veelgestelde vragen

algemeen

welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Onderzoek, ontwerp, implementatie, productie, reflectie en debat gericht op de ontwikkeling van vormgeving, architectuur en digitale cultuur komen in aanmerking voor ondersteuning. Dit kan verschillende fasen betreffen. De volgende projecttypen komen in aanmerking voor ondersteuning: tentoonstelling, presentatie, productontwikkeling, festival, expertmeeting, symposium, publicatie, mediaproductie, documentaire, av-productie, game, startsubsidie project / onderzoek, (ontwerpend) onderzoek, internationaal project, jaarprogramma's.

Er kan geen subsidie worden verleend aan:
- onderwijsprogramma's en aanverwante activiteiten van onderwijsinstellingen
- hbo-instellingen en universiteiten
- projecten met een looptijd langer dan 24 maanden, tenzij daar expliciete toestemming voor is gegeven
- studiereizen
- educatie
- exploitatietekorten
- arbeidskosten voor medewerkers van rijks-, provinciale en gemeentelijke instellingen
- het verwerven van eigendommen
- reguliere bouw- en restauratiekosten
- inrichtings-, restauratie- en verbouwingsplannen
- activiteiten die reguliere bedrijfsactiviteiten niet overstijgen

kan ik ook een aanvraag indienen als ik nog studeer?

Het Stimuleringsfonds richt zich op professionals, werkzaam in de creatieve industrie. Voor het verkrijgen van een subsidie moet de aanvrager staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. (Master)studenten kunnen in principe binnen hun eigen praktijk een projectaanvraag indienen, maar het project waarvoor wordt aangevraagd mag geen betrekking hebben op activiteiten die plaatsvinden in het kader van een opleiding of studie.

kan ik een aanvraag bij meerdere regelingen tegelijkertijd indienen?

Nee, het is niet mogelijk om voor één project bij meerdere regelingen aan te vragen. Ben je er niet zeker van binnen welke regeling je aanvraag het beste past? Neem dan contact op met het Stimuleringsfonds voor advies.

kan ik een voorbeeldaanvraag inzien?

Nee, maar raadpleeg voor het indienen van je aanvraag de Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag. Deze handleiding biedt handvatten met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van bijvoorbeeld een projectplan of begroting. Je vindt de handleiding op de subsidiepagina onder 'belangrijke documenten'.

aanvragen

ik sta niet ingeschreven bij de kamer van koophandel, wat kan ik doen?

Schrijf je zo snel mogelijk in bij de Kamer van Koophandel. Een aanvraag moet een digitaal gewaarmerkt uittreksel van maximaal één jaar oud bevatten uit het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of van een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dit geldt voor alle regelingen, met uitzondering van de Regeling Talentontwikkeling, waarbij je na een positief advies over je subsidieaanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel kan aanvragen.

welk uurtarief kan ik gebruiken in mijn begroting?

Het Stimuleringsfonds draagt maximaal € 82,50 excl. btw bij in het uurtarief van de aanvrager en gelijkwaardige samenwerkingspartner. Bekijk voor een richtlijn met betrekking tot uurtarieven de website van de Fair Practice Code voor meer informatie.

moet ik btw afdragen als ik subsidie ontvang?

Bij het opstellen van de begroting bij je subsidieaanvraag is het belangrijk om er rekening mee te houden of je btw moet afdragen als je subsidie ontvangt. Of je btw-plichtig bent, hangt af van de activiteiten die je uitvoert. Ben je btw-plichtig dan stel je je begroting exclusief btw op. De btw die bij je uitgaven is inbegrepen, kan je namelijk terugvorderen van de Belastingdienst. Kan je de btw die is inbegrepen bij je uitgaven niet terugvorderen van de Belastingdienst, dan is deze btw onderdeel van de projectkosten en stel je de begroting inclusief btw op. Overleg bij twijfel met je financieel adviseur of een belastinginspecteur.

Bij honorering van je aanvraag beschouwt het fonds het aan jou toegekende subsidiebedrag als een bijdrage in de kosten van je project en daarmee niet als een (met btw belaste) vergoeding voor een prestatie aan het fonds. Als op enig moment zou blijken dat je over de bijdrage van het Stimuleringsfonds toch btw bent verschuldigd, dan gaan wij ervan uit dat deze btw is inbegrepen in het bedrag van de toegekende subsidie. Eventuele btw-heffing over de bijdrage komt in dat geval volledig voor rekening van de aanvrager.

hoeveel fte's moet ik invullen als ik freelancer ben?

Je vult alleen het aantal fte's in die werkzaam zijn binnen je organisatie. Als freelancer vul je bij een voltijdse werkweek 1 fte in en bij parttime het deel van de week dat je werkt, bijvoorbeeld 0,2, 0,5 of 0,8 fte.

kan ik een conceptaanvraag voorleggen?

Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan onze medewerkers van de betreffende regeling of open oproep.

wat is cofinanciering?

Het Stimuleringsfonds kan in de meeste gevallen alleen subsidie verstrekt als er ook cofinanciering is. Dit zijn alle vormen van financiering, middelen en bijdragen die, voor de realisering van je project, op het dekkingsplan staan genoemd naast de gevraagde subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Cofinanciering kan bestaan uit een eigen bijdrage (zowel financieel als in natura), partners of andere fondsen of sponsoren. Cofinanciering is niet verplicht voor startsubsidies en bij de Regeling Experiment.

procedure

welke werkwijze hanteert de adviescommissie?

Subsidieaanvragen worden beoordeeld door onafhankelijke adviescommissies. Zij werken volgens de Werkwijze adviescommissies. De adviescommissies worden samengesteld uit deskundigen op verschillende vakgebieden en zodanig dat leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij de samenstelling van de commissie wordt gekeken naar het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling. Nieuwe adviseurs worden geselecteerd door de externe selectiecommissie adviseurs.

hoe lang duurt het voordat ik de uitslag over mijn subsidieaanvraag krijg?

Tenzij anders vermeld, hanteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een behandeltermijn van elf weken tellend vanaf de sluitingsdatum. Na deze elf weken krijg je per e-mail het bericht dat de uitslag van je aanvraag in de aanvraagomgeving klaarstaat. Houd er rekening mee dat je project niet eerder mag beginnen dan dat je de uitslag hebt ontvangen.

wanneer vindt er prioritering plaats en waarom?

Prioritering is nodig op het moment dat het beschikbare rondebudget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. In de regeling van jouw keuze staat de volledige werkwijze bij prioritering beschreven.

Aanvragen die na prioritering buiten de selectie vallen, kunnen in tegenstelling tot negatief geadviseerde aanvragen, in dezelfde vorm opnieuw binnen zes maanden nadat de negatieve beschikking is ontvangen worden ingediend binnen dezelfde regeling.

ik kan me niet vinden in de afwijzing van mijn aanvraag, wat kan ik doen?

Als je vragen hebt over de argumentatie in het advies bij je afwijzing, dan kan je hierover contact opnemen met de coördinator van de desbetreffende regeling. In veel gevallen kan deze het advies verder toelichten en eventuele vragen rondom de beoordeling beantwoorden.

Als je naar aanleiding daarvan een nieuwe aanvraag wil indienen dan kan dat alleen als er zich met betrekking tot het project nieuwe feiten hebben voorgedaan. In dat geval bereid je een herziene aanvraag voor met een aangepast projectplan, waarin je ook ingaat op de argumenten uit het eerdere advies. Stafmedewerkers beoordelen vervolgens samen met de coördinator of het voorstel voldoende nieuwe informatie bevat om deze opnieuw aan de adviescommissie voor te kunnen leggen. Het is niet mogelijk om binnen zes maanden na de beschikkingsdatum een nieuwe aanvraag voor exact hetzelfde project in te dienen.

Ben je het niet eens met de uitslag van je subsidieverzoek dan kan je als belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht uiterlijk binnen zes weken na de beschikkingsdatum een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van het Stimuleringsfonds. Het fonds heeft een onafhankelijke adviescommissie voor bezwaarschriften, benoemd door het bestuur. Deze bezwaarcommissie beoordeelt de beslissing van het Stimuleringsfonds op formele en procedurele gronden. Het gaat dus niet om een inhoudelijke herbeoordeling.

