Homepage

nieuw

Open Oproep Presentaties buitenland

Voor buitenlandse presentaties, zoals (overzichts)tentoonstellingen, uitvoeringen of performances van het werk van Nederlandse ontwerpers, architecten en makers.

doorlopend indienen

uiterlijk open tot en met 15 mei 2023

€ 10.000 – € 25.000

aanvraagbedrag

€ 100.000

budget

Belangrijke info

voor wie is deze open oproep?

Deze open oproep staat open voor:
- Professionele ontwerpers, architecten, makers en ontwerpbureaus met een langdurige praktijk in Nederland (of het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden);
- (Internationale) presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken of musea.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

- Het project heeft betrekking op een presentatie in het buitenland, zoals (overzichts)tentoonstellingen, uitvoeringen of performances;
- De subsidiebehoefte ligt tussen de € 10.000 en € 25.000;
- Er is sprake van een goed gemotiveerd plan waarin belang en doelstelling van de presentatie inclusief betrokken team en cofinanciering worden uiteengezet;
- Presentaties moeten plaatsvinden binnen een van de volgende landen: België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Rusland, Turkije, Egypte, Marokko, Australië, Brazilië, China, India, Indonesië, Japan, Sri Lanka, Suriname, Verenigde Staten, Zuid-Afrika of Zuid-Korea;
- De bijdrage is bestemd voor fee, reis-, accommodatie-, transport-, voorbereidings- en/of presentatiekosten;
- Voor projecten die worden ondersteund vanuit deze open oproep kan niet aanvullend een aanvraag worden ingediend bij de regeling Vouchers Internationaal van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

welke projecten komen niet in aanmerking voor ondersteuning?

Er kan binnen deze procedure, aanvullend op artikel 5 van de Regeling Open Oproep, niet worden aangevraagd voor:

- Deelname aan internationale manifestaties waar een aparte procedure voor bestaat bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie;
- Strategische handelsmissies gericht op het opbouwen van netwerken;
- Projecten die inzetten op marktverkenning/marktverruiming;
- Onderwijsactiviteiten;
- Beurspresentaties gericht op verkoop.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag en een toelichting op de criteria. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Open Oproep Presentaties buitenland
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Presentaties buitenland. Hierin worden de doelstelling, voorwaarden, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep
Aanvragen worden ook beoordeeld op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

heb je concrete vragen?
Het is niet mogelijk om een concept voor te leggen binnen deze open oproep. Heb je concrete vragen over het indienen van je projectvoorstel? Je kunt hiermee terecht bij Carlijn Limburg.

hoe dien je een aanvraag in?

Aanvragen kunnen binnen het tijdvak op elk moment worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hier de ‘Open Oproep Presentaties buitenland'.

Een aanvraag bestaat uit:
- aanvraagformulier
- projectplan (max. 6 pagina’s A4 in pdf) dat inzicht biedt in:
• (persoonlijke) motivatie
• de relevantie van de presentatie
• activiteiten en/of tentoonstellingsontwerp
- overeenkomst of intentieverklaring van de betrokken partijen
- sluitende begroting en dekkingsplan van de totale projectkosten (max. 2 pagina’s A4 in pdf)
- planning (max. 1 pagina A4 in pdf)
- communicatie- of presentatieplan (max. 2 pagina’s A4 in pdf)
- KvK-uittreksel van maximaal één jaar oud, of een uittreksel van een buitenlands equivalent
- cv’s van de direct betrokkenen (max. 2 pagina’s A4 in pdf per persoon)
- indien van toepassing een portfolio (max. 10 pagina’s A4 in pdf)
- representatieve afbeelding

Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Projecten kunnen niet eerder dan de beschikkingsdatum (10 weken na indiening) starten, en moeten binnen 12 maanden na de beschikkingsdatum zijn gestart.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door drie onafhankelijke adviseurs. Dit gebeurt op basis van de Open Oproep Presentaties buitenland en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

- artistiek-inhoudelijke waarde
- plan en motivatie van de ontwerper
- motivatie van de buitenlandse presentatieplek
- relevantie voor de Nederlandse creatieve industrie

De criteria worden toegelicht in de Open Oproep Presentaties buitenland.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, toetst het fondsbureau of de aanvraag compleet is, past binnen de bandbreedte van de oproep en voldoet aan de voorwaarden en weigeringsgronden van de Regeling Open Oproep.

Let op: Als deze oproep openstaat, kan er doorlopend worden aangevraagd. De oproep staat open zolang het budget toereikend is, tot de uiterlijke sluitingsdatum. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Het moment van indienen van een volledige aanvraag is daarbij leidend. Wordt het subsidieplafond gedurende het tijdvak overschreden, dan sluit de oproep eerder dan gepland en worden eventueel later ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.

beoordelen

Je aanvraag wordt op basis van de Open Oproep Presentaties buitenland en de Regeling Open Oproep beoordeeld door drie onafhankelijke adviseurs. Ook vraagt het fonds de Nederlandse ambassade in het land waar de presentatie plaatsvindt om een uitspraak te doen over de positie van de betreffende instelling. Deze uitspraak wordt gedeeld met de adviseurs en betrokken bij de beoordeling. De adviseurs brengen advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds over het al dan niet toekennen van een subsidie.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit. Deze ontvang je uiterlijk tien weken na het indienen van je aanvraag.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

Binnenkort: Hoe subsidie aanvragen werkt

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag

heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan Carlijn Limburg. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.