Homepage

Regeling Experiment

Voor kleinschalige, experimentgedreven projecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur en cross-overs daartussen.

doorlopend indienen

tijdvak gesloten

€ 10.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 550.000

budget 2023

Belangrijke info

hoe werkt een doorlopende regeling?
voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor professionele ontwerpers, architecten, makers en ontwerpbureaus werkzaam op het gebied van vormgeving, architectuur, digital cultuur en de cross-overs daartussen.

(Culturele) instellingen of organisaties kunnen niet aanvragen bij deze regeling. Een aanvrager kan via deze regeling maximaal één keer per kalenderjaar subsidie ontvangen.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor kleinschalige projecten gericht op experimentgedreven onderzoek met een maximale looptijd van één jaar. Projectvoorstellen kunnen verschillende vormen aannemen. Voorwaarde is wel dat het experiment vertrekt vanuit een duidelijke, afgebakende onderzoeksvraag en de uitvoering van het experiment erop is gericht om die vraag te beantwoorden. Het eindresultaat van het experiment is in de eerste plaats nieuwe kennis.

Maak in je aanvraag duidelijk:
- het vertrekpunt van het experiment: aan welke onderzoeksvraag wil je werken?
- de opzet van het experiment: welke stappen ga je ondernemen en welke methode zet je in om tot een antwoord te komen?

totale projectbegroting

Vanwege de kleinschaligheid van het experiment mag de totale projectbegroting maximaal € 10.000 bedragen. Dit is ínclusief eventuele cofinanciering of eigen middelen. Cofinanciering is bij de Regeling Experiment mogelijk, maar niet noodzakelijk. Let op: Alle ingebrachte tijd en middelen, ook eventuele cofinanciering, moeten op de begroting worden vermeld en gekwantificeerd.

presentatie- en publicatiekosten

Presentatie- en publicatiekosten kunnen alleen worden opgenomen in de begroting als vorm en opzet van de presentatie onderdeel zijn van het experiment, maar niet om de resultaten van het experiment te ontsluiten.

geen residentie

Een residentie kán onderdeel zijn van het experiment, maar mag bij de Regeling Experiment niet de kern van het projectvoorstel zijn. Neem voor opzichzelfstaande residenties contact op met het fonds over subsidiemogelijkheden.

Het is niet toegestaan dat voor het ingediende project:
- eerder subsidie is ontvangen vanuit een andere regeling van het fonds
- een tweede aanvraag loopt bij een andere regeling van het fonds
- eerder een negatief besluit is ontvangen vanuit de Regeling Experiment

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag en een toelichting op de criteria. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Experiment
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Experiment. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

heb je concrete vragen?
Het is niet mogelijk om een concept voor te leggen binnen deze regeling. Heb je concrete vragen over het indienen van je projectvoorstel? Je kunt hiermee terecht bij Carlijn Limburg, coördinator Regeling Experiment.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden intern beoordeeld door ten minste twee fondsmedewerkers. Dit gebeurt op basis van de Regeling Experiment.

beoordelingscriteria

- artistiek-inhoudelijke waarde
- verwachte betekenis voor de eigen praktijk of het vakgebied
- doeltreffendheid in opzet, methodiek en eventueel betrokken expertise

De criteria worden toegelicht in de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Experiment.

Let op: Als het regeling openstaat, kan er doorlopend worden aangevraagd. De regeling staat open zolang het budget toereikend is, tot de uiterlijke sluitingsdatum. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Het moment van indienen van een volledige aanvraag is daarbij leidend. Wordt het subsidieplafond gedurende het tijdvak overschreden, dan sluit de regeling eerder dan gepland en worden eventueel later ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.

beoordelen
Je aanvraag wordt op basis van de Regeling Experiment intern beoordeeld door ten minste twee fondsmedewerkers die niet betrokken zijn geweest bij de formele toetsing. Zij brengen het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit. Deze ontvang je uiterlijk zes weken na het indienen van je aanvraag.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

drie veelgestelde vragen

1. Wat is een experiment?
Projectvoorstellen kunnen verschillende vormen aannemen. Voorwaarde is wel dat het experiment vertrekt vanuit een duidelijke, afgebakende onderzoeksvraag en de uitvoering van het experiment erop is gericht om die vraag te beantwoorden. Het eindresultaat van het experiment is in de eerste plaats nieuwe kennis, en niet zozeer een concreet eindproduct. De regelingen Vormgeving, Architectuur en Digitale cultuur bieden meer ruimte voor projectvoorstellen die naar een eindproduct toewerken.

2. Mag de totale projectbegroting hoger zijn dan € 10.000?
Vanwege de kleinschaligheid van het experiment mag de totale projectbegroting maximaal € 10.000 bedragen. Dit is ínclusief eventuele cofinanciering of eigen middelen. Cofinanciering is bij de Regeling Experiment mogelijk, maar niet noodzakelijk. Let erop dat alle ingebrachte tijd en middelen, ook eventuele cofinanciering, op je begroting worden vermeld en gekwantificeerd.

3. Waarin verschilt een aanvraag bij de Regeling Experiment met een startsubsidie?
Startsubsidies
kunnen worden aangevraagd bij de regelingen Vormgeving, Architectuur, Digitale cultuur en Internationalisering. Deze subsidievorm biedt uitdrukkelijk de mogelijkheid om de inhoudelijke opzet van een beoogd project te onderzoeken, inhoudelijke deskundigheid te betrekken en op zoek te gaan naar financieel draagvlak. Bij de Regeling Experiment is een concreet vertrekpunt met onderzoeksvraag nodig en ligt het doel van het project binnen de subsidieperiode (van maximaal een jaar). Bij een startsubsidie wordt juist gewerkt aan het komen tot een scherpe vraagstelling en plan van aanpak, en ligt de doelstelling van het project verder in de toekomst.

Binnenkort: Hoe subsidie aanvragen werkt

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag

heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan Carlijn Limburg, coördinator van de Regeling Experiment. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.