Homepage

Transities!

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert het handboek Transities! met projectresultaten van de 129 deelnemende teams van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp.

15 september 2022

Het afgelopen jaar bood het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers, waaronder (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en social designers, via de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp de kans om de ruimtelijke implicaties van de actuele transitieopgaven in samenwerking met decentrale overheden en (semi)publieke organisaties te onderzoeken. De multidisciplinaire benadering heeft geleid tot nieuwe inzichten en uiteenlopende scenario’s en methodes die helpen om een duurzame toekomst voor Nederland voorstelbaar te maken. Van meer verkoelend groen in de stad en de instrumenten om hier mét bewoners aan te werken, tot woningen uit lokaal verbouwde grondstoffen of een duurzamere inrichting van onze productielandschappen. De projecten laten zien dat ontwerpend onderzoek een gamechanger is in het versnellen van de aanpak van de complexe opgaven en dat we Nederland gezamenlijk, in co-creatie meer ruimtelijke kwaliteit kunnen geven.

Online bundels
De projecten zijn in twee rondes toegekend binnen de thema’s: Vitale steden en dorpen, Duurzame economie en ruimte, Ruimte voor klimaat en energie en Toekomstbestendig landelijk gebied. Bekijk hieronder de online bundels per thema met uitgebreide informatie over alle 129 projecten.

Publicaties per thema

Vitale steden en dorpen

De 53 lokale en regionale projecten die binnen deze open oproep ondersteund werden, laten een brede waaier zien van thema’s rondom verdichting, binnenstedelijke functiemenging, het activeren van openbare ruimte, en sociale vraagstukken die in onze steden en dorpen spelen. Wat opvalt is dat veel van de oplossingen op andere plekken toepasbaar zijn, en vaak schaalbaar, wat betekent dat zij ook een ‘haakje’ hebben met regionale, nationale en mondiale systemen: de oplossingen op het laagste schaalniveau dienen als opstap naar veranderingen op de hogere schalen. De resultaten van de eerste 23 projecten kun je in deze online publicatie bekijken. De 30 resultaten uit de tweede ronde vind je in deze online publicatie.

Vitale steden en dorpen #1 – 23 toekomstscenario’s voor stad en dorp
Vitale steden en dorpen #1 – 23 toekomstscenario’s voor stad en dorp
Duurzame economie en ruimte

Binnen de open oproep Duurzame economie en ruimte zijn 19 lokale en regionale projecten ondersteund die ontwerpend onderzoek hebben verricht naar thema’s rondom korte en lokale ketens, veranderende logistiek, en de transformatie van bedrijventerreinen in relatie tot stad, landschap en natuur. De projecten laten grote verschillen zien in de gekozen aanpak; variërend van praktisch en concreet, naar visionair en onderdeel van een langlopend traject. De resultaten van de eerste zes projecten kun je al in deze online publicatie bekijken. De 13 resultaten uit de tweede ronde vind je in deze online publicatie.

Duurzame economie en ruimte #1 – 6 toekomstscenario’s voor de inpassing van een duurzame en circulaire economie
Duurzame economie en ruimte #1 – 6 toekomstscenario’s voor de inpassing van een duurzame en circulaire economie
Ruimte voor klimaat en energie

Binnen de open oproep Ruimte voor klimaat en energie zijn 29 lokale en regionale projecten ondersteund die ontwerpend onderzoek hebben verricht naar thema’s rondom klimaatadaptatie en energietransitie, en het betrekken van burgers hierbij, de inpassing van zonnevelden in het landschap, de relatie tussen bovengrond en ondergrond, en het inzetten van energie als aanjager voor gebiedsontwikkeling. Opvallend is dat het merendeel van de voorstellen betrekking heeft op gebiedsopgaven, de schaal waarop systemen aan elkaar raken en integrale oplossingen gevonden kunnen worden. De resultaten van de eerste achttien projecten kun je al in deze online publicatie bekijken. De 11 resultaten uit de tweede ronde vind je in deze online publicatie.

Ruimte voor klimaat en energie #1 – 18 toekomstscenario’s voor de ruimtelijke inpassing van klimaat- en energiemaatregelen
Ruimte voor klimaat en energie #1 – 18 toekomstscenario’s voor de ruimtelijke inpassing van klimaat- en energiemaatregelen
Toekomstbestendig landelijk gebied

De 28 lokale en regionale projecten die binnen deze open oproep ondersteund werden, laten een brede waaier zien van thema’s rondom nieuwe (gemengde) vormen van landbouw, agrarische verdienmodellen, ecosysteemdiensten, agrarisch zoneren, droogte en watersystemen, biobased bouwen en de balans tussen landbouw, natuur en recreatie. De projecten laten het belang van andere relaties tussen stad, dorp en land zien, hebben speciale aandacht voor het betrekken van lokale gemeenschappen en bouwen voort op bestaande en lokale kennis. De resultaten van de eerste 12 projecten kun je al in deze online publicatie bekijken. De 16 resultaten uit de tweede ronde vind je in deze online publicatie.

Toekomstbestendig landelijk gebied #1 – 12 toekomstscenario’s voor het landelijk gebied
Toekomstbestendig landelijk gebied #1 – 12 toekomstscenario’s voor het landelijk gebied