Regeling Immerse\Interact

Voor ontwikkeling, realisering en distributie van artistiek hoogwaardige, immersieve en/of interactieve mediaproducties door zowel onafhankelijke makers als gevestigde producenten.

1 oktober 2024

sluitingsdatum

€ 500.000

budget lopende ronde

1.000.000

budget 2024

Belangrijke info

wat is het doel van deze regeling?

De Regeling Immerse\Interact is een samenwerking van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds. Het doel is om de crossovers tussen beide fondsen, waaronder digitale cultuur, film en vormgeving, te versterken. Immerse\Interact verkent de toekomst van storytelling binnen de wereld van immersieve media zoals VR, MR en AR. Ook interactieve mediaproducties kunnen ondersteund worden.

voor wie is deze regeling?

De regeling staat open voor projecten van professionele makers, collectieven en producenten. De aanvragende partij beschikt over een aantoonbaar trackrecord op het gebied van immersieve en interactieve media en is ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Hoophandel. De hoogte van het aangevraagde bedrag is afhankelijk van de hoofdactiviteit van de aanvrager.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor artistieke projecten met een dragend filmisch component waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie, in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve technologieën (XR, roomscale projecties) centraal staat.

Binnen Immerse\Interact kan subsidie worden verstrekt voor zowel ontwikkeling als realisering:

ontwikkeling

De bijdrage is bedoeld voor het uitvoeren van onderzoek, het optimaliseren van een artistiek concept en overige voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de daadwerkelijke productiefase. Het resultaat van de ontwikkelfase is een bruikbaar prototype.

 1. ontwikkelingsbijdrage voor producenten
  € 25.000 per project. Er kan aanvullend maximaal € 5.000 voor coaching worden aangevraagd, indien de noodzaak hiervan naar oordeel van het bestuur goed is onderbouwd in de aanvraag. Voor de coachingsbijdrage schrijven zowel jij als de coach een motivatie voor de samenwerking. Ook vragen we om een cv van de coach.
 2. ontwikkelingsbijdrage voor individuele makers
  € 15.000 per project. Daarnaast kan eventueel maximaal € 5.000 voor coaching worden aangevraagd. Deze coachingsbijdrage moet onderdeel uitmaken van het totaal aangevraagde bedrag (maximaal € 20.000) en in de begroting zijn opgenomen. Voor de coachingsbijdrage schrijven zowel jij als de coach een motivatie voor de samenwerking. Ook vragen we om een cv van de coach.

realisering

Realisering betreft de productiefase en aan het eind van deze fase ligt er een eindproduct, zoals een VR-installatie.

 1. realiseringsbijdrage voor producenten
  Let op: In deze fase kan de producent niet tevens de regisseur, scenarist of ontwerper zijn.
  Maximaal € 125.000 per project voor de productiekosten. De fondsbijdrage bedraagt maximaal 85% van het productiebudget.
 2. realiseringsbijdrage voor individuele makers
  Maximaal € 35.000 per project.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

handleiding voorbereiding subsidieaanvraag

In de Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag Immerse\Interact vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag en een toelichting op de criteria. Dit helpt je om je aanvraag op te stellen.

regeling immerse\interact

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Immerse\Interact. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

format begroting en dekkingsplan

We adviseren om voor het opstellen van je begroting en dekkingsplan gebruik te maken van het Format begroting en dekkingsplan van het Stimuleringsfonds of het begrotingsmodel van het Nederlands Filmfonds.

heb je concrete vragen?

Heb je concrete vragen over je projectvoorstel? Je kunt uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum een concept voorleggen aan de medewerkers van deze regeling via immerseinteract@stimuleringsfonds.nl

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van onderstaande criteria die in de Regeling Immerse\Interact worden toegelicht.

beoordelingscriteria ontwikkelingsbijdrage

- De artistiek-inhoudelijke kwaliteit
- De technische kwaliteit
- Opzet van de ontwikkelfase

beoordelingscriteria realiseringbijdrage

- De artistiek-inhoudelijke kwaliteit
- De technische kwaliteit
- Opzet van de productie
- Distributie en publieksstrategie

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Immerse\Interact.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Immerse\Interact. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

prioritering

Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal worden geprioriteerd.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

ondersteun je voorstel met beeldmateriaal

tip 3

stel een realistische begroting op

tip 4

denk aan je eigen beloning en die van partners

tip 5

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan Sean Gilis (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) of Nienke Doekes (Nederlands Filmfonds), via immerseinteract@stimuleringsfonds.nl.
Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.