maak gebruik van ontwerpkracht

Ontwerpers worden gewaardeerd om hun creativiteit, verbeeldings- en verbindingskracht. Drie betekenisvolle kwaliteiten in de aanpak van actuele maatschappelijke vraagstukken. Onder het motto ‘van verbeeldingskracht naar impact’ is het Stimuleringsfonds aanjager van de inzet van ontwerpkracht.

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. Van de noodzakelijke energietransitie en de vergrijzende samenleving, tot het tekort aan geschikte en betaalbare woningen en de verduurzaming van de landbouw. De aanpak van deze vraagstukken vereist verandervermogen. Verbeeldingskracht is daarbij essentieel. Het Stimuleringsfonds wil opdrachtgevende partijen bewustmaken van de toegevoegde waarde van ontwerpers. We zetten ons in voor een integrale aanpak en langdurige samenwerking tussen de creatieve industrie en relevante partners in andere domeinen, zoals de energie-, zorg- of bouwsector, en voor onderlinge kennisuitwisseling. Dat doen we via programma’s en open oproepen.

Animatie Van verbeeldingskracht naar impact

relevante partners

Om een integrale aanpak en interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende domeinen effectief te kunnen aanjagen, werkt het Stimuleringsfonds samen met relevante partners binnen, maar ook buiten de ontwerpsector, zoals de MBO Raad, Aedes-Actiz en de VNG. De samenwerking met Agis Innovatiefonds leidde al tot de ontwikkeling van een hybride vorm van ondersteuning voor ontwerpers en samenwerkende partijen uit het zorg- en gezondheidsdomein. Dergelijke samenwerkingspartners spelen een grote rol in het betrekken van de opdrachtgevende partijen en in het versterken van hun lerend vermogen door onderlinge kennisuitwisseling te faciliteren.

ontwerpend onderzoek

Ontwerpers maken in trajecten met interdisciplinaire coalities vaak gebruik van ontwerpend onderzoek. Deze methodiek is bij uitstek gericht op het samenbrengen van de systeemwereld, de leefwereld en de fysieke wereld. Ontwerpend onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe je co-creatie kunt realiseren met betrokkenen, zoals burgers, ondernemers, deskundigen, organisaties en overheden. Het helpt bij het scherpstellen van opgaven, het inzichtelijk maken van denkrichtingen, afwegen en verbinden van belangen, het organiseren van draagvlak en het initiëren van nieuwe samenwerkingen. Zo ontstaat er ruimte voor integrale toekomstperspectieven en mogelijke oplossingsrichtingen, maar ook voor nieuwe inzichten wat betreft beleidsvorming bij overheden en marktpartijen.

programma’s en open oproepen

Op dit moment werken we met het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024 aan de integrale aanpak van complexe transitieopgaven. Als een van de uitvoeringspartners is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verantwoordelijk voor het stimuleren van regionale en lokale initiatieven. Daarvoor schrijft het fonds jaarlijks twee open oproepen uit die interdisciplinaire coalities de kans bieden om vanuit een integrale ontwerpbenadering te onderzoeken hoe omvangrijke ruimtelijke transitieprocessen kunnen worden aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland kan worden verbeterd. De (tussentijdse) resultaten zijn te bekijken op platform De nieuwe ruimte.

Om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap te stimuleren en te werken aan de ruimtelijke transitieopgaven schreven we in 2021 ook acht open oproepen uit binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. In de periode 2017-2020 voerde het fonds in het kader van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp drie programma’s uit, gericht op de inzet van ontwerpers bij de kwaliteit van onze leefomgeving, namelijk Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap, Zorgomgeving en Onderwijsomgeving. Daarnaast liep in 2017 en 2018 het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte.