Homepage

Regeling Immerse\Interact

Voor vernieuwende mediaproducties van zowel individuele makers als producenten die de toekomst van digital storytelling verkennen in een veranderend medialandschap.

11 september 2023

sluitingsdatum

€ 500.000

budget lopende ronde

€ 1.000.000

budget 2023

Belangrijke info

wat is het doel van deze regeling?

De Regeling Immerse\Interact is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds. Met de regeling worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal.

Vanuit de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen digitale pioniers, interactive ontwerpers en grafisch ontwerpers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties. Samen verkennen zij de toekomst van storytelling in een veranderend medialandschap. Deze toekomst is digitaal, soms interactief, soms immersief, soms in co-creatie met een publiek, maar altijd gedacht vanuit de kracht van het verhaal.

voor wie is deze regeling?

Zowel producenten als individuele makers kunnen afhankelijk van de hoogte van de gevraagde bijdrage een aanvraag indienen. Aanvragers zijn in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland woonachtig, respectievelijk gevestigd. Het beroep/ de hoofdactiviteit van de aanvrager is het ontwikkelen of produceren van film-/ AV-producties binnen Nederland.

- Filmproducenten en AV-producenten (een rechtspersoon, geen eenmanszaak of VOF) met een aantoonbaar trackrecord op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen (360-graden video, Virtual Reality, Augmented Reality) kunnen aanvragen.

- Individuele makers die het project zelf produceren kunnen tot een zekere bijdragehoogte ook in aanmerking komen als zij aantoonbare expertise op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen hebben. Om aan te kunnen vragen moeten de individuele makers ingeschreven zijn in het register van de Kamer van Koophandel.
Individuele makers die aanvragen voor realisering, moeten minimaal één gerealiseerd en vertoond project in de genoemde disciplines hebben. Hiervoor moet een beknopt overzicht van gerealiseerde projecten bij de aanvraag worden overgelegd waarin de productie-ervaring en de vertoningslocaties per project worden beschreven.

Immerse\Interact vs. Immerse\Interact XL
Op 11 september bestaat er, naast de reguliere Immerse\Interact ronde, ook de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een realiseringsbijdrage voor projecten met internationale ambitie via de Regeling Immerse\Interact XL.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor artistieke projecten (majoritaire Nederlandse filmprojecten) met een dragend filmisch component waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie, in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, AR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties en installaties kunnen in aanmerking komen.

1. ontwikkeling

De bijdrage is bedoeld voor het uitvoeren van onderzoek, het optimaliseren van een artistiek concept en overige voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de daadwerkelijke productiefase. Het resultaat van de ontwikkelfase is een bruikbaar prototype.

1a. ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door de film-/AV-producenten
€ 25.000 per project. Daarnaast kan eventueel maximaal € 5.000 voor coaching worden aangevraagd. Deze coachingsbijdrage moet onderdeel uitmaken van het totaal aangevraagde bedrag (maximaal € 30.000) en in de begroting zijn opgenomen. Een cv en motivatie van de coach maken deel uit van de aanvraag.

1b. ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door individuele makers
€ 15.000 per project. Daarnaast kan eventueel maximaal € 5.000 voor coaching worden aangevraagd. Deze coachingsbijdrage moet onderdeel uitmaken van het totaal aangevraagde bedrag (maximaal € 20.000) en in de begroting zijn opgenomen. Een cv en motivatie van de coach maken deel uit van de aanvraag.

2. realisering
Realisering betreft de productiefase en aan het eind van deze fase ligt er een eindproduct, zoals een film of een installatie.

2a. realiseringsbijdrage aangevraagd door de film-/AV-producenten
Let op:
In deze fase kan de producent niet tevens de regisseur, scenarist of ontwerper zijn.
Maximaal € 110.000 per project voor de productiekosten. De fondsbijdrage bedraagt maximaal 85% van het productiebudget. De begroting voor de productiefase moet binnen zes maanden na toekenning sluitend zijn.
Het is mogelijk om – mits gedegen onderbouwd – een aanvullende bijdrage van € 5.000 voor distributie aan te vragen. De kosten daarvoor dienen onderdeel uit te maken van de bij de aanvraag ingediende begroting.

