Open Oproep Bouwen aan talent 2022

Voor ervaren ontwerpers en makers binnen de creatieve industrie die met een talentvolle starter willen samenwerken aan een verdiepend onderzoek of experiment.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 9.250

subsidiebedrag

€ 185.000

budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Met Bouwen aan talent wil het fonds een impuls geven aan uitwisseling van ideeën en kennis tussen gevestigde en startende ontwerpers en makers binnen de creatieve industrie, en de aansluiting van starters met het werkveld versterken. Het samenwerkingstraject biedt ervaren ontwerpers en makers de mogelijkheid om over een periode van vier maanden een talentvolle starter aan zich te binden en zo ruimte te maken voor verdiepend onderzoek en experiment.

voor wie is deze open oproep?

Deze open oproep is bedoeld voor ervaren ontwerpers en makers, die minimaal vier jaar een eigen praktijk voeren binnen de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur of de crossovers daartussen. Hiermee bedoelen we onder meer ontwerpstudio’s, architectenbureaus, collectieven, game developers, modelabels, platforms, of andere vormen van professionele ontwerppraktijken. In november 2022 volgt een tweede open oproep, waarmee geïnteresseerde startende ontwerpers en makers gericht kunnen reageren op een van de geselecteerde voorstellen.

voor welke voorstellen kan subsidie worden aangevraagd?

In deze eerste oproep dient de ervaren ontwerper of maker een voorstel in voor een actuele ontwerpopgave, onderzoeksvraag of experiment, waaraan gedurende vier maanden met een starter kan worden samengewerkt. Het voorstel kan vertrekken vanuit een zelfgekozen thema, een fascinatie, maatschappelijke opgave of een anderszins relevant onderwerp. Daarbij wordt in het voorstel een rol opengelaten voor een startende ontwerper of maker en wordt ingegaan op de voorgestelde samenwerking. Het is belangrijk dat er heldere kaders en verwachtingen ten aanzien van de starter worden beschreven.

hoe is het samenwerkingstraject opgezet?

De samenwerking betreft een parttime werkperiode van vier maanden en kan van start gaan vanaf maart 2023 (of in de periode maximaal twee maanden daaropvolgend). Het fonds verwacht van zowel de ervaren ontwerper of maker als de starter een wekelijkse commitment, waarbij op een constructieve en inhoudelijke wijze een onderzoek wordt gestart of experimenten kunnen worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de samenwerking wordt gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak opgesteld.

hoe worden de twee partijen aan elkaar gekoppeld?

Met deze eerste oproep worden ervaren ontwerpers of makers met een door hun geformuleerde ontwerpopgave, onderzoeksvraag of experiment geselecteerd. In november 2022 volgt een tweede open oproep, waarmee geïnteresseerde startende ontwerpers en makers gericht kunnen reageren op een van deze voorstellen. In het selectieproces wordt door een externe adviescommissie gezocht naar de beste samenwerkingen. Op basis van het profiel van de starter, diens motivatie, en de aansluiting op het geselecteerde voorstel, wordt er een match gemaakt tussen beide partijen.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Bouwen aan talent
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Bouwen aan talent voor ervaren ontwerpers en makers. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

Bouwen aan talent projectcanvas en toelichting
Het projectcanvas is de kern van je aanvraag. Bekijk deze alvast zodat je weet wat er van je gevraagd wordt. Lees ook de toelichting op het projectcanvas.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Subsidieaanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan minstens drie externe, onafhankelijke adviseurs. Deze commissie beoordeelt de plannen op basis van de volgende drie criteria:

- de relevantie van de gekozen ontwerpopgave;
- de mate waarin de ontwerpopgave en de gekozen aanpak aansluit bij de expertise en het portfolio van de aanvrager; en
- de wijze waarop de samenwerking met een startende maker of ontwerper wordt voorgesteld. Hierin wordt ook meegewogen wat de verwachte meerwaarde is van dit samenwerkingstraject voor beide partijen.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Bouwen aan talent. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Carlijn Limburg en Hyun Vin Kaspers via bouwenaantalent@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.