bezwaren

Als je het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kun je een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hieronder volgt een toelichting op beide opties.

herziene aanvraag

Als je meent dat jouw aanvraag onvoldoende tot zijn recht is gekomen in de beoordeling en je nieuwe feiten en omstandigheden kunt aanvoeren die van invloed zijn op je aanvraag, heb je de mogelijkheid om eenmalig een herziene aanvraag in te dienen. Een eerder ingediende aanvraag kan − mits aangevuld met nieuwe informatie − op deze manier opnieuw door de inhoudelijke adviescommissie worden beoordeeld. Neem altijd eerst contact op met een medewerker van het Stimuleringsfonds.
De aanvraag moet zodanig worden aangepast dat deze als een nieuwe aanvraag kan worden opgevat, minimaal aangevuld met een aanbiedingsbrief van de aanvrager. In de aanbiedingsbrief geef je informatie over de omstandigheden die anders zijn ten opzichte van de eerste aanvraag.
Een herziene aanvraag kan enkel worden ingediend in een reguliere subsidieronde van de volgende regelingen: Regeling Vormgeving, Regeling Architectuur, Regeling Digitale cultuur en Regeling Internationalisering ontwerpsector.

Let op: bij open oproepen, bij de Regeling Talentontwikkeling en de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma’s is het gezien de aard en opzet van deze regelingen niet mogelijk om een herziene aanvraag in te dienen. Neem contact op met het Stimuleringsfonds voor informatie over de mogelijkheden.

bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bezwaar maken tegen de beslissing betreffende de subsidieaanvraag. Als aanvrager van de subsidie ben je automatisch een belanghebbende. De Algemene wet bestuursrecht heeft de bezwaarprocedure verplicht gesteld als voorfase voor de gang naar de administratieve rechter. Als je bezwaar wil maken, stuur je een bezwaarschrift dat gericht is aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Het fonds heeft een onafhankelijke vaste adviescommissie die het bestuur adviseert over de bezwaarschriften. Deze bezwaarcommissie wordt benoemd door het bestuur, maar is onafhankelijk van het Stimuleringsfonds bij het adviseren.

De bezwaarcommissie beoordeelt de beslissing van het Stimuleringsfonds op formele en procedurele gronden. De commissie kijkt of alle regels die van toepassing zijn goed gevolgd zijn en of de beslissing en de gegeven motivatie duidelijk is. Voor de goede orde: het gaat dus niet om een inhoudelijke herbeoordeling. De bezwaarprocedure is opgenomen in de verschillende subsidieregelingen die het Stimuleringsfonds Creative Industrie uitvoert. Hieronder worden enkele elementen hieruit besproken. Als je meer informatie wilt over de toepasselijke regels in de bezwaarprocedure, kun je contact opnemen met het secretariaat van de bezwaarcommissie. Wij helpen je graag verder als je ons een bericht stuurt via bezwaren@stimuleringsfonds.nl.

bezwaarschrift

Een belanghebbende kan bij het bestuur van het fonds een bezwaarschrift indienen. Als je zelf de aanvrager bent, dan ben je automatisch een belanghebbende. Het bezwaarschrift wordt doorgestuurd aan de bezwaarcommissie. Het bezwaar moet uiterlijk zes weken na het schriftelijk besluit bij het bestuur van het Stimuleringsfonds zijn ingediend. Het Stimuleringsfonds werkt met een digitaal aanvraagsysteem. De datum waarop het besluit in dit systeem ter beschikking wordt gesteld aan de aanvrager geldt als startdatum van de zes weken van de bezwaartermijn. Het bezwaarschrift kan (digitaal) ondertekend per e-mail worden gestuurd aan bezwaren@stimuleringsfonds.nl. Het bezwaarschrift is gericht aan het bestuur van het Stimuleringsfonds en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de bezwaarmaker (de persoon die het bezwaar indient);
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit en kenmerk waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
- de gronden van het bezwaar of beroep.

hoorzitting

Als je dat wilt kun je je bezwaar mondeling toelichten tijdens een hoorzitting. Het secretariaat van de bezwaarcommissie stelt in overleg met de bezwaarmaker, het fonds en de commissie een datum vast voor de hoorzitting.

Het secretariaat verzamelt de relevante gegevens voor de hoorzitting. Tot tien dagen voor de hoorzitting kunnen belanghebbenden stukken toevoegen aan het dossier. Het fonds schrijft voorafgaande aan de hoorzitting een reactie op het bezwaarschrift. Deze reactie wordt uiterlijk tien dagen voor de hoorzitting met de bezwaarmaker gedeeld.
Belanghebbenden worden uiterlijk drie weken van tevoren uitgenodigd. In de uitnodigingsbrief wordt vermeld uit welke leden van de bezwaarcommissie de hoorcommissie bestaat.

De hoorcommissie hoort de bezwaarmaker en een medewerker van het fonds in elkaars aanwezigheid. De hoorcommissie stelt belanghebbende in staat het bezwaar toe te lichten en stelt vragen aan zowel het fonds als de bezwaarmaker. Een hoorzitting duurt ongeveer 45 minuten. De hoorzitting wordt afgesloten met de vraag of alle aspecten van het bezwaar aan de orde zijn gekomen en of de bezwaarmaker nog iets wil toevoegen.

geluidsopname

Soms maakt de secretaris een geluidsopname (zonder beeld) van de hoorzitting. Deze opname dient als hulpmiddel bij het schrijven van het advies of het besluit op bezwaar. De voorzitter laat aan het begin van de hoorzitting weten of er een opname gemaakt wordt. Bij bezwaar tegen het maken van de geluidsopname, wordt deze niet gemaakt. Als het besluit op bezwaar genomen is, kun je de geluidsopname van de hoorzitting opvragen.

Het kan ook zijn dat je zelf een geluidsopname wilt maken van de hoorzitting. Leg dat dan aan het begin of van tevoren van de hoorzitting voor, zodat de andere aanwezigen, de leden van de commissie en aanwezige secretaris daarvan afweten. Behalve als er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen, is het toegestaan een geluidsopname te maken. Let op: als één van de andere aanwezigen je daarom vraagt, moet je de opname van de hoorzitting met hen delen, zodat ook zij de hoorzitting terug kunnen luisteren.

Het delen met anderen daarbuiten of het publiceren van een geluidsopname of een deel daarvan, bijvoorbeeld op een website of social media, is niet toegestaan. Het fonds zal de geluidsopname niet delen met derden. Uitzondering is als degenen die op de geluidsopname te horen zijn, allemaal akkoord gaan met publicatie. Bij het vragen van toestemming moet je duidelijk aangeven of het om de volledige opname gaat of fragmenten.

taak bezwaarcommissie

Op basis van het dossier en de hoorzitting formuleert de bezwaarcommissie een advies aan het bestuur. In dit advies is een samenvatting van de standpunten van de bezwaarmaker en de standpunten van het fonds opgenomen. Op basis van dit advies neemt het bestuur een besluit op het bezwaar. Het advies wordt samen met het besluit op bezwaar aan jou als bezwaarmaker toegezonden.
Op verzoek van een belanghebbende, bijvoorbeeld jou (de bezwaarmaker) of het bestuur, stelt de commissie het audioverslag van de hoorzitting ter beschikking. Het audioverslag wordt onderdeel van het bezwaardossier.

besluit op bezwaar

Het bestuur neemt op basis van het advies van de bezwaarcommissie een besluit op bezwaar. Als het besluit op bezwaar afwijkt van dit advies dan motiveert het bestuur dit zorgvuldig. Het bestuur wijkt af van het advies als daarvoor zwaarwegende redenen zijn. De maximale termijn waarbinnen dit besluit genomen moet worden is twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

adviescommissie voor bezwaarschriften

mr. G.A.J.A. Trapman (voorzitter)
mr. P.M. Bloemers
mr. C. Hakbijl
mw. C. Sitaram
mw. A. Verstegen

secretaris: Anselm van Sintfiet
adjunct secretaris: Annique Deneer
adjunct secretaris: Sean Gilis
adjunct secretaris: Chloë Neeleman

vragen

Voor meer informatie over de bezwaarprocedure kun je contact opnemen via bezwaren@stimuleringsfonds.nl.