Lees hier meer over de bezwaarprocedure. Als je meer informatie wil over de toepasselijke regels in de bezwaarprocedure, dan kan je hierover contact opnemen met het Stimuleringsfonds. Wij helpen je graag verder.

aanvraagomgeving

tot hoe laat kan ik mijn aanvraag indienen op de sluitingsdatum?

Aanvraagformulieren kunnen worden ingediend tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. Maar ons nadrukkelijke advies is om je aanvraag vóór 17:00 uur op de dag van de deadline in te dienen. Tijdens kantooruren zijn wij te bereiken om hulp te bieden, mocht er onverhoopt iets misgaan.

ik heb een account aangemaakt, maar kan niet inloggen, hoe kan dit?

Omwille van veiligheidsredenen wordt uw account handmatig geaccordeerd. Dit gebeurt alleen tijdens werkdagen. Het duurt één werkdag voordat een account is geactiveerd. Maak dus op tijd een account aan.

wat doe ik als ik geen bevestigingsmail heb ontvangen?

Het kan zijn dat de bevestigingsmail in uw spamfolder is beland. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met het fonds.

waar kan ik mijn banknummer aanpassen en/of invullen?

Als u in het aanvraagformulier bij Organisatie 1.2, bij de vraag 'zijn de bankgegevens juist', 'nee' aanklikt dan verschijnen er velden waarin u uw bankgegevens kunt invullen.

overig

wat zijn interessante subsidiemogelijkheden voor mij buiten het fonds?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft verschillende cultuurfondsen ingesteld. De cultuurfondsen zorgen met hun subsidies aan instellingen, makers, ontwerpers en kunstenaars voor de dynamiek en vernieuwing in de cultuursector. Elk fonds richt zich op een ander cultuurgebied en type maker.

Podiumkunst

Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt alle vormen van professionele podiumkunst. Podiumkunstinstellingen en kunstenaars op het gebied van dans, theater, festivals, muziek en muziektheater in Nederland kunnen hier terecht.

Vernieuwing in de kunst

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Veel Nederlanders nemen deel aan deze activiteiten.

Beeldende kunst en erfgoed

Het Mondriaan Fonds is het fonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds richt zich hoofdzakelijk op musea, presentatie-instellingen, kunstenaars(initiatieven), archieven en bibliotheken.

Film

Het Nederlands Filmfonds stimuleert de ontwikkeling, productie en distributie van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod in Nederland.

Literatuur

Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Particuliere fondsen voor cultuur

Er zijn ook particuliere fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor cultuur. Bekende particuliere fondsen zijn het VSBfonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting DOEN en de VandenEnde Foundation.

Fonds Kwadraat (rentevrije lening)

Het Fonds Kwadraat verschaft rentevrije leningen aan kunstenaars en ontwerpers. Het Stimuleringsfonds is sinds 2014 een samenwerking aangegaan met Fonds Kwadraat. Het doel is door slimme financieringsstrategieën meer projecten in de creatieve industrie te ondersteunen, het draagvlak te vergroten en ondernemerschap te stimuleren. Met een positieve subsidiebeoordeling komt een projectvoorstel automatisch in aanmerking voor een aanvullende rentevrije lening. Voor meer informatie, klik hier.

Aanspreekpunt namens de 6 rijkscultuurfondsen

Voor aanvragers die opereren op het snijvlak van verschillende disciplines of van cultuur en de rest van de maatschappij, hebben de zes landelijke publieke cultuurfondsen een contactpersoon aangesteld. Deze persoon informeert aanvragers over bijdragemogelijkheden van de verschillende fondsen (Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en zal zo nodig doorverwijzen. De contactpersoon, Emma Parmentier, is per e-mail te bereiken.

Culturele financieringswijzer

Aanvragers en organisaties die op zoek zijn naar financiering van een project, product of onderneming krijgen met behulp van de Culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen een overzicht van financieringsmogelijkheden in Nederland.

ik heb een klacht, waar kan ik deze indienen?

