Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren

Voor werkplaatsen, labs en andere platforms die jongeren stimuleren om praktische en strategische ontwerpskills op te doen of verder te ontwikkelen.

gesloten

sluitingsdatum vertstreken

max € 25.000 of € 50.000 – € 100.000

aanvraagbedrag

€ 900.000

budget 2023

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Met deze open oproep wil het Stimuleringsfonds een impuls geven aan initiatieven die groepen jongeren en startende ontwerpers wegwijs maken in de Nederlandse maak- en ontwerpcultuur. Denk hierbij aan productontwerp, textiel- en modeontwerp, ruimtelijk ontwerp, creative coding of bijvoorbeeld visual storytelling.

Het fonds richt zich op (grassroots) initiatieven die goed weten wat er speelt in de leefomgeving van de beoogde doelgroep en hun behoeften kennen. Deze initiatieven bereiken nieuwe, potentiële makers met uiteenlopende culturele en sociaaleconomische achtergronden.

voor wie is deze open oproep?

De oproep staat open voor platforms, organisaties of instellingen met een programma gericht op het ontwerpveld of de maakcultuur. Partijen die in oprichting zijn, kunnen ook een aanvraag indienen binnen deze open oproep.

voor welke programma’s kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan binnen deze open oproep subsidie worden aangevraagd voor:

1. Programma’s met een looptijd van maximaal een jaar, die plaatsvinden in 2024, waarbij één of meerdere professionele ontwerpers zijn betrokken en die zijn gericht op een of meerdere van onderstaande activiteiten:
- educatie (buitenschools), kennisontwikkeling of kennisoverdracht;
- ontwikkelen van ontwerpstrategieën;
- ondersteunen van beginnende jonge makers op het gebied van hun portfolio, netwerk en/of beginnende eigen praktijk.

2. Overige activiteiten gericht op:
- de professionalisering van de eigen organisatie;
- het versterken van de positionering van de eigen organisatie.
Let op: Dit mag maximaal 35% van het aan te vragen subsidiebedrag zijn.

welke programma's komen niet in aanmerking voor ondersteuning?

Aanvullend op artikel 5 van de Regeling Open Oproep geldt dat een subsidieaanvraag binnen deze open oproep niet in behandeling wordt genomen als:

1. Voor dezelfde activiteiten al subsidie wordt verleend:
- op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid (Basis Infrastructuur);
- op basis van een andere regeling van een van de rijkscultuurfondsen.
2. De aanvraag wordt ingediend door een onderwijsinstelling.

In voorstellen mag wel een verbinding worden gemaakt met het onderwijs, of worden samengewerkt met onderwijsinstellingen, zolang de activiteiten buiten de gebruikelijke onderwijspraktijk en schooluren vallen. Een summer school-programma behoort bijvoorbeeld wel tot de mogelijkheden.

Partijen die een aanvraag indienen binnen deze open oproep kunnen voor 2024 geen aanvraag doen voor dezelfde activiteiten in de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Lees voordat je een aanvraag doet deze drie documenten:

Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar word je op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

- opzet van het programma;
- rol en kwaliteit van de betrokken ontwerpers;
- toegankelijkheid van het programma;
- positionering binnen de bestaande infrastructuur.

Voor aanvragen van € 50.000 – € 100.000 geldt een extra beoordelingscriterium, namelijk:
- duurzaamheid van het programma

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking

De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde programma's kunnen worden ondersteund.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Voor vragen over de open oproep en de procedure kun je contact opnemen met Anouk Laverge of Anselm van Sintfiet via ontwerpendleren@stimuleringsfonds.nl of via 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.