Homepage

Vouchers Internationaal

Voor in Nederland gevestigde ontwerpers, architecten en makers die in de afgelopen vijf jaar positief zijn beoordeeld door het fonds en een uitnodiging hebben van een buitenlandse partij voor bijvoorbeeld een presentatie, lezing of workshop die bijdraagt aan het versterken van de internationale praktijk, ervaring en uitwisseling.

doorlopend indienen

uiterlijk open tot en met 28 juni 2023

€ 1.500

max aanvraagbedrag binnen Europa

€ 2.500

max aanvraagbedrag buiten Europa

Belangrijke info

wat is de achtergrond van deze regeling?

Het Stimuleringsfonds wil met de Vouchers Internationaal bijdragen aan het versterken van de internationale praktijk, ervaring en uitwisseling van in Nederland gevestigde ontwerpers, architecten en makers. De subsidie is bedoeld als bijdrage aan de kosten voor een buitenlandse activiteit, waarmee de reikwijdte, impact en zichtbaarheid van een al bestaand project en/of de praktijk van de aanvrager kan worden vergroot in een internationale context.

Let op:
Vouchers Internationaal is een doorlopende regeling. Als de regeling is geopend, kun je op elk moment een aanvraag voor een voucher indienen. Het eerste tijdvak staat open zolang het budget toereikend is. Wordt het budget, ofwel subsidieplafond, gedurende het tijdvak overschreden, dan sluit de regeling eerder dan gepland en worden eventueel later ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor in Nederland gevestigde professionele ontwerpers, architecten, makers en beschouwers, werkzaam op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur of de cross-overs daartussen. Culturele instellingen, -organisaties en collectieven kunnen ook aanvragen voor een voucher. In dat geval is de voucher gekoppeld aan één persoon binnen de organisatie.

eerder positief beoordeeld

Voorwaarde is dat de aanvrager op het moment van aanvragen in de afgelopen vijf jaar positief is beoordeeld binnen een van de regelingen of open oproepen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ook projectpartners die in de afgelopen vijf jaar een significante bijdrage hebben geleverd in een positief beoordeelde aanvraag komen in aanmerking voor Vouchers Internationaal. De activiteit waarvoor een voucher wordt aangevraagd, hoeft geen betrekking te hebben op het project waarmee de aanvrager of projectpartner eerder positief is beoordeeld.

Let op: Een positieve beoordeling binnen de regeling Vouchers Internationaal telt in de toekomst bij een eventuele volgende voucheraanvraag niet mee als positieve beoordeling.

maximaal één voucher per jaar

Per kalenderjaar kan per aanvrager maximaal één Voucher Internationaal worden verstrekt. Dit geldt ook voor instellingen, organisaties of collectieven. Andere personen binnen de organisatie of leden van een collectief kunnen in dat geval uitsluitend op persoonlijke titel een aanvraag indienen voor een reis die niet is gerelateerd aan de instelling, organisatie of het collectief.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

urenvergoeding, reiskosten en verblijfskosten
Er kan subsidie worden aangevraagd voor de urenvergoeding, reiskosten en verblijfskosten die direct samenhangen met een buitenlandse activiteit. Denk aan een presentatie, deelname aan een panel, lezing of een andere internationale activiteit die voortvloeit uit de praktijk van de aanvrager. De betreffende activiteit mag kleinschalig zijn, zoals bijvoorbeeld een deelname aan een expertmeeting of een workshop. Voorwaarde is dat de activiteit bijdraagt aan het versterken van de internationale praktijk, de ervaring en uitwisseling van de aanvrager.

gemotiveerde uitnodiging

Daarnaast moet er sprake zijn van een schriftelijk gemotiveerde uitnodiging van een buitenlandse partij. Een voucher is altijd gekoppeld aan een persoon (binnen een organisatie). Een buitenlandse partij kan per kalenderjaar maximaal twee uitnodigingen verstrekken op basis waarvan een voucher kan worden aangevraagd.

financiële bijdrage

De uitnodigende buitenlandse partij moet een deel van de kosten voor urenvergoeding, reis en/of verblijf dekken. Deze financiële bijdrage van de buitenlandse partij moet proportioneel zijn aan de uitnodiging. Alleen voor het begrotingstekort kan een bijdrage worden aangevraagd.

waarvoor kan geen subsidie worden verstrekt?

