Regeling Experiment

Voor kleinschalige, experimentgedreven projecten op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur.

5 september 2024

openingsdatum derde tijdvak

€ 10.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 125.000

budget tweede tijdvak

Belangrijke info

hoe werkt deze regeling?

Aanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Hierbij geldt het moment waarop de aanvraag compleet is.

Het tijdvak sluit als er 35 aanvragen in behandeling zijn genomen. We verwachten dat daarmee het beschikbare budget wordt bereikt.

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor professionele ontwerpers, architecten, makers en ontwerpbureaus werkzaam op het gebied van vormgeving, architectuur en digital cultuur.

(Culturele) instellingen of organisaties kunnen niet aanvragen bij deze regeling. Een aanvrager kan via deze regeling maximaal één keer per kalenderjaar subsidie ontvangen.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor kleinschalige projecten gericht op experimentgedreven onderzoek met een maximale looptijd van één jaar. Projectvoorstellen kunnen verschillende vormen aannemen. Voorwaarde is wel dat het experiment vertrekt vanuit een duidelijke, afgebakende onderzoeksvraag en de uitvoering van het experiment erop is gericht om die vraag te beantwoorden. Het eindresultaat van het experiment is in de eerste plaats nieuwe kennis.

presentatie- en publicatiekosten
Presentatie- en publicatiekosten mogen alleen worden opgenomen in de begroting als de vorm en opzet van de presentatie onderdeel zijn van het experiment en als de presentatie nodig is om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Kosten die gemaakt worden om resultaten van het experiment te delen, worden niet gesubsidieerd en mogen niet op de begroting staan.

geen residentie

Een residentie kán onderdeel zijn van het experiment, maar mag bij de Regeling Experiment niet de kern van het projectvoorstel zijn. Neem voor opzichzelfstaande residenties contact op met het fonds over subsidiemogelijkheden.

Het is niet toegestaan dat voor het ingediende project:
- eerder subsidie is ontvangen vanuit een andere regeling van het fonds
- een tweede aanvraag loopt bij een andere regeling van het fonds
- eerder een negatief besluit is ontvangen vanuit de Regeling Experiment

hoe bereid je een aanvraag voor?

Neem ter voorbereiding van je aanvraag de volgende documenten goed door:

Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag Experiment
In de Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag Experiment vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag en een toelichting op de criteria. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Experiment
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Experiment. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

heb je concrete vragen?
Het is niet mogelijk om een concept voor te leggen binnen deze regeling, maar met concrete vragen over het indienen van je projectvoorstel kan je altijd terecht bij team Experiment. Stel je vraag per e-mail aan Carlijn Limburg of Marthe Oosting via experiment@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden intern beoordeeld door ten minste twee fondsmedewerkers. Dit gebeurt op basis van de Regeling Experiment.

beoordelingscriteria

- artistiek-inhoudelijke waarde
- verwachte betekenis voor de eigen praktijk of het vakgebied
- doeltreffendheid in opzet, methodiek en eventueel betrokken expertise

De criteria worden toegelicht in de Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag Experiment.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Experiment.

beoordelen
Je aanvraag wordt op basis van de Regeling Experiment intern beoordeeld door ten minste twee fondsmedewerkers die niet betrokken zijn geweest bij de formele toetsing. Zij brengen het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit. Deze ontvang je uiterlijk tien weken na het indienen van je aanvraag.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

veelgestelde vragen

Wat is een experiment?
Projectvoorstellen kunnen verschillende vormen aannemen. Voorwaarde is wel dat het experiment vertrekt vanuit een duidelijke, afgebakende onderzoeksvraag en de uitvoering van het experiment erop is gericht om die vraag te beantwoorden. Het eindresultaat van het experiment is in de eerste plaats nieuwe kennis, en niet zozeer een concreet eindproduct. De regelingen Vormgeving, Architectuur en Digitale cultuur bieden meer ruimte voor projectvoorstellen die naar een eindproduct toewerken.
Bekijk alle eerder ondersteunde projecten van Experiment hier in het toekenningenarchief.

Mag de totale projectbegroting hoger zijn dan € 10.000?
Nee, vanwege de kleinschaligheid van het experiment mag de totale projectbegroting niet meer dan € 10.000 bedragen. Alles zit hierbij in, ook eventuele cofinanciering of eigen middelen. Cofinanciering is bij de Regeling Experiment mogelijk, maar niet verplicht. Let erop dat álle ingebrachte tijd en middelen op je begroting en dekkingsplan worden vermeld en gekwantificeerd.

Waarin verschilt een aanvraag bij de Regeling Experiment met een startsubsidie?
Startsubsidies
kunnen worden aangevraagd bij de regelingen Vormgeving, Architectuur, Digitale cultuur en Internationalisering. Deze subsidievorm biedt uitdrukkelijk de mogelijkheid om de inhoudelijke opzet van een beoogd project te onderzoeken, inhoudelijke deskundigheid te betrekken en op zoek te gaan naar financieel draagvlak. Bij de Regeling Experiment is een concreet vertrekpunt met onderzoeksvraag nodig en ligt het doel van het project binnen de subsidieperiode (van maximaal een jaar). Bij een startsubsidie wordt juist gewerkt aan het komen tot een scherpe vraagstelling en plan van aanpak, en ligt de doelstelling van het project verder in de toekomst.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

ondersteun je voorstel met beeldmateriaal

tip 3

stel een realistische begroting op

tip 4

denk aan je eigen beloning en die van partners

tip 5

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan Carlijn Limburg of Marthe Oosting via experiment@stimuleringsfonds.nl. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.