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie streeft naar een goede en heldere dienstverlening en hecht aan klanttevredenheid. Voor vragen of opmerkingen kan je telefonisch of per e-mail terecht bij het fonds. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de dienstverlening of communicatie van het fonds. In dat geval kan je een klacht indienen volgens ons klachtenreglement. Dit reglement heeft tot doel de kwaliteit van onze dienstverlening verder te bevorderen en te zorgen dat het fonds zorgvuldig omgaat met je klacht.

kan ik ergens een melding doen over ongewenste omgangsvormen?

Mores is het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor onder andere de creatieve industrie. Heb je last (gehad) van 'ongewenste omgangsvormen': seksuele intimidatie dan wel seksueel misbruik, agressie en geweld (dus ook intimidatie en machtsmisbruik), discriminatie of pesten? Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon of een van de vertrouwenspersonen verbonden aan het platform. Mores en de vertrouwenspersonen van het meldpunt zijn onafhankelijk, alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

hoe dien ik een woo-verzoek in?

beroep op de wet open overheid (woo)

Je mag informatie opvragen over het handelen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Over hoe het fonds handelt, waarom en hoe een besluit is genomen. Dit staat in de Wet open overheid. Wil je informatie inzien? Dan kan je een woo-verzoek indienen bij het Stimuleringsfonds. Je maakt dan gebruik van de Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

bepaalde voorwaarden

Geef zo precies mogelijk aan waarover je informatie wilt.

Zorg ervoor dat je verzoek om informatie in elk geval de volgende punten bevat:
- Noem het onderwerp, het besluit of het document waarover je informatie wil. Als je alleen een onderwerp noemt, moet dit voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim zijn geformuleerd.
- Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en die is neergelegd in documenten die in het bezit zijn van het Stimuleringsfonds.
- De gevraagde informatie moet dus ergens bij het Stimuleringsfonds zijn vastgelegd.
- De informatie die je vraagt moet betrekking hebben op een van de activiteiten van het Stimuleringsfonds en daarmee op een bestuurlijke aangelegenheid. Het gaat dan over de publieke taak en het beleid van het Stimuleringsfonds inclusief de voorbereiding en uitvoering van dit beleid.

behandeling van je verzoek

Het Stimuleringsfonds beoordeelt of de opgevraagde informatie openbaar kan worden gemaakt volgens de Woo. Sommige informatie mag het fonds niet met u delen, bijvoorbeeld vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. Privacygevoelige gegevens worden onleesbaar gemaakt voordat informatie wordt verstrekt. Als het verzoek te algemeen is geformuleerd, neemt de contactpersoon Wet open overheid (Woo) contact met je op om het verzoek te specificeren.

Het bestuur van het Stimuleringsfonds moet uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van je verzoek hierover een besluit nemen. Maar het Stimuleringsfonds kan de termijn van vier weken verlengen. In dat geval word je op de hoogte gesteld van deze verlenging. Reden van verlenging kan bijvoorbeeld de betrokkenheid van andere partijen zijn.

Als het bestuur van het Stimuleringsfonds positief beslist over je verzoek, wordt de door jou gevraagde informatie tegelijk met de beslissing aan je toegezonden. Bij een negatief besluit word je geïnformeerd over de motivatie van het besluit.

In beginsel brengt het fonds geen kosten in rekening voor de behandeling van een verzoek om informatie. Als informatie niet digitaal wordt verstrekt, kan het fonds kosten in rekening brengen afhankelijk van de omvang van de informatie die ter beschikking wordt gesteld. De contactpersoon Woo zal hierover altijd eerst in overleg treden met degene die om informatie verzoekt.

contactpersoon woo

Je richt het verzoek aan Joris van Ballegooijen, contactpersoon Woo bij het Stimuleringsfonds. Je dient je verzoek schriftelijk in, per post of per e-mail o.v.v. woo-verzoek en je kenmerk naar:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
o.v.v. woo-verzoek
Postbus 29066
3001 GB Rotterdam