nieuw

Regeling Activiteitenprogramma’s creatieve industrie

Voor culturele instellingen die vanuit hun kerntaak met een tweejarig activiteitenprogramma bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie.

3 september 2024

sluitingsdatum

€ 125.000

max aanvraagbedrag per jaar

€ 1.850.000

budget per jaar

Belangrijke info

wat is het doel van deze regeling?

De Regeling Activiteitenprogramma’s creatieve industrie is na de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie de tweede belangrijke regeling voor instellingen in de creatieve industrie voor de periode 2025-2028. Anders dan bij de Regeling Vierjarige instellingssubsidie staat niet de instelling, maar het activiteitenprogramma zelf centraal.

De regeling is bedoeld voor aanvragen van culturele instellingen die vanuit hun kerntaak met een activiteitenprogramma bijdragen aan de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse creatieve industrie binnen het Koninkrijk.

Deze regeling komt in de plaats van de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma creatieve industrie 2023-2024 en heeft in de periode 2025-2028 twee rondes, namelijk een voor activiteitenprogramma’s die worden uitgevoerd in 2025-2026 en een tweede voor activiteitenprogramma’s die worden uitgevoerd in 2027-2028.

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor culturele instellingen en organisaties die met een activiteitenprogramma bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie in het Koninkrijk. Deze instellingen moeten zich vanuit hun kerntaak verhouden tot vormgeving, architectuur, digitale cultuur of een cross-over tussen deze vakgebieden.

Instellingen die kunnen aanvragen zijn bijvoorbeeld lokale architectuurcentra, platforms en presentatieplekken voor vormgeving of medialabs. Instelling met een kerntaak op het gebied van bijvoorbeeld beeldende kunst, of een festival op het gebied van podiumkunsten, kunnen geen aanvraag indienen voor een activiteitenprogramma binnen deze regeling, ook al is dit programma gericht op de creatieve industrie.

drempelnormen

Om een aanvraag te kunnen doen gelden de volgende drempelnormen:
- de instelling is gevestigd binnen het Koninkrijk en staat ingeschreven in het handelsregister;
- de instelling draagt vanuit zijn kerntaak bij aan de versterking van de domeinen vormgeving, architectuur of digitale cultuur; en
- het activiteitenprogramma vormt de kerntaak van de instelling.

welke subsidies kunnen worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd als:
- de gevraagde subsidie voor het activiteitenprogramma minimaal € 50.000 en maximaal € 125.000 per kalenderjaar bedraagt; en
- de totale door het Stimuleringsfonds te verstrekken subsidie jaarlijks niet meer bedraagt dan 80% van de lasten die direct samenhangen met de uitvoering van het activiteitenprogramma.

Let op: Instellingen die op basis van deze regeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de kalenderjaren waarop deze subsidie betrekking heeft, geen aanspraak maken op subsidiëring op grond van de volgende regelingen van het fonds:
- Regeling Vormgeving;
- Regeling Architectuur; en
- Regeling Digitale cultuur.

waarvoor kan geen subsidie worden aangevraagd?

Er wordt op grond van deze regeling geen subsidie verstrekt als de instelling voor zijn kerntaken in de periode 2025-2028 meerjarig subsidie ontvangt op grond van:
- de ministeriële regeling Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (bis);
- een andere structurele en directe subsidierelatie met de rijksoverheid; of
- een regeling van een van de andere rijkscultuurfondsen.

Er wordt geen subsidie verleend aan of voor:
- activiteiten die al hebben plaatsgevonden of die eerder starten dan het jaar waarop de subsidieperiode betrekking heeft;
- aanvragen die niet op tijd zijn ingediend of niet volledig zijn;
- onderwijsinstellingen of stichtingen die onderdeel uitmaken van een onderwijsinstelling;
- onderwijsprogramma’s en aanverwante activiteiten van onderwijsinstellingen;
- studiereizen;
- arbeidskosten voor medewerkers van rijks-, provinciale en gemeentelijke instellingen;
- het verwerven van eigendommen;
- reguliere bouw- en restauratiekosten; en
- exploitatie van horeca-activiteiten.

Lees voor alle weigeringsgronden de Regeling Activiteitenprogramma’s creatieve industrie.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

regeling activiteitenprogramma’s creatieve industrie

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Activiteitenprogramma’s creatieve industrie. Hierin worden onder meer de doelstellingen, voorwaarden, weigeringsgronden en criteria beschreven en toegelicht.

toelichting activiteitenprogramma’s

In de Toelichting Activiteitenprogramma’s creatieve industrie geven we uitleg over een aantal onderdelen van de regeling, namelijk het aan te vragen subsidiebedrag, de subsidieperiode, regionale spreiding en de beoordelingscriteria.

handleiding modelbegroting

Om een aanvraag te doen bij deze regeling vragen we je een begroting op te stellen. Het is verplicht om hiervoor het Format modelbegroting te gebruiken. In de Handleiding modelbegroting Activiteitenprogramma’s creatieve industrie leggen we uit hoe je deze moet invullen.

waar wordt je op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van de Regeling Activiteitenprogramma’s creatieve industrie.

beoordelingscriteria

- artistiek-inhoudelijke kwaliteit;
- bijdrage aan het vakgebied en maatschappelijke betekenis;
- toegankelijkheid en publieksbereik;
- bedrijfsvoering en organisatie;
- consistentie in doel en opzet van de aanvraag.

Als het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde overschrijdt, dan zal er worden geprioriteerd. Regionale spreiding op basis van de vijf landsdelen en het Caribisch deel van het Koninkrijk is hierin leidend.

De criteria en wijze van prioritering worden toegelicht in de Regeling Activiteitenprogramma’s creatieve industrie en aanvullend in de Toelichting Activiteitenprogramma’s creatieve industrie.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Activiteitenprogramma’s creatieve industrie.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Activiteitenprogramma’s creatieve industrie. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

prioritering

Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal er worden geprioriteerd. Dit gebeurt volgens de in de regeling beschreven procedure. In de Toelichting Activiteitenprogramma’s creatieve industrie geven we een korte uitleg over de wijze van prioritering, waarbij regionale spreiding leidend is.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

ondersteun je voorstel met beeldmateriaal

tip 3

stel een realistische begroting op

tip 4

denk aan je eigen beloning en die van partners

tip 5

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan Anouk Laverge en/of Anselm van Sintfliet via instellingen@stimuleringsfonds.nl. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.