Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies

Voor ontwerpers, makers, collectieven, platforms en culturele organisaties gevestigd in Nederland die – in samenwerking met een (of meerdere) buitenlandse partner(s) in landen in Afrika – ontwerp willen inzetten voor meer veerkrachtige gemeenschappen, inclusieve steden en rechtvaardigde samenlevingen.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 30.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 300.000

budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Deze oproep is gericht op landen in Afrika die vallen binnen het beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil met deze open oproep de creatieve industrie in Nederland en in het Afrikaanse continent verbinden en gelijkwaardige samenwerking en uitwisseling bevorderen. Ontwerpers, makers en architecten worden gevraagd actuele thema's en vraagstukken te agenderen die zich verhouden tot de stad, haar omgeving en de gemeenschappen die er leven.

voor wie is deze open oproep?

Voorstellen kunnen worden ingediend door professionele ontwerpers (ontwerper, architect, vormgever of maker), beschouwers, platforms, organisaties of collectieven die zich verhouden tot de vakgebieden vormgeving, architectuur of digitale cultuur en die een gelijkwaardige samenwerking aangaan met lokale partijen die ontwerp willen inzetten voor meer veerkrachtige gemeenschappen, inclusieve steden en rechtvaardigde samenlevingen in het Afrikaanse continent. De aanvragende partij moet ingeschreven staan in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

wie kunnen geen aanvraag indienen?

Er wordt binnen deze open oproep geen subsidie verleend aan of voor instellingen die een structurele subsidierelatie hebben met de rijksoverheid of subsidie ontvangen op grond van de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan worden aangevraagd voor projecten waarin een gelijkwaardige samenwerking wordt aangegaan met lokale partners in een (of meerdere) van de volgende landen: Benin, Burundi, Ethiopië, Egypte, Ivoorkust, Ghana, Kenia, Marokko, Mozambique, Oeganda, Senegal, Tunesië en Zuid-Afrika. De lokale partners zijn professionele ontwerpers, architecten, makers, beschouwers, collectieven, platforms of andere culturele organisaties binnen de creatieve industrie.

Projectvoorstellen kunnen verschillende vormen aannemen, van artistiek of ontwerpend onderzoek tot de implementatie van een interventie, populaire initiatief of programma. Alle vormen van benadering zijn mogelijk, zolang er een verband wordt gelegd met de thematiek van de open oproep en de resultaten publieke toegankelijk worden gemaakt.

Let op: aanvragen voor projecten in landen/regio’s waar op het moment van indienen een negatief reisadvies (rood of oranje) van kracht is, kunnen niet worden behandeld. Bekijk hier actuele reisadviezen.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep
De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven. Voor deze open oproep is artikel 4, lid 1 onder d uit dit reglement niet van toepassing. In plaats daarvan moet er in het project sprake zijn van een gelijkwaardig belang tussen de betrokken partners/partijen in de een of meerdere landen hierboven genoemd.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze open oproep. Dit gebeurt op basis van de volgende criteria:

- relevantie van het gekozen onderwerp;
- plan van aanpak;
- opzet van de samenwerking.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innmen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Mireille de Koning en Yasmin Kursun via international@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.