Vouchers internationaal

Voor professionals in de vakgebieden vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur die zijn uitgenodigd door een buitenlandse partij om bijvoorbeeld een presentatie, lezing of workshop te geven. Om een voucher te kunnen aanvragen moet je de afgelopen vijf jaar een aanvraag hebben gedaan bij het fonds die positief is beoordeeld.

gesloten

opent 5 september 2024

€ 1.500

max aanvraagbedrag binnen Europa

€ 2.500

max aanvraagbedrag buiten Europa

Belangrijke info

welke vier voorwaarden gelden er?

Je volledige aanvraag wordt getoetst op de volgende vier punten:

- In de afgelopen vijf jaar heb je bij het Stimuleringsfonds een aanvraag gedaan die positief is beoordeeld; een eerdere positieve beoordeling binnen Vouchers internationaal is hiervan uitgezonderd;
- Je beschikt over een schriftelijk gemotiveerde uitnodiging van een buitenlandse partij;
- De uitnodigende buitenlandse partij dekt een proportioneel deel van de kosten die je moet maken om de buitenlandse activiteit uit te voeren;
- In de aanvraag heb je toegelicht hoe doel en opzet van de buitenlandse activiteit bijdragen aan je professionele praktijk.

Nadat aan bovenstaande vier punten is voldaan, wordt de aanvrager uitgenodigd voor een kort digitaal gesprek met het fonds waarin een besluit over de aanvraag wordt genomen. Dit gesprek vindt in principe binnen vier weken na indienen plaats.

Let op: Aanvragen die niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen. De regeling sluit op het moment dat er 30 volledige aanvragen zijn ingediend. We verwachten met dit aantal aanvragen namelijk het subsidieplafond van € 50.000 te bereiken.

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor in Nederland gevestigde professionals in de vakgebieden vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur. Behalve individuele makers kunnen ook beschouwers, culturele instellingen, culturele organisaties en collectieven een voucher aanvragen. Vouchers zijn gekoppeld aan één persoon binnen de organisatie.

Per kalenderjaar kan per aanvrager maximaal één Voucher internationaal worden verstrekt. Dit geldt ook voor instellingen, organisaties of collectieven. Andere personen binnen de organisatie of leden van een collectief kunnen in dat geval alleen op persoonlijke titel een aanvraag indienen voor een reis die niet is gerelateerd aan de instelling, organisatie of het collectief.

wat is de achtergrond van deze regeling?

Het Stimuleringsfonds wil met de Vouchers internationaal bijdragen aan het versterken van de internationale praktijk, ervaring en uitwisseling van in Nederland gevestigde professionals in de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur. De subsidie is bedoeld als bijdrage aan de kosten voor een buitenlandse activiteit, waarmee de impact van een bestaand project en/of de praktijk van de aanvrager internationaal kan worden vergroot.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Je kunt een voucher aanvragen als je op uitnodiging van een buitenlandse partij een presentatie of lezing gaat geven of bijvoorbeeld deelneemt aan een panel. De buitenlandse activiteit moet voortvloeien uit je praktijk en deze internationaal versterken.

Er kan subsidie worden verstrekt voor:
- urenvergoeding, reiskosten en verblijfskosten die direct samenhangen met de buitenlandse activiteit;
- andere kosten die voor de aanvrager noodzakelijk zijn om de buitenlandse activiteit te kunnen uitvoeren.

Aanvragen kunnen vanaf vijf maanden tot vijf weken voor de start van de activiteit worden ingediend. Houd rekening met een behandeltermijn van vier weken vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend.

waarvoor kan geen subsidie worden verstrekt?

Er kan geen subsidie worden verstrekt voor:
- deelname aan een conferentie als bezoeker;
- een beursdeelname die is gericht op verkoop;
- het doen van onderzoek op eigen initiatief;
- deelname aan een residentieprogramma;
- reizen die plaatsvinden in het kader van lopende projecten die al door het fonds zijn ondersteund;
- aanvragers die een lopende ondersteuning ontvangen vanuit de Regeling Talentontwikkeling.

Zie voor alle voorwaarden en weigeringsgronden Vouchers internationaal en de Regeling Voucherprocedure.

hoeveel subsidie kun je aanvragen?

We maken onderscheid tussen reizen binnen en buiten Europa:
- Voor reizen binnen Europa (zone 1) kan een bijdrage in de kosten voor maximaal twee dagen worden aangevraagd tot maximaal € 1.500.
- Voor reizen buiten Europa (zone 2) kan een bijdrage in de kosten voor maximaal vier dagen worden aangevraagd tot maximaal € 2.500.

We hanteren de volgende zonering:
Zone 1: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
Zone 2: Alle overige landen.

Let op: Voor aanvragers vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk gelden alle landen buiten het Koninkrijk der Nederlanden als zone 2. De voucher kan niet worden aangevraagd voor activiteiten binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Vouchers internationaal
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de regeling Vouchers internationaal. Hierin staan de aanleiding, doelstelling, criteria en procedure beschreven.

Regeling Voucherprocedure

De beoordeling van de aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Voucherprocedure. Hierin worden de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

kun je een conceptaanvraag voorleggen?

De regeling Vouchers internationaal is zo laagdrempelig mogelijk ingericht. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat alle benodigde informatie volledig in de aanvraag staat. Er kan binnen deze procedure geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd. Aanvragen die niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen. Gerichte vragen kunnen via mail worden gestuurd en worden binnen twee weken beantwoord.

wat gebeurt er met je aanvraag?

Na het indienen van de aanvraag ontvang je een automatische ontvangstbevestiging.

beoordelen

De wijze van beoordelen en het daaropvolgende advies aan het bestuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie over het al dan niet honoreren van de aanvraag staat beschreven in artikel 9 van de Regeling Voucherprocedure. Het Stimuleringsfonds streeft naar een behandeltermijn van vier weken.

verantwoording

De subsidie wordt bij een positief advies in één keer overgemaakt en direct vastgesteld. Alle aanvragers die een voucher ontvangen, worden in de twaalf maanden na toekenning uitgenodigd een korte enquête in te vullen. Een verantwoording in de vorm van een financieel en inhoudelijk verslag is daarom niet vereist.

verplichtingen

Aan het ontvangen van een subsidie zijn bepaalde verplichtingen verbonden. Deze verplichtingen staan beschreven in hoofdstuk 5 van de Regeling Voucherprocedure. In alle gevallen geldt dat de subsidie uitsluitend mag worden ingezet voor de activiteiten die in de aanvraag staan omschreven. De aanvrager doet direct melding van wijzigingen in de opzet en uitvoering van reis of veranderende omstandigheden als deze van invloed zijn op het doel en opzet van de reis.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

ondersteun je voorstel met beeldmateriaal

tip 3

stel een realistische begroting op

tip 4

denk aan je eigen beloning en die van partners

tip 5

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per mail. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.