Regeling Vierjarige instellingssubsidie

Voor vierjarige programma's van culturele instellingen die bijdragen aan de hoge kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie.

gesloten

sluitingsdatum

€ 200.000 – € 550.000

aanvraagbedrag per jaar

€ 5.600.000

jaarbudget

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor culturele instellingen die bijdragen aan de hoge kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van vormgeving, architectuur of digitale cultuur en de cross-overs daartussen, en die de belangstelling voor deze disciplines nationaal en internationaal stimuleren.

uitsluiting van andere regelingen

Instellingen die via deze regeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op andere subsidies van het Stimuleringsfonds, met uitzondering van de open oproepen die vallen binnen het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad modelbegroting Vierjarige instellingssubsidie

In de Leidraad modelbegroting Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2021-2024 vind je handvatten voor het opstellen van een volledige meerjarenbegroting. Het is verplicht om in je aanvraag gebruik te maken van het Format modelbegroting Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2021-2024.

Regeling Vierjarige instellingssubsidie

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2021-2024. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2021-2024.

beoordelingscriteria

- artistiek-inhoudelijke kwaliteit
- vernieuwing van de discipline, (praktijken in) de sector, of de maatschappij
- participatie van bestaand en nieuw publiek en het vergroten van het maatschappelijke belang van de instelling
- verantwoorde bedrijfsvoering en governance

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2021-2024.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2021-2024. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

prioritering

Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal worden geprioriteerd.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

steunmaatregelen covid-19

Voor de door het Stimuleringsfonds meerjarig ondersteunde instellingen zijn extra aanvullende subsidiemiddelen beschikbaar gekomen als onderdeel van het steunpakket van de minister in reactie op de covid-19-uitbraak. Deze middelen zijn bedoeld om de inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis voor een deel op te vangen. Met het steunpakket wordt beoogd de vitale ketenonderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur in stand te houden, om zo het unieke Nederlandse artistieke product te behouden en de werkgelegenheid in de culturele en creatieve sector te waarborgen. De verdeling van deze middelen is geregeld in de Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen COVID-19 V. Het subsidieplafond betreft € 1.263.600.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

ondersteun je voorstel met beeldmateriaal

tip 3

stel een realistische begroting op

tip 4

denk aan je eigen beloning en die van partners

tip 5

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan Anouk Laverge. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.