Pilot programma Ontwerpend Onderzoek

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2022 budget gereserveerd om een programma te ontwikkelen waarmee de impact van ontwerpend onderzoek op maatschappelijke opgaven wordt versterkt. De beoogde looptijd van dit te ontwikkelen programma is drie jaar, van 2023 tot 2025. Het kabinet heeft € 9 miljoen gereserveerd voor het programma.

7 december 2022

In het coalitieakkoord staat vermeld dat de creatieve industrie wordt betrokken bij maatschappelijke uitdagingen. Staatssecretaris Gunay Uslu schrijft vervolgens in haar hoofdlijnenbrief over de uitwerking van het regeerakkoord: De innovatieve kracht van de creatieve industrie is groot. Makers en instellingen in ontwerpdisciplines zoals architectuur, vormgeving en digitale cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en de woonopgave. Ontwerpers hebben de kennis en kunde in huis met verbeeldingskracht de mogelijke toekomst te laten zien en alternatieven te tonen. Bovendien is het belangrijk dat het perspectief van de gebruiker en burger goed wordt meegenomen. Ontwerpers kunnen dit bij uitstek. Ik zal de inzet van ontwerp bij maatschappelijke opgaven kracht bijzetten door dit jaar een programma te starten dat de impact van ontwerpend onderzoek vergroot. Hierbij werk ik samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, CLICKNL, de Sociaal Creatieve Raad, het Topteam Creatieve Industrie en de Rijksbouwmeester en zijn college.’

de kracht van creativiteit

In de meerjarenbrief De Kracht van Creativiteit van het ministerie van OCW staat: 'We hebben kunstenaars, ontwerpers en andere creatieve professionals nodig om complexe transities aan te pakken. Zij hebben de instrumenten in handen om met de veranderingen om te gaan en kunnen nieuwe toekomsten verkennen en verbeelden. Ontwerpend onderzoek helpt om tot oplossingen te komen, met betrokkenheid van burgers en met oog voor de omgeving.'

denk met ons mee

Het programma wordt in dialoog met ontwerpers ontwikkeld. Wil je ook meedenken over de ontwikkeling van het programma?

CLICKNL is penvoerder van deze pilot en werkt waarin samen met het ministerie van OCW, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Regieorgaan SIA, de Federatie Creatieve Industrie en het Topteam Creatieve Industrie. Daarnaast worden onder meer de Sociaal Creatieve Raad en het College van Rijksadviseurs betrokken.