Twaalf instellingen geselecteerd binnen de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025–2028

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent de komende vier jaar een instellingssubsidie toe aan twaalf toonaangevende culturele instellingen die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie. De geselecteerde instellingen vormen een belangrijke schakel in de infrastructuur van de creatieve industrie. Met deze meerjarige ondersteuning kunnen zij zichzelf en het vakgebied waarop ze zich richten blijven vernieuwen en kwalitatief hoogstaande programma’s ontwikkelen waarin ze (internationale) samenwerkingen met ontwerpers, makers en andere professionals uitbouwen en de interactie blijven zoeken met (nieuw) publiek.

Rotterdam, 3 juli 2024

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maakt vandaag de uitslag bekend van de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025–2028. Dat doet het fonds tegelijk met de bekendmaking van de subsidiebesluiten van de meerjarige regelingen van de andere rijkscultuurfondsen en de adviezen binnen de Culturele basisinfrastructuur (bis), waarover de Raad voor Cultuur zich uitspreekt. Met elkaar vertegenwoordigen de rijksgesubsidieerde instellingen een substantieel deel van de Nederlandse culturele sector en bieden ze verspreid over het land een rijk, divers en toegankelijk cultureel aanbod. Het Stimuleringsfonds bedient binnen de sector de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Alle vakgebieden zijn vertegenwoordigd onder de geselecteerde instellingen.

twee categorieën

De Regeling Vierjarige instellingssubsidie van het Stimuleringsfonds kent twee categorieën. Categorie I stond open voor culturele instellingen die – op een schaalniveau vergelijkbaar met de instellingen in de bis – een omvangrijk nationaal toonaangevend activiteitenprogramma van internationale betekenis uitvoeren binnen de creatieve industrie. De bandbreedte van aanvragen binnen deze categorie was € 275.000 – € 550.000 per kalenderjaar. In categorie II konden culturele instellingen van nationale betekenis een aanvraag doen van € 125.000 – € 275.000 per kalenderjaar om uitvoering te geven aan een activiteitenprogramma binnen de creatieve industrie.

In categorie I en II werden respectievelijk 17 en 24 aanvragen behandeld. Van twee instellingen is het adviestraject binnen deze regeling stopgezet omdat zij door de bis gaan worden ondersteund. Zeven instellingen dienden in zowel categorie I als categorie II een aanvraag in.

Alle aanvragen zijn onder voorzitterschap van Annelies Thoelen beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. In totaal werd voor de periode 2025–2028 een bedrag aangevraagd van ruim € 52 miljoen. Het maximaal beschikbare budget voor de komende vier jaar was € 17,6 miljoen, waarvan € 12 miljoen voor categorie I en € 5,6 miljoen voor categorie II.

continuïteit en doorstroom

De opzet van de regeling met twee categorieën zorgt enerzijds voor continuïteit voor een aantal grotere instellingen en creëert anderzijds ruimte voor nieuwe partijen om meerjarig te worden ondersteund.

In categorie I worden de komende vier jaar de volgende zes culturele instellingen ondersteund:
- iii (instrument inventors initiative) – € 1.996.659
- IMPAKT – € 1.503.342
- Pakhuis de Zwijger – € 2.200.000
- Playgrounds – € 1.900.000
- Sonic Acts – € 2.200.000
- V2_Lab voor de instabiele media – € 2.200.000

In categorie II worden de komende vier jaar de volgende zes culturele instellingen ondersteund:
- CURRENT OBSESSION – € 591.232
- Independent School for the City – € 1.088.668
- OSCAM – € 899.999
- Stichting AIR – € 1.098.197
- Stichting SETUP – € 1.100.000
- The Hmm – € 816.443

Vooral in categorie I is er sprake van continuïteit met vijf instellingen die in de afgelopen vier jaar ook meerjarig werden ondersteund door het Stimuleringsfonds. De instellingen die in deze categorie zijn geselecteerd slagen er over het algemeen in om constant te vernieuwen en zo urgentie te behouden. Categorie II laat meer dynamiek en vernieuwing zien, vooral wat betreft het publiek dat wordt bereikt en het ontwikkelen van nieuwe vormen van programmering.

Zowel binnen vormgeving als architectuur en digitale cultuur blijft het veld vol in beweging; de sector heeft in alle opzichten groeipotentieel. – Syb Groeneveld

Directeur-bestuurder Syb Groeneveld concludeert: ‘Samen met de tien ontwerpinstellingen die de komende jaren in de bis worden ondersteund plus de ongeveer achttien instellingen die we dit najaar nog tweejarig kunnen ondersteunen via de Regeling Activiteitenprogramma’s, vertegenwoordigen deze twaalf instellingen de breedte van de creatieve industrie en illustreren ze de dynamiek en vernieuwing binnen de sector. Oscam, Independent School for the City, Current Obsession en The Hmm worden voor het eerst meerjarig door het Stimuleringsfonds ondersteund. Dit laat zien dat zowel binnen vormgeving als architectuur en digitale cultuur het veld vol in beweging blijft en de sector in alle opzichten groeipotentieel heeft.’

‘We doen ons uiterste best om ruimte voor die groei en interdisciplinaire samenwerking te faciliteren. Daarnaast constateren we dat om programma’s op een blijvend hoog niveau en volgens de Fair Practice Code te kunnen uitvoeren de aanvragers scherpe keuzes hebben gemaakt. Instellingen hebben op basis van de Fair Practice Code het aanbod en het aantal programma’s en activiteiten dat wordt uitgevoerd beter in balans gebracht met een reële begroting voor personele lasten. Dat is positief voor het creëren van gezonde arbeidsverhoudingen in de sector.’

instellingen buiten de selectie

Uiteindelijk konden elf positief beoordeelde aanvragen voor een bedrag van € 17 miljoen niet worden gehonoreerd vanwege ontoereikend budget, zij eindigden lager in ranking dan de geselecteerde instellingen. Groeneveld: ‘De adviescommissie heeft scherpe keuzes moeten maken. Dat is geen sinecure en ik heb grote waardering voor het zorgvuldige werk dat de commissie onder aanvoering van Annelies Thoelen en met ondersteuning van vele collega’s heeft verricht. De uitgebreide adviezen geven inzicht in de gemaakte keuzes. Het blijft voor iedereen, maar vooral voor de aanvragers, een bittere pil dat er ondanks dit positieve advies geen ondersteuning volgt.’

De adviescommissie gaf binnen deze regeling een positief advies aan de volgende elf instellingen waarvoor geen budget beschikbaar bleek te zijn:
- Bureau Europa
- Crafts Council Nederland
- Design Museum Den Bosch
- Extra Extra
- Fashionclash
- Graphic Matters
- LI-MA
- MacGuffin
- PrintRoom
- Van Eesteren Museum
- Zone2Source

Negen aanvragen werden om uiteenlopende redenen binnen deze regeling negatief beoordeeld:
- Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam)
- Baltan Laboratories
- BioArt Laboratories
- Hackers & Designers
- Illustratie Ambassade
- Mediamatic
- sQuare
- The Grey Space in the Middle
- What Design Can Do

Regeling Activiteitenprogramma’s 2025–2026

Tegelijk met de bekendmaking van de selectie van de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie opent het Stimuleringsfonds de Regeling Activiteitenprogramma’s creatieve industrie. Culturele instellingen kunnen hierbinnen tot uiterlijk 3 september 2024 een aanvraag doen voor tweejarige ondersteuning van hun activiteitenprogramma. Via deze regeling zullen ongeveer achttien aanvragen worden ondersteund. Regionale spreiding op basis van de vijf landsdelen plus het Caribisch deel van het Koninkrijk is daarbij leidend. Als de uitslag van deze regeling bekend is – eind 2024 – is ook het beeld wat betreft regionale spreiding van door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie meerjarig ondersteunde culturele instellingen compleet.