Er kan binnen deze procedure geen subsidie worden verstrekt voor:
- deelname aan een conferentie als bezoeker;
- een beursdeelname die is gericht op verkoop;
- het doen van onderzoek op eigen initiatief;
- deelname aan een residentieprogramma;
- reizen die plaatsvinden in het kader van lopende projecten die al door het fonds zijn ondersteund; en
- aanvragers die een lopende ondersteuning ontvangen vanuit de Regeling Talentontwikkeling.

Zie voor alle voorwaarden en weigeringsgronden hoofdstuk 2 van de Regeling Voucherprocedure.

welke kosten kunnen worden gedekt?

Voor de Vouchers Internationaal wordt onderscheid gemaakt tussen reizen binnen en buiten Europa:
- Voor reizen binnen Europa (zone 1) kan een bijdrage in de kosten voor max. twee dagen worden aangevraagd tot een subsidie van max. € 1.500.
- Voor reizen buiten Europa (zone 2) kan een bijdrage in de kosten voor max. vier dagen worden aangevraagd tot een subsidie van max. € 2.500.

Raadpleeg voor het bepalen van zone 1 of 2 deze landenlijst:
Zone 1: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
Zone 2: Alle overige landen buiten het Koninkrijk der Nederlanden.

Let op: Voor aanvragers vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk gelden alle landen buiten het Koninkrijk der Nederlanden als zone 2. De voucher kan niet worden aangevraagd voor activiteiten binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

welke aanvullende voorwaarden gelden er?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de urenvergoeding, reiskosten en/of verblijfskosten. Daarbij gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
- Urenvergoeding: Als uit de uitnodiging blijkt dat de tijdsinvestering van de maker voor de activiteit niet of onvoldoende wordt gedekt door de uitnodigende buitenlandse partij, dan draagt het Stimuleringsfonds minimaal € 35 euro en maximaal € 82,50 euro per uur bij in de vergoeding van de aanvrager. De vergoeding kan worden gerekend voor uren voor de voorbereiding, reistijd en uitvoering van de activiteit. De hoogte van de vergoeding moet aansluiten bij de praktijk van de aanvrager.
- Veiligheid van reizen: Er wordt gekeken of er op het moment van de geplande reis beperkingen dan wel dringende adviezen gelden voor internationale reizen naar het desbetreffende land of regio. Voor het bestuur zijn hierbij de reisadviezen op www.nederlandwereldwijd.nl bepalend. Subsidie mag niet worden gebruikt voor reizen naar een gebied waar op het moment van reizen een reisadvies met kleurcode oranje of rood geldt.
- Duurzaamheid: Het bestuur stimuleert duurzaam reizen. Als een reis voor de buitenlandse activiteit per trein maximaal acht uur bedraagt, vergoedt het bestuur alleen de kosten voor reizen over land.
- Tickets: Voor vliegreizen worden alleen de kosten van een economy ticket vergoed. Voor treinreizen worden alleen de kosten voor een tweedeklastreinkaartje vergoed. Reizen per auto of bus is ook mogelijk.
- Verblijfkosten: Voor verblijfkosten geldt een maximum bijdrage van € 150 euro per dag.
- Start activiteit:
Aanvragen kunnen vanaf vijf maanden tot vijf weken voor de aanvang van de activiteit worden ingediend. Houd rekening met een behandeltermijn van vier weken vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend.

hoe dien je een aanvraag in?

Aanvragen kunnen binnen het tijdvak op elk moment worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hier de regeling ‘Vouchers Internationaal’.

