Homepage

Resultaten Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp

In 2021 zijn vanuit de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp door heel het land 129 projecten ondersteund met een voucher waarmee ontwerpbureaus samen met decentrale overheden en (semi)publieke organisaties ontwerpend onderzoek hebben verricht naar de ruimtelijke implicaties van de grote transitieopgaven. De ontwerpteams, die konden putten uit lokale kennis en expertise van tal van deelnemende partijen, hebben gewerkt aan toekomstscenario’s, bouwstenen, methodes en processen die helpen om duurzame toekomsten voor Nederland zichtbaar en voorstelbaar te maken. De projecten zijn in twee rondes toegekend binnen de thema’s: Vitale steden en dorpen, Duurzame economie en ruimte, Ruimte voor klimaat en energie en Toekomstbestendig landelijk gebied. Op deze pagina publiceren we per thema de resultaten van de projecten in online bundels.

Publicaties per thema

Vitale steden en dorpen

De 53 lokale en regionale projecten die binnen deze open oproep ondersteund werden, laten een brede waaier zien van thema’s rondom verdichting, binnenstedelijke functiemenging, het activeren van openbare ruimte, en sociale vraagstukken die in onze steden en dorpen spelen. Wat opvalt is dat veel van de oplossingen op andere plekken toepasbaar zijn, en vaak schaalbaar, wat betekent dat zij ook een ‘haakje’ hebben met regionale, nationale en mondiale systemen: de oplossingen op het laagste schaalniveau dienen als opstap naar veranderingen op de hogere schalen. De resultaten van de eerste 23 projecten kun je al in deze online publicatie bekijken. De resultaten uit de tweede ronde worden naar verwachting in juli 2022 gepubliceerd.

Vitale steden en dorpen #1 – 23 toekomstscenario’s voor stad en dorp
Vitale steden en dorpen #1 – 23 toekomstscenario’s voor stad en dorp
Duurzame economie en ruimte

Binnen de open oproep Duurzame economie en ruimte zijn 19 lokale en regionale projecten ondersteund die ontwerpend onderzoek hebben verricht naar thema’s rondom korte en lokale ketens, veranderende logistiek, en de transformatie van bedrijventerreinen in relatie tot stad, landschap en natuur. De projecten laten grote verschillen zien in de gekozen aanpak; variërend van praktisch en concreet, naar visionair en onderdeel van een langlopend traject. De online publicatie met projectresultaten wordt hier naar verwachting in juli 2022 gepubliceerd.

Ruimte voor klimaat en energie

Binnen de open oproep Ruimte voor klimaat en energie zijn 29 lokale en regionale projecten ondersteund die ontwerpend onderzoek hebben verricht naar thema’s rondom klimaatadaptatie en energietransitie, en het betrekken van burgers hierbij, de inpassing van zonnevelden in het landschap, de relatie tussen bovengrond en ondergrond, en het inzetten van energie als aanjager voor gebiedsontwikkeling. Opvallend is dat het merendeel van de voorstellen betrekking heeft op gebiedsopgaven, de schaal waarop systemen aan elkaar raken en integrale oplossingen gevonden kunnen worden. De online publicatie met projectresultaten wordt hier naar verwachting in juli 2022 gepubliceerd.

Toekomstbestendig landelijk gebied

De 28 lokale en regionale projecten die binnen deze open oproep ondersteund werden, laten een brede waaier zien van thema’s rondom nieuwe (gemengde) vormen van landbouw, agrarische verdienmodellen, ecosysteemdiensten, agrarisch zoneren, droogte en watersystemen, biobased bouwen en de balans tussen landbouw, natuur en recreatie. De projecten laten het belang van andere relaties tussen stad, dorp en land zien, hebben speciale aandacht voor het betrekken van lokale gemeenschappen en bouwen voort op bestaande en lokale kennis. De resultaten van de eerste 12 projecten kun je al in deze online publicatie bekijken. De online publicatie met projectresultaten wordt hier naar verwachting in juli 2022 gepubliceerd.