Homepage

Regeling Upstream: Music x Design

Voor samenwerkingsprojecten met artiesten gericht op innovatieve (artistieke) toepassingen van ontwerp, beeld of technologie binnen de popmuziek.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 177.401

budget lopende ronde

€ 300.000

budget 2022

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor samenwerkingsprojecten tussen popartiesten en ontwerpers of makers uit de creatieve industrie. Aanvragen moeten worden ingediend door de uit de creatieve industrie betrokken partij.

Naast Upstream: Music x Design biedt het Fonds Podiumkunsten artiesten in de pop-/urban muziek de kans om te investeren in de ontwikkeling van hun carrière met de Regeling Upstream: Music. Kijk voor meer informatie op upstreamgrants.nl.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Er wordt subsidie verstrekt aan projecten gericht op innovatieve (artistieke) toepassingen van ontwerp, beeld of technologie binnen de popmuziek. De projecten resulteren in fysieke en/of virtuele presentaties, producten, installaties of interventies, die met een breed publiek worden gedeeld.

de regeling is niet voor
- projecten waarin geen van de samenwerkende partijen hoofdzakelijk actief is binnen de disciplines architectuur, vormgeving of digitale cultuur
- projecten die de reguliere praktijk niet overstijgen, zoals conventionele videoclips of podiumconcepten, merchandising en artist branding
- platforms en (culturele) organisaties, zij kunnen wel betrokken zijn als partner maar niet optreden als hoofdaanvrager van het project

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag en een toelichting op de criteria. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Upstream: Music x Design en Subsidiereglement

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Upstream: Music x Design en het Subsidiereglement. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van de Regeling Upstream: Music x Design en het Subsidiereglement.

beoordelingscriteria

- impact
- artistieke kwaliteit
- onderscheidende waarde
- Nederlands belang
- publieksbereik

vereisten

- het project gaat in Nederland in première
- een door de betrokken partijen ondertekende intellectueel eigendom-overeenkomst die inzicht geeft in de intellectueel eigendom-verhoudingen en het verwachte economische gewin
- de mogelijkheid tot onbelemmerd gebruik van het eindproduct door de betrokken artiest na realisatie is gewaarborgd in een overeenkomst voor Intellectueel Eigendom
- er is sprake van redelijke cofinanciering bestaande uit een eigen bijdrage of een bijdrage van derden

De criteria worden toegelicht in de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag.
Voor startsubsidieaanvragen gelden alleen de eerste vier criteria: impact, artistieke kwaliteit, onderscheidende waarde en Nederlands belang.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Upstream: Music x Design en het Subsidiereglement.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Upstream: Music x Design en het Subsidiereglement. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

prioritering

Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal worden geprioriteerd.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

Binnenkort: Hoe subsidie aanvragen werkt

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag

heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan onze collega’s van de Regeling Upstream: Music x Design. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.