Homepage

wat we doen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen. Als een van de zes Nederlandse rijkscultuurfondsen financieren we bijzondere en vernieuwende projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Expositie Talent Tours 2020, MU Eindhoven, foto: Boudewijn Bollmann

Het Stimuleringsfonds is gericht op het verrijken en versterken van de creatieve sector. We streven ernaar het unieke talent van ontwerpers en makers te verbinden aan sectoren binnen én buiten het culturele domein.

Jaarlijks investeren we in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rond de 20 miljoen euro in honderden projecten en activiteiten in Nederland en daarbuiten. Hiermee willen we de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk vergroten. We hebben oog voor regionale spreiding en richten ons ook op het Caribische deel van het Koninkrijk.

Ook stimuleren we de wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en het economische domein. Dit doen we door specifieke opgaven te agenderen en ontwerpers te betrekken bij deze actuele maatschappelijke vraagstukken.

Salone del Mobile 2018, Dutch Invertuals, foto: Ilco Kemmere

verbindend
Door het verstrekken van subsidies geven we ontwerpers, makers en culturele instellingen de ruimte om te experimenteren, te onderzoeken en te maken. Steeds vaker is daarbij sprake van samenwerking tussen verschillende domeinen en disciplines aan zowel de ontwerpende als de opdrachtgevende kant. Hierdoor ontstaat ruimte voor vernieuwende en verrassende verbindingen.
Lees ook Het Stimuleringsfonds voor opdrachtgevers.

vooruitstrevend
We hebben de ambitie om een vooruitstrevende rol te spelen in de creatieve industrie. Door de schakel te zijn tussen ontwerpers en maatschappij, kunnen we de maatschappelijke betekenis van ontwerp versterken en de inzet van ontwerpkracht vergroten. Tegelijkertijd dragen we uit dat experiment en onderzoek ten grondslag liggen aan de artistieke en professionele ontwikkeling van makers en dat voor het ontstaan van nieuwe ideeën ruimte nodig is. We laten zien dat subsidie leidt tot inspirerende, betekenisvolle resultaten, en dat ontwerpers daarvoor vaak samenwerken met wetenschappers en/of de industrie.
Ontdek meer over de projecten die we ondersteunen of bekijk alle toekenningen.

divers en inclusief
Het is onze taak om, vanuit cultureel perspectief, voort te bouwen op de rijke ontwerptraditie die Nederland kenmerkt. Diversiteit en inclusie nemen hierin een belangrijke plek in. Daarom bieden we nadrukkelijk ruimte aan nieuwe kanten van de creatieve industrie, aan nieuwe verhalen en nieuwe waarden. Ook hechten we veel belang aan toepassing van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie.

Venetië Architectuur Biënnale 2021, The Forbidden Garden of Europe door Studio Wild

andere rijkscultuurfondsen
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een van de zes Nederlandse rijkscultuurfondsen. Naast ons fonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur zijn er het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds en het Nederlands Letterenfonds.

Een groot deel van de bijdragen die het Rijk uittrekt voor cultuur is bij deze fondsen belegd, in aanvulling op de basisinfrastructuur (BIS) die rechtstreeks valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met onze inhoudelijke kennis zijn we als fondsen aangewezen uitvoerder en op ons vakgebied ook belangrijk initiatiefnemer en beleidsvoorbereider.