Homepage

Regeling Immerse\Interact

Voor vernieuwende mediaproducties van zowel individuele makers als producenten die de toekomst van digital storytelling verkennen in een veranderend medialandschap.

30 augustus 2022

sluitingsdatum lopende ronde

€ 500.000

budget lopende ronde

€ 1.000.000

budget 2022

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

Zowel producenten als individuele makers kunnen afhankelijk van de hoogte van de gevraagde bijdrage een aanvraag indienen. Aanvragers zijn in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd.

• Filmproducenten en AV-producenten (een rechtspersoon, geen eenmanszaak of VOF) met een aantoonbaar trackrecord op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen (360-graden video, Virtual Reality, Augmented Reality) kunnen aanvragen.

• Individuele makers die het project zelf produceren kunnen tot een zekere bijdragehoogte ook in aanmerking komen, indien zij aantoonbare expertise op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen hebben. Om aan te kunnen vragen moeten de individuele makers ingeschreven zijn in het register van de Kamer van Koophandel.

Individuele makers die aanvragen voor realisering, moeten minimaal één gerealiseerd en vertoond project in de genoemde disciplines hebben. Hiervoor dient een beknopt overzicht van gerealiseerde projecten bij de aanvraag overgelegd te worden waarin hij/zij de eigen productie-ervaring en de vertoningslocaties per project beschrijft.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

In aanmerking komen artistieke projecten (majoritaire Nederlandse filmprojecten) met een dragend filmisch component waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie, in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, AR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties en installaties kunnen in aanmerking komen.

De bijdrage is bedoeld voor het uitvoeren van research, het optimaliseren van een artistiek concept en overige voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de daadwerkelijke productiefase.

ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door de Filmproducent/ AV Producent
€ 25.000 per project. Daarnaast kan eventueel maximaal € 5.000 voor coaching worden aangevraagd. Deze coachingsbijdrage moet onderdeel uitmaken van het totaal aangevraagde bedrag (maximaal €30.000) en in de begroting zijn opgenomen. Een cv en motivatie van de coach maken deel uit van de aanvraag.

ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door individuele maker
€ 15.000 per project. Daarnaast kan eventueel maximaal € 5.000 voor coaching worden aangevraagd. Deze coachingsbijdrage moet onderdeel uitmaken van het totaal aangevraagde bedrag (maximaal €20.000) en in de begroting zijn opgenomen. Een cv en motivatie van de coach maken deel uit van de aanvraag.

realiseringsbijdrage aangevraagd door de Filmproducent/AV Producent
Let op: In deze fase kan de producent niet tevens de regisseur, scenarist of ontwerper zijn.
Maximaal € 100.000 per project voor de productiekosten. De fondsbijdrage bedraagt maximaal 85% van het productiebudget. De begroting voor de productiefase moet binnen zes maanden na toekenning sluitend zijn.
Het is mogelijk om – mits gedegen onderbouwd – een aanvullende bijdrage van € 5.000 voor distributie aan te vragen. De kosten daarvoor dienen onderdeel uit te maken van de bij de aanvraag ingediende begroting.

realiseringsbijdrage aangevraagd door individuele makers
Maximaal € 30.000 per project.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Aanvragen binnen de Regeling Immerse\Interact verlopen via het Nederlands Filmfonds. Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de reglementen en protocollen.

waar wordt op beoordeeld?