Een aanvraag bestaat uit:
- Aanvraagformulier:
Een volledig ingevuld aanvraagformulier, waarmee het doel van de buitenlandse reis, de persoonlijke motivatie en de opzet van de activiteit worden toegelicht.
- Uitnodiging:
Een (digitaal) getekende uitnodiging van een buitenlandse partij (max 2 pagina’s A4 in pdf) met daarin:
• een beschrijving van de uitnodigende buitenlandse partij;
• een beschrijving van de activiteit;
• een inhoudelijke motivatie voor de uitnodiging;
• een financiële toezegging voor een deel van de kosten voor een urenvergoeding, reiskosten (inclusief eventuele visumkosten) en/of verblijfskosten, die proportioneel is aan de uitnodiging.
- Begroting en dekkingsplan:
Een sluitende begroting inclusief dekkingsplan (max 1 A4 in pdf) waarbij in de begroting de drie kostenposten – urenvergoeding, reiskosten (inclusief eventuele visumkosten) en verblijfskosten – duidelijk worden beschreven en het dekkingsplan inzicht geeft in de bijdrage van de buitenlandse partij en de subsidiebehoefte;
- Cv:
Een beknopt cv van diegene die de reis zal maken (max. 2 pagina’s A4 in pdf);
- KvK-uittreksel:
Een digitaal gewaarmerkt uittreksel van maximaal één jaar oud uit het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of van een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen beoordeling plaatsvinden. Als moment van indienen geldt het moment dat de aanvraag volledig is.

Raadpleeg voor het indienen van je aanvraag de Regeling Voucherprocedure.
Voorkom teleurstellingen en neem in geval van twijfel vooraf contact op met het fonds.

waar wordt op beoordeeld?

Volledige aanvragen worden intern door het fonds getoetst op de volgende voorwaardelijke criteria:

Eerder positief beoordeeld:
De in Nederland gevestigde aanvrager is in de vijf jaar voorafgaand aan het moment van indienen positief beoordeeld door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie binnen een van de regelingen of open oproepen. De activiteit waarvoor een voucher wordt aangevraagd hoeft geen betrekking te hebben op het project waarmee de aanvrager eerder is ondersteund.
Gemotiveerde uitnodiging:
Er is sprake van een gemotiveerde uitnodiging van een relevante buitenlandse partij waaruit blijkt dat er een financiële bijdrage wordt gedaan aan de urenvergoeding, reiskosten en/of verblijfskosten. De uitnodiging heeft betrekking op een activiteit, zoals omschreven in deze procedure, die voortvloeit uit de professionele praktijk van de aanvrager. De relevantie van de uitnodiging blijkt uit de mate waarin de uitnodigende partij of de activiteit van belang is voor en aansluit bij de praktijk van de aanvrager.
Bijdrage professionele praktijk:
In de aanvraag staat verwoord hoe doel en opzet van de buitenlandse activiteit bijdragen aan de professionele praktijk van de aanvrager. Dit belang blijkt uit het aanvraagformulier waarin wordt gevraagd naar een omschrijving van het doel, en de activiteiten die worden ondernomen om dit doel te bereiken.

wat gebeurt er met je aanvraag?

Na het indienen van de aanvraag ontvang je een automatische ontvangstbevestiging.

beoordelen

De wijze van beoordelen en het daaropvolgende advies aan het bestuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie over het al dan niet honoreren van de aanvraag staat beschreven in artikel 9 van de Regeling Voucherprocedure. Het Stimuleringsfonds streeft naar een behandeltermijn van vier weken.

verantwoording

De subsidie wordt bij een positief advies in één keer overgemaakt en direct vastgesteld. Alle aanvragers die een voucher ontvangen, worden in de twaalf maanden na toekenning uitgenodigd een korte enquête in te vullen. Een verantwoording in de vorm van een financieel en inhoudelijk verslag is daarom niet vereist.

verplichtingen

Aan het ontvangen van een subsidie zijn bepaalde verplichtingen verbonden. Deze verplichtingen staan beschreven in hoofdstuk 5 van de Regeling Voucherprocedure. In alle gevallen geldt dat de subsidie uitsluitend mag worden ingezet voor de activiteiten die in de aanvraag staan omschreven. De aanvrager doet direct melding van wijzigingen in de opzet en uitvoering van reis of veranderende omstandigheden als deze van invloed zijn op het doel en opzet van de reis.

Binnenkort: Hoe subsidie aanvragen werkt

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag

heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan coördinator Carlijn Limburg. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.