Fair Practice Code, Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie

De Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie zijn gezamenlijk gericht op een gezonde en veerkrachtige sector. Elk van deze codes heeft een eigen focus: de Fair Practice Code is gericht op een stevigere arbeidsmarktpositie van werkenden in de sector, de Governance Code Cultuur op goed bestuur en de Code Culturele Diversiteit op een structurele verankering van culturele diversiteit binnen de organisatie.

wat verwacht het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in relatie tot de drie codes?

Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur en passen deze toe. Het fonds verwacht dat aanvragers beschikken over een actief en geïmplementeerd beleid op de drie codes en vraagt om een reflectie op de huidige positie in relatie tot de codes en een plan met verbeterpunten, concrete acties en doelen voor de periode 2025-2028. Daarbij erkent het fonds dat de naleving van de codes afhankelijk is van de context van de organisatie. Voorkom in je aanvraag het beschrijven van het belang van de codes in algemene zin.

hoe monitort het fonds de toepassing van de culturele codes?

Organisaties die zijn opgenomen in de meerjarige regelingen van het fonds worden gedurende de subsidieperiode gemonitord. In de verantwoordingen vragen we concrete informatie over de ontwikkelingen en stappen die zijn genomen in het toepassen van de culturele codes. We kijken daarbij naar de startpositie, ambities, acties en bereikte resultaten. En bij onvoldoende voortgang nodigt het fonds de organisatie uit voor een gesprek.

waar vind ik meer informatie over de culturele codes?

Voor meer informatie over de inhoud en toepassing van de codes kun je terecht op:
- Fair Practice Code: www.fairpracticecode.nl
- Code Diversiteit & Inclusie: www.codedi.nl
- Governance Code Cultuur: www.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur

Een gedeelte van het kantoor van het Stimuleringsfonds
Kantoor Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

wat is de Fair Practice Code?

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, vertrouwen en transparantie. De code functioneert als een paraplu voor regelingen en richtlijnen ter verbetering van het verdienvermogen en de ontwikkelingsperspectieven voor werkenden in de culturele en creatieve sector. Het Stimuleringsfonds onderschrijft de waarden die ten grondslag liggen aan de Fair Practice Code en toetst bij projectaanvragen of de code wordt gehanteerd. De mate waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de regeling.

wat moet ik doen als mijn organisatie geen CAO of honorariumrichtlijn hanteert?

Voor de creatieve industrie is er niet één beloningsbeleid. Dat maakt het lastig om een keuze te maken in de uurtarieven die je opneemt in je begroting. In dat geval kun je je altijd baseren op een CAO of richtlijn uit een vergelijkbare sector of discipline. Maak vooral duidelijk waarom je kiest voor het gebruikte beloningsbeleid.

de Fair Practice Code gaat over meer dan redelijke vergoedingen. Kijkt het fonds ook naar de andere elementen van de code?

Het fonds gaat ervan uit dat aanvragers zich tot de gehele Fair Practice Code verhouden. Dat gaat verder dan alleen fair pay. In de monitoring van meerjarig gesubsidieerde organisaties verwachten we dat op alle aspecten van de Fair Practice Code wordt gereflecteerd.

wat is een reëel honorarium?

De hoogte van een reëel honorarium is afhankelijk van verschillende factoren. Via onderstaande websites vind je verschillende tools die je kunnen helpen bij het bepalen van een juist tarief: