bouwen aan internationale samenwerking

Ontwerp kan een belangrijke aanvullende kracht zijn in de aanpak van maatschappelijke opgaven, ook internationaal. Voor een succesvolle samenwerking met een buitenlandse organisatie of ontwerper zijn gelijkwaardigheid, (kennis)uitwisseling en dialoog belangrijk. Daarom investeert het Stimuleringsfonds in de opbouw en verbinding van netwerken tussen makers, ontwerpers en architecten binnen de creatieve industrie in Nederland en in andere landen.

Het programma Internationalisering Ontwerpsector is onderdeel van het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) en draagt direct bij aan het versterken van de positie van de Nederlandse cultuursector in het buitenland en het benutten van de creatieve industrie voor het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Over het geheel genomen draagt het programma ook bij aan de ondersteuning van bilaterale relaties met andere landen.

Jaarlijks ondersteunt het Stimuleringsfonds ruim honderd internationale samenwerkingen, dit is inclusief internationale projecten uit de overige subsidieregeling van het fonds.

De geografische spreiding van in 2022 ondersteunde internationale samenwerkingen, inclusief internationale projecten uit de overige subsidieregelingen van het fonds

Projecten die binnen het programma Internationalisering Ontwerpsector worden ondersteund, maken vaak het verschil voor de betrokken makers en lokale partijen in het verwezenlijken van hun artistieke en ook maatschappelijk geëngageerde ambities. Doordat opdrachtgevers en/of gebruikers worden betrokken bij de ontwerpopgaves waaraan wordt gewerkt, dragen de projecten niet alleen bij aan een sterkere creatieve industrie, maar ook aan een meer rechtvaardige en toekomstbestendige wereld.
Lees meer over het belang van internationaal samenwerken

doelstellingen en uitgangspunten

Met het programma Internationalisering Ontwerpsector en Inclusive Cities and Societies through Design draagt het fonds bij aan de drie doelstellingen die zijn geformuleerd in het Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2021-2024:
- Een sterke positie van de Nederlandse culturele sector in het buitenland;
- Bilaterale relaties met andere landen ondersteunen met Nederlandse cultuuruitingen;
- De kracht van de culturele sector en creatieve industrie benutten voor de Sustainable Development Goals.

In het bereiken van deze doelstellingen staan drie uitgangspunten centraal, namelijk gelijkwaardige internationale samenwerking, internationale verbinding en maatschappelijke doelstellingen.

focuslanden

Om de positie van de Nederlandse cultuursector in het buitenland te versterken zijn een aantal focuslanden benoemd:
- binnen Europa: België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk;
- aan de grenzen van Europa: Rusland, Turkije, Egypte, Marokko en Oekraïne;
- buiten Europa: Australië, Brazilië, China, India, Indonesië, Japan, Sri Lanka, Suriname, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

Regeling Internationalisering ontwerpsector

Via de Regeling Internationalisering ontwerpsector ondersteunen we projecten die zijn gericht op onderzoek en samenwerking in een internationale context. Hiermee versterken we de positie van de Nederlandse ontwerpsector in het buitenland.

Tijdens de covid-19-pandemie werd de Regeling Internationalisering ontwerpsector gesloten omdat internationaal reizen niet of nauwelijks mogelijk was. Om internationaal samenwerken te blijven stimuleren en bestaande en nieuwe internationale netwerken te continueren of op te zetten startte het Stimuleringsfonds daarom de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken. Hierbinnen zijn in 2020 en 2021 63 projecten ondersteund.

open oproepen

Naast de Regeling Internationalisering ontwerpsector zetten we via open oproepen gerichter in op internationale samenwerkingen. De Open Oproep Residency buitenland biedt makers en ontwerpers de mogelijkheid zich tijdens een werkperiode in het buitenland onder begeleiding van vanuit de residency-plek te concentreren op onderzoek en experiment. De nadruk ligt hierbij op uitwisseling en wederkerigheid. De oproep is onderdeel van een breder residency-programma van het fonds waarbinnen onder meer ook residency-plekken worden aangeboden in samenwerking met het Mondriaan Fonds in Arita (Japan), Tanger (Marokko) en het Van Doesburghuis (Frankrijk).

Verschillende open oproepen zijn erop gericht de zichtbaarheid van het Nederlands ontwerp te vergroten door middel van presentaties op internationale podia en zo de internationale positie van het Nederlandse ontwerpveld te versterken: Open Oproep Presentaties buitenland, Open Oproep Salone del Mobile, Open Oproep BASE at Salone del Mobile en Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië.

Vouchers internationaal

Om de reikwijdte, impact en zichtbaarheid van een bestaande project en/of de praktijk van de aanvragers te vergroten in een internationale context introduceerde het Stimuleringsfonds in 2023 Vouchers internationaal. De vouchers zijn een bijdrage in de kosten voor buitenlandse activiteiten zoals presentaties, lezingen of workshops die op uitnodiging van een buitenlandse partij worden gegeven.

Inclusive Cities through Design

Een specifiek onderdeel in het programma Internationalisering Ontwerpsector is Inclusive Cities & Societies through Design. Hierin stimuleert het fonds de inzet van ontwerpkracht rond de Sustainable Development Goals gericht op veilige en duurzame steden en het beschermen van werelderfgoed (SDG 11) en rechtvaardige, vreedzame en inclusieve samenlevingen (SDG 16). Van 2017-2020 deden we dat gericht op de landen Turkije, Rusland, Egypte en Marokko. In de beleidsperiode 2021-2024 staat samenwerking en kennisuitwisseling met verschillende landen op het Afrikaanse continent centraal in het mentorshipprogramma Building Beyond en thematische open oproepen zoals de Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies en de Open Oproep Hidden (Hi)stories.