Regeling Vierjarige instellingssubsidie

Voor vierjarige programma’s van culturele instellingen die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie.

gesloten

sluitingsdatum

€ 275.000 – € 550.000

aanvraagbedrag per jaar categorie I

€ 125.000 – € 275.000

aanvraagbedrag per jaar categorie II

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor culturele instellingen en organisaties die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie in het Koninkrijk.

drempelnorm

Alleen culturele instellingen die voldoen aan de drempelnorm kunnen een aanvraag indienen bij deze regeling. Om hieraan te voldoen moet de instelling in de beleidsperiode 2021-2024 worden ondersteund binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS), of gedurende deze beleidsperiode een positief advies hebben ontvangen binnen één van de volgende regelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie:
- Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2021-2024;
- Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma (betreft periode 2021-2022);
- Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023-2024.

inschrijving KvK en toepassing codes

Om subsidie te ontvangen via deze regeling moeten culturele instellingen daarnaast gevestigd zijn binnen het Koninkrijk en ingeschreven staan in het Handelsregister van het betreffende land dan wel openbaar lichaam. Ook vragen we van culturele instellingen dat zij de volgende codes toepassen:
- Fair Practice Code;
- Governance Code Cultuur 2019;
- Code Diversiteit en Inclusie.

welke subsidies kunnen worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd in twee categorieën:
- Categorie I: bedoeld voor nationaal toonaangevende culturele instellingen met een programma van internationale betekenis en een subsidiebehoefte van € 275.000 tot € 550.000 per kalenderjaar;
- Categorie II: bedoeld voor culturele instellingen van nationale betekenis met een subsidiebehoefte van € 125.000 tot € 275.000 per kalenderjaar.

Aanvragen in beide categorieën worden door dezelfde onafhankelijke adviescommissie beoordeeld. Instellingen mogen een aanvraag indienen binnen een van deze categorieën, maar het is ook mogelijk om in beide categorieën een aanvraag te doen. Er kan niet in beide categorieën subsidie worden toegekend. De procedure staat uitgelegd in de regeling en het beoordelingskader.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Regeling Vierjarige instellingssubsidie

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028. Hierin worden onder meer de doelstellingen, voorwaarden, weigeringsgronden en criteria beschreven en toegelicht.

Beoordelingskader Regeling Vierjarige instellingssubsidie

In het Beoordelingskader Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028 vind je informatie over de taak, samenstelling en werkwijze van de adviescommissie, het proces van indienen en inname en een toelichting op de criteria.

Handleiding modelbegroting Vierjarige instellingssubsidie

In de Handleiding modelbegroting Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028 vind je handvatten voor het opstellen van een volledige meerjarenbegroting. Het is verplicht om in je aanvraag gebruik te maken van het Format modelbegroting Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028.

beoordelingscriteria

- artistiek-inhoudelijke kwaliteit;
- maatschappelijke betekenis;
- toegankelijkheid;
- bedrijfsmatige gezondheid van de instelling;
- consistentie in doel en opzet van de aanvraag.

De criteria worden toegelicht in de regeling en het beoordelingskader.

wat gebeurt er met je aanvraag?

De procedure van de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028 loopt in tijd en vorm zoveel mogelijk gelijk aan die van de culturele BIS 2025-2028. Dit maakt het minder bewerkelijk om bij beide regelingen een aanvraag in te dienen.

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

prioritering

Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal worden geprioriteerd. Dit gebeurt volgens de in de regeling beschreven en in het beoordelingskader toegelichte procedure.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

vier veelgestelde vragen

1. Hoe gaat het Stimuleringsfonds om met een instelling die binnen deze regeling voor dezelfde kerntaken voor de periode 2025-2028 een positief advies ontvangt bij zowel het Stimuleringsfonds als een ander rijkscultuurfonds?

Het Stimuleringsfonds sluit in de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie uit dat een instelling voor de periode 2025-2028 zowel van het Stimuleringsfonds als van een ander rijkscultuurfonds meerjarig subsidie ontvangt voor dezelfde kernactiviteiten. Wel is het mogelijk om bij twee rijkscultuurfondsen een aanvraag in te dienen voor dezelfde kernactiviteiten. Als deze door beide fondsen positief wordt beoordeeld dan geldt de volgende procedure:
- De instelling ontvangt de subsidie van het fonds waar het hoogste subsidiebedrag is toegekend. De instelling ontvangt voor de subsidieaanvraag bij het andere fonds geen budget.
- Als het toegekende bedrag gelijk is, wordt op basis van de aanvraaggeschiedenis bepaald welk fonds de subsidie verstrekt. Er wordt dan per fonds vastgesteld wat de totale waarde van verleende subsidies aan de aanvragende instelling is geweest in de periode 2021 tot en met 2023. De subsidie voor de periode 2025-2028 wordt verstrekt door het fonds waarbij in de periode 2021 tot en met 2023 de meeste subsidie aan deze instelling is verstrekt.

2. Kunnen culturele instellingen die vierjarig worden ondersteund door het Stimuleringsfonds ook nog subsidie aanvragen voor een 1- of 2-jarig activiteitenprogramma bij het Stimuleringsfonds?

Culturele instellingen die vierjarig worden ondersteund door het Stimuleringsfonds kunnen geen aanvraag indienen bij de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma.

3. Kan het fonds toelichten hoe het vereiste co-financieringspercentage van 35% wordt beoordeeld?

Met het oog op weerbaarheid is het belangrijk dat de bedrijfsvoering van culturele instellingen is gebaseerd op een gezondere financieringsmix. Een co-financieringspercentage van 35% over de begroting is vereist. Dit percentage moet voor het eerste boekjaar, 2025, worden bewezen met aanvullende stukken zoals toekenningen en/of opdrachten van andere financiers. Voor de overige jaren, 2026, 2027 en 2028 moet worden toegelicht hoe dit percentage wordt gerealiseerd.

4. De toepassing van de Fair Practice Code zal van invloed zijn op de omvang van het activiteitenplan van mijn culturele instelling. Word ik daar niet op afgerekend door de beoordelingscommissie?

De toepassing van de Fair Practice Code is van belang voor een gezonde en veerkrachtige sector. Als gevolg hiervan zullen culturele instellingen een minder groot activiteitenprogramma kunnen uitvoeren. Maar de terugval in volume hoeft niet ten koste te gaan van kwaliteit. Juist op die kwaliteit worden aanvragen beoordeeld; de adviescommissie heeft wat dat betreft duidelijke instructies. Maak dus een realistisch activiteitenplan, onderbouwd vanuit de Fair Practice Code.

Bekijk ook de presentatie van de informatiebijeenkomst van 8 december 2023.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan Anouk Laverge. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.