bezwaren

Als je het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kun je een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hieronder volgt een toelichting op beide opties.

herziene aanvraag
Als je meent dat je aanvraag onvoldoende tot zijn recht is gekomen in een beslissing en je nieuwe feiten en omstandigheden kunt aanvoeren die van invloed zijn op je aanvraag, heb je de mogelijkheid om een herziene aanvraag in te dienen. Eerdere ingediende aanvragen kunnen − mits aangevuld met nieuwe informatie − op deze manier opnieuw door de inhoudelijke adviescommissie worden beoordeeld. De aanvraag moet zodanig worden aangepast dat deze als een nieuwe aanvraag kan worden opgevat, minimaal aangevuld met een aanbiedingsbrief van de aanvrager. Een herziene aanvraag kan enkel worden ingediend in een reguliere subsidieronde van de volgende regelingen: Regeling Vormgeving, Regeling Architectuur, Regeling Digitale cultuur en Regeling Internationalisering. Neem altijd contact op met het Stimuleringsfonds voor informatie over een mogelijke herziene aanvraag.

Let op
: bij open oproepen en bij de Regeling Talentontwikkeling is het niet mogelijk om een herziene aanvraag in te dienen.

bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bezwaar maken tegen de beslissing betreffende de subsidieaanvraag. De Algemene wet bestuursrecht heeft de bezwaarprocedure verplicht gesteld als voorfase voor de gang naar de administratieve rechter. Het Stimuleringsfonds heeft een onafhankelijke vaste adviescommissie voor bezwaarschriften, benoemd door het bestuur.

De bezwaarschriftencommissie beoordeelt de beslissing van het Stimuleringsfonds op formele en procedurele gronden. Voor de goede orde: het gaat dus niet om een inhoudelijke herbeoordeling. De bezwaarprocedure is opgenomen in de verschillende subsidieregelingen die het Stimuleringsfonds Creative Industrie uitvoert. Hieronder worden enkele elementen hieruit besproken. Als je meer informatie wil over de toepasselijke regels in de bezwaarprocedure, kun je contact opnemen met het Stimuleringsfonds. Wij helpen je graag verder.

bezwaarschrift
Een belanghebbende kan bij het fondsbestuur een bezwaarschrift indienen. Dit wordt doorgestuurd aan de bezwaarschriftencommissie. Het bezwaar moet uiterlijk zes weken na het schriftelijk besluit bij het bestuur van het Stimuleringsfonds zijn ingediend. Het Stimuleringsfonds werkt met een digitaal aanvraagsysteem. De datum waarop het besluit in dit systeem ter beschikking wordt gesteld aan de aanvrager geldt als startdatum van de bezwaartermijn. Het bezwaarschrift kan ondertekend per e-mail worden gestuurd aan bezwaren@stimuleringsfonds.nl. Het bezwaarschrift is gericht aan het bestuur van het Stimuleringsfonds en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit en kenmerk waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
- de gronden van het bezwaar of beroep.

hoorzitting
Als je dat wil kun je je bezwaar toelichten tijdens de hoorzitting. Het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie stelt in overleg met de belanghebbenden een datum voor de hoorzitting vast.

Het secretariaat verzamelt de relevante gegevens voor de hoorzitting. Tot tien dagen voor de hoorzitting kunnen belanghebbenden stukken toevoegen aan het dossier. Belanghebbenden worden uiterlijk drie weken van te voren uitgenodigd. In de uitnodigingsbrief wordt vermeld uit welke leden van de bezwaarschriftencommissie de hoorcommissie bestaat.

Als tijdens de hoorzitting nieuwe feiten ter tafel komen, kan het secretariaat of het fonds aangeven dat de beslissing op bezwaar langer zal duren. Van de hoorzitting wordt door de secretaris een digitaal verslag gemaakt.

taak hoorcommissie
De hoorcommissie hoort belanghebbende en een medewerker van het fonds in elkaars aanwezigheid. De hoorcommissie stelt belanghebbende in staat het bezwaar toe te lichten en stelt vragen. Een hoorzitting duurt ongeveer 45 minuten. De hoorzitting wordt afgesloten met de vraag of alle aspecten van het bezwaar aan de orde zijn gekomen en of belanghebbende nog iets wil toevoegen.

Op basis van het dossier en de hoorzitting formuleert de bezwaarschriftencommissie een advies aan het bestuur. Het digitaal verslag van de hoorzitting en het advies worden samen met het besluit op bezwaar aan belanghebbenden toegezonden.

besluit op bezwaar
Het bestuur neemt op basis van dit advies een besluit op bezwaar. Als het besluit op bezwaar afwijkt van het advies motiveert het bestuur dit. Het bestuur wijkt af van het advies als daarvoor met zwaarwegende redenen zijn. De maximale termijn waarbinnen dit besluit genomen moet worden is twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

adviescommissie voor bezwaarschriften:
mr. G.A.J.A. Trapman (voorzitter)
mr. P.M. Bloemers
mr. C. Hakbijl
mr. J.J.R. Lautenbach
mw. C. Sitaram
mw. A. Verstegen

secretaris: Anselm van Sintfiet
adjunct secretaris: Sean Gilis
adjunct secretaris: Marieke Ladru

subsidieregelingen 2020
Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe subsidieregelingen van kracht, die de
deelregelingen 2017-2020 vervangen. Als je de regelingen 2017-2020 nodig hebt,
kun je de pdf's aanvragen via info@stimuleringsfonds.nl.

vragen
Voor meer informatie over de bezwaarprocedure kun je contact opnemen met Anselm van Sintfiet, Sean Gilis of Marieke Ladru via bezwaren@stimuleringsfonds.nl.