bestuur en toezicht

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hanteert een aantal principes voor goed bestuur en toezicht. We zetten de belangrijkste hieronder op een rij.

Governance Code Cultuur

Het Stimuleringsfonds is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder richten zich bij de uitvoering van hun taken naar de Governance Code Cultuur. De principes uit de code voor het raad-van-toezichtmodel zijn verankerd in de Statuten voor bestuur en Raad van Toezicht. De bestuursverantwoordelijkheid in het Raad van Toezicht model is belegd bij het bestuur.

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor nodig is.

Het bestuur van het Stimuleringsfonds bestaat sinds 1 september 2016 uit directeur-bestuurder Syb Groeneveld.

Alle taken en bevoegdheden van het bestuur ten aanzien van de verlening van projectsubsidies zijn nader bepaald in de subsidiereglementen.

Het bestuur stelt onder andere de volgende plannen op en herziet deze als dat nodig is:
- beleidsplan voor een periode van vier jaar
- jaarlijkse begroting met toelichting
- jaarplan
- plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem
- kwartaalrapportages over de financiële stand na afgelopen kwartaal en verwachtingen voor de komende kwartalen
- jaarverslag en jaarrekening

Lees hier het Reglement Bestuur.

Raad van Toezicht

Door het bestuur opgestelde plannen behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht. De RvT vergadert gemiddeld vier keer per jaar. De voorzitter van de RvT bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de RvT. Ieder lid van de Raad van Toezicht moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de besluitvorming. De Raad van Toezicht bewaart een grote afstand ten opzichte van de subsidie- en opdrachtverlening omdat die onder de bestuursverantwoordelijkheid vallen.

Lees hier de Visie op toezicht van de RvT.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit:

Yasemin Tümer, voorzitter
Eigenaar en directeur Ryt Holding BV, advies en investeringen in good governance and diversity
Voorzitter Raad van Commissarissen Topfonds Gelderland
Voorzitter Raad van Commissarissen woningbouwvereniging Hofwonen
Lid Raad van Commissarissen Ernst & Young Nederland
Lid Monitoring commissie Landelijke Eenheid Nationale Politie
Voorzitter Raad van Advies Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Investeerder in vrouwelijk ondernemerschap via Borski Fund en The Next Women Fund
Ambassadeur Dress for Success Utrecht

Tom Frantzen
Oprichter en directeur FRANTZEN et al architecten
Oprichter en directeur ontwikkeling & architectuur Lemniskade Projecten
Supervisor Architectuur & Duurzaamheid Gemeente Haarlemmermeer

Natalie Holwijn
General Counsel Infotheek Group
Lid Raad van Commissarissen Woonplus Schiedam
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Pieter Siebinga
Lid Raad van Commissarissen De Krim Vakantieparken Texel
Voorzitter Utrechts Monumentenfonds/college van regenten Fundatie Maria van Pallaes
Lid Raad van Toezicht Stichting Olympisch Stadion Amsterdam
Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Omnia Wonen
Lid Commissie Herbestemming Monumenten/Pieter Van Vollenhovenprijs
Lid Raad van Commissarissen Eerde International Boarding School

Marinda Verhoeven
Schooldirecteur HKU Design bij Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Lid Raad van Toezicht Stichting Spieringshoek
Bestuurslid Stichting Winterlicht
Bestuurslid Gemeenschapsfonds Schiedam

rooster van aftreden

Yasemin Tümer: benoemd 1-4-2019; herbenoemd 1-4-2023 tot 1-4-2027
Tom Frantzen: benoemd 1-4-2019; herbenoemd 1-4-2023 tot 1-4-2027
Natalie Holwijn: benoemd 1-5-2017; herbenoemd 1-5-2021 tot 1-5-2025
Pieter Siebinga: benoemd 1-10-2022 tot 1-10-2026
Marinda Verhoeven: benoemd 1-10-2022 tot 1-10-2026

Lees hier het Reglement Raad van Toezicht.

Audit- en Remuneratiecommissie

Conform de vereisten die worden gesteld aan een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een Audit- en een Remuneratiecommissie. Beide zijn door de Raad van Toezicht ingesteld. De Auditcommissie adviseert over de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag en de financiële meerjarenprognoses en investeringsbegroting. De Remuneratiecommissie is gericht op rechtspositionele aangelegenheden, zoals beloningsaspecten, functionerings- en beoordelingsgesprekken en de onderlinge samenwerking tussen bestuur en Raad van Toezicht.

Reglementen Auditcommissie (inclusief samenstelling)
Reglementen Remuneratiecommissie (inclusief samenstelling)

WNT

De beloning van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en valt binnen de kaders van de WNT (wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). De Raad van Toezicht ontvangt alleen een vacatievergoeding. Bekijk voor meer informatie de jaarverantwoording.