Bij de beoordeling wordt gelet op het volgende:

ontwikkelingsaanvraag
• het artistieke concept van het project;
• toelichting op hoe vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden;
• aanzet voor look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit; eventueel inclusief moodboard of clips etc.;
• toelichting op hoe het project zich onderscheidt van bestaande projecten;
• betrokken teamleden ontwikkelfase;
• beoogde doelgroep;
• visie op uiteindelijk beoogde productie;
• planning en fasering werkzaamheden ontwikkelfase;
• begroting (voorzien van een heldere toelichting) en dekkingsplan.

realiseringsaanvraag
• het artistieke concept van het project;
• toelichting op hoe vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden;
• look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving en filmische kwaliteit;
• de technische opzet van het project;
• betrokken teamleden productiefase;
• positionering van het project ten opzichte van bestaande producties;
• de opzet van en de toelichting op de begroting en financiering, in hoeverre deze solide zijn en het eindproduct haalbaar;
• plan voor uitbreng; beoogde doelgroep, toelichting op bereik, (fysieke) plek van vertoning, communicatie- en distributiestrategie.

Let op: dit zijn niet de vereiste bijlagen voor de aanvraag. De vereiste bijlagen staan vermeld in het aanvraagformulier en die dienen allemaal te worden bijgevoegd om het project in behandeling te kunnen nemen.

Bij elke aanvraag bekijkt de adviescommissie of er sprake is van subsidiestapeling. Van aanvragers die ondersteund worden met een meerjarige subsidie wordt verwacht dat zij aantonen hoe deze subsidie zich verhoudt tot de aanvraag bij Immerse\Interact. Dit geldt ook voor coproducenten en overige samenwerkingspartners die op de begroting staan.

Projecten die eerder een toekenning van het Filmfonds en/of Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben gehad voor een project komen niet in aanmerking voor een bijdrage voor hetzelfde stadium (ontwikkeling, realisering) van dat project. Het is niet mogelijk om naast de aanvraag bij Immerse\Interact een aanvraag voor hetzelfde project bij een van de andere regelingen van het Filmfonds of het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in te dienen.

waar dien je je aanvraag in?

1. Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in bij het Nederlands Filmfonds. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Dat kun je hier doen.
Volg vervolgens de vier stappen.

2. Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Filmfonds ontvangen zijn.

Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
Het digitaal ondertekende formulier kan als pdf verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:

• Projecttitel
• Aanvraagnummer
• Categorie
• Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame, via de website van het Filmfonds. Ga vervolgens naar Samenwerkingsprojecten en kies voor Immerse\Interact. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Start vervolgens je aanvraag.

Hier downloads toevoegen

wat gebeurt er met je aanvraag?

indienen
Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. Let op: U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 17:00 uur op de dag van de sluitingsdatum. Het subsidiebureau controleert aanvragen op volledigheid en formele eisen zoals vastgelegd in het Algemeen reglement. Alleen complete aanvragen, die voor de deadline zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

beoordeling
De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Indien je aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie die de aanvraag beoordeelt. De adviescommissie brengt advies uit aan het bestuur van het Filmfonds.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de adviescommissie in het besluit op de aanvraag. Via een schriftelijke beschikking word je op de hoogte gebracht over dit besluit. Je ontvangt de beschikking uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum.

reglementen en protocollen

reglementen
Deelreglement Ontwikkeling 2021
Toelichting wijzigingen Deelreglement Ontwikkeling 1 januari 2021
Deelreglement Realisering 2021
Toelichting wijzigingen Deelreglement Realisering 1 januari 2021
Algemeen Reglement 2021
Toelichting Algemeen Reglement 2021
Huishoudelijk Reglement

protocollen, procedures, modellen
Begrotingsmodel ontwikkeling immerseinteract
Begrotingsmodel realisering onderzoek & experiment
Financieel en Productioneel Protocol 2021
Toelichting wijzigingen Financieel en Productioneel Protocol januari 2021
Handboek Financiële Verantwoording
Toelichting wijzigingen Handboek Financiële Verantwoording
Protocol Kinderbegeleiding
Bezwaarprocedure

downloads

Binnenkort: Hoe subsidie aanvragen werkt

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag

heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan Sean Gilis (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) of Nienke Doekes (Nederlands Filmfonds). Je kan ook contact opnemen met Bonnie Dumanaw, contactpersoon interdisciplinaire projecten namens de zes rijkscultuurfondsen. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.