Regeling Vormgeving

Voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied vormgeving. Denk aan artistiek onderzoek, productontwikkeling en reflectie en debat.

24 september 2024

sluitingsdatum

€ 575.000

budget lopende ronde

€ 1.700.000

budget 2024

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor projecten van professionele ontwerpers, makers, beschouwers, ontwerpbureaus of culturele instellingen werkzaam binnen het vakgebied vormgeving.

Onder vormgeving vallen onder andere de disciplines productontwerp, illustratie, grafisch ontwerp, mode, interieur- en ruimtelijk ontwerp, animatie, social design en subdisciplines die hieraan raken.

welke subsidies kunnen worden aangevraagd?

De volgende subsidies kunnen worden verstrekt:
- projectsubsidie, cofinanciering is vereist
- startsubsidie van maximaal € 7.500, cofinanciering is niet vereist

Let op:
Vanaf 2024 hoef je géén projectplan meer toe te sturen als je een startsubsidie aanvraagt. In plaats daarvan stellen we in de online aanvraagomgeving vragen over het project waarvoor je een startsubsidie aanvraagt.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag

In de Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag Vormgeving vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag en een toelichting op de criteria. Dit helpt je om je aanvraag op te stellen.

Regeling Vormgeving

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Vormgeving. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

Format begroting en dekkingsplan

We adviseren om voor het opstellen van je begroting en dekkingsplan gebruik te maken van het Format begroting en dekkingsplan (Excel).

Calculatieformulier publicaties

Als je een aanvraag indient voor een publicatie, gebruik dan het Calculatieformulier publicaties. Betrek de uitgeverij van de publicatie bij het invullen van het formulier.

heb je concrete vragen?

Heb je concrete vragen over je projectvoorstel? Je kunt uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum een concept via mail voorleggen aan de medewerkers van deze regeling.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van de Regeling Vormgeving.

beoordelingscriteria

- artistiek-inhoudelijke waarde
- betekenis van gekozen thematiek en vraagstelling voor het vakgebied
- doeltreffendheid in opzet, methodiek en betrokken expertise
- draagvlak in de vorm van betrokken partners, de wijze en mate van cofinanciering en het verwachte publieksbereik
- bijdrage aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied

De beoordelingscriteria worden toegelicht in de Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag Vormgeving. Voor startsubsidies gelden iets afwijkende criteria. Lees hiervoor de Regeling Vormgeving.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Vormgeving.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Vormgeving. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

prioritering

Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal worden geprioriteerd.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Regeling Vormgeving
Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag Vormgeving
Format begroting en dekkingsplan
Calculatieformulier publicaties

Let op: Vanaf 2024 hoef je géén projectplan meer toe te sturen als je een startsubsidie aanvraagt. In plaats daarvan stellen we in de online aanvraagomgeving vragen over het project waarvoor je een startsubsidie aanvraagt.

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

ondersteun je voorstel met beeldmateriaal

tip 3

stel een realistische begroting op

tip 4

denk aan je eigen beloning en die van partners

tip 5

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan onze collega’s van de Regeling Vormgeving. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.