2b. realiseringsbijdrage aangevraagd door individuele makers
Maximaal € 35.000 per project.

hoe bereid je een aanvraag voor?

De Regeling Immerse\Interact is een samenwerkingsregeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds. Aanvragen binnen de Regeling Immerse\Interact verlopen via het Nederlands Filmfonds. Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de reglementen en protocollen. Bekijk deze checklist.

waar wordt op beoordeeld?

Bij de beoordeling wordt gelet op het volgende:

ontwikkelingsaanvraag
Inhoudelijke bijlagen/onderdelen:
- De synopsis;
- Het artistieke concept van het project met aandacht voor narratief, users journey en techniek;
- Een visie op immersie en/of interactie, inclusief toelichting op de gekozen media;
- Een aanzet voor look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit; eventueel inclusief moodboard of clips etc.;
- De positionering van het project ten opzichte van bestaande projecten;
- Een werkplan van het team inclusief taakverdeling, fasering en toelichting op de beoogde doelgroep;
- Een visie van de makers op het project;
- Een motivatie van de coach (indien betrokken);
- Beeldmateriaal of een link naar een portfolio.

Zakelijke bijlagen/onderdelen:
- Een begroting (voorzien van een heldere toelichting) en een dekkingsplan;
- De cv's van de betrokken makers en/of coach;
- Een (optie-)overeenkomst tussen de producent en de maker (als er een producent betrokken is);
- Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 12 maanden).

realiseringsaanvraag
Inhoudelijke bijlagen/onderdelen:
- De synopsis;
- Het artistieke concept van het project met aandacht voor narratief, users journey en techniek;
- Een visie op immersie en/of interactie, inclusief toelichting op de gekozen media;
- De look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving en filmische kwaliteit;
- Het werkplan van het team inclusief taakverdeling en fasering;
- De visie van de makers op het project;
- Viewingsmateriaal of een link naar een portfolio;
- De positionering van het project ten opzicht van bestaande producties.

Zakelijke bijlagen/onderdelen:
- De cv's van de betrokken makers;
- Een begroting en financieringsplan;
- De financieringsbevestigingen;
- Een toelichting op de begroting en financiering met aandacht voor de haalbaarheid;
- Een plan voor uitbreng: de beoogde doelgroep, toelichting op bereik, (fysieke) plek van vertoning, communicatie- en distributiestrategie inclusief fasering;
- Een (concept-)overeenkomst tussen producent en maker (als er een producent betrokken is);
- Bij de coproductie wordt om een coproductie-overeenkomst gevraagd.

Bij elke aanvraag bekijkt de adviescommissie of er sprake is van subsidiestapeling. Van aanvragers die worden ondersteund met een meerjarige subsidie wordt verwacht dat zij aantonen hoe deze subsidie zich verhoudt tot de aanvraag bij de Regeling Immerse\Interact. Dit geldt ook voor coproducenten en overige samenwerkingspartners die op de begroting staan.

Projecten die eerder een toekenning van het Filmfonds en/of Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben ontvangen voor een project komen niet in aanmerking voor een bijdrage voor hetzelfde stadium (ontwikkeling, realisering) van dat project. Het is niet mogelijk om naast de aanvraag bij de Regeling Immerse\Interact een aanvraag voor hetzelfde project bij een van de andere regelingen van het Filmfonds of het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in te dienen.

waar dien je je aanvraag in?

Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. Het subsidiebureau controleert aanvragen op volledigheid en formele eisen zoals vastgelegd in het Algemeen reglement. Alleen complete aanvragen, die voor de deadline zijn ingediend, worden in behandeling genomen. Aanvragen kunnen in de Nederlandse en/of Engelse taal ingediend via de website van het Nederlands Filmfonds tot 17.00 uur op de dag van de sluitingsdatum worden ingediend.

wat gebeurt er met je aanvraag?

beoordeling
De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Indien je aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie die de aanvraag beoordeelt. De externe adviescommissie brengt advies uit aan het bestuur van het Filmfonds.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de adviescommissie in het besluit op de aanvraag. Via een schriftelijke beschikking word je op de hoogte gebracht over dit besluit.

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag

heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan Sean Gilis (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) of Nienke Doekes (Nederlands Filmfonds).
Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.