Pilot Vouchers Culturele immersieve producties

Voor makers, producenten, festivals en presentatie-instellingen die Nederlandse immersieve mediaproducties distribueren en zichtbaar maken.

gesloten

budget is bereikt

budget bereikt

aanvraagbedrag categorie I

budget bereikt

aanvraagbedrag categorie II

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor in Nederland gevestigde professionals op het gebied van immersieve mediaproducties. Behalve individuele makers en producenten kunnen ook festivals en presentatie-instellingen een voucher aanvragen.

wat is de achtergrond van deze regeling?

In Nederland ontbreekt een sterk distributienetwerk en een financieel businessmodel voor culturele immersieve mediaproducties, zoals VR, AR, 360-graden film of immersieve installaties. Samen met het Nederlands Filmfonds wil het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de distributie en zichtbaarheid van deze producties stimuleren. Deze pilot loopt vooruit op een structurele voucherprocedure die de fondsen in de tweede helft van 2024 willen openstellen.

welke subsidies kunnen worden aangevraagd?

Er zijn vouchers beschikbaar binnen twee categorieën:
- Categorie I: € 5.000 aan te vragen door makers en producenten als bijdrage in de kosten voor distributie/vertoning van een Nederlandse culturele immersieve mediaproductie. Het werk/project is op het moment van aanvraag (grotendeels) gerealiseerd en/of binnen afzienbare tijd klaar voor presentatie.
- Categorie II: maximaal € 15.000 aan te vragen door festivals en presentatie-instellingen voor het realiseren van een presentatie of tentoonstelling van een of meer werken. Voor de hoogte van de subsidiebehoefte wordt uitgegaan van een bijdrage van € 2.500 per gepresenteerd werk.

De categorieën worden toegelicht in de Pilot Vouchers culturele immersieve producties.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Pilot Vouchers Culturele immersieve producties

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de regeling Pilot Vouchers culturele immersieve producties. Hierin staan de aanleiding, doelstelling, criteria en procedure beschreven.

Regeling Voucherprocedure
De beoordeling van de aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Voucherprocedure. Hierin worden de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven. Alle bepaling zijn van toepassing behalve: Artikel 4.1d & g, Artikel 5.2a en Artikel 5.2h.

wanneer is je aanvraag compleet?

Aanvragen in beide categorieën bestaan uit:
- aanvraagformulier;
- projectbeschrijving of presentatieplan (min. 3 en max. 5 pagina’s A4 in pdf);
- begroting voor het bedrag van de voucher waarin kosten voor distributie en/of het presentatieklaar maken van het werk/project worden gespecificeerd. Let op: de voucher mag niet worden gebruikt voor kosten voor ontwikkeling of realisatie;
- marketing- en communicatieplan;
- KvK-uittreksel van maximaal één jaar oud
- indien van toepassing: intentieverklaringen van, of samenwerkingsovereenkomsten met de belangrijkste externe projectpartners.

Let op: Aanvragen die niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen. De regeling sluit op het moment dat het subsidieplafond is bereikt.

welke criteria en voorwaarden gelden er?

Om in aanmerking te komen voor een voucher geldt voor beide categorieën:
1. De aanvraag is volledig;
2. De aanvrager is in Nederland gevestigd;
3. Het werk/project betreft een culturele immersieve mediaproductie: een audiovisuele productie waarbij gebruik wordt gemaakt van immersieve technieken, zoals VR, AR, 360-graden film of een [i]roomscale[/i] interactieve installatie;
4. Het werk/project is op het moment van aanvraag (grotendeels) gerealiseerd en/of binnen afzienbare tijd klaar voor presentatie;
5. De presentatie/vertoning vindt uiterlijk plaats in maart 2025;
6. De aanvrager zal meewerken aan het onderzoek naar de resultaten van de toegekende vouchers.

Voor aanvragen in categorie I geldt de voorwaarde dat aan het project een bijdrage is toegekend door een van de volgende fondsen: rijkscultuurfondsen, NPO-Fonds innovatie, NPO-Fonds cross-over, Cultuurloket DigitALL, VSBfonds, Stichting DOEN, Fonds 21, Cultuurfonds, SIDN Fonds, Niemeijer Fonds, Gieskes-Strijbis Fonds, Stichting Stokroos, Go Fonds, Pauwhoff Fonds, Amarte Fonds, Stichting Zabawas of BNG Cultuurfonds.

Voor aanvragen in categorie II geldt de voorwaarde dat de actuele Richtlijn Kunstenaarshonoraria (RKH) wordt toegepast bij het bepalen van honoraria voor de betrokken maker(s). Ook moet het festival of de instelling in de afgelopen vijf jaar zijn ondersteund in de BIS of door een van de rijkscultuurfondsen.

wat gebeurt er met je aanvraag?

Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van indienen. Hierbij geldt het moment dat de aanvraag compleet is. Na het indienen van de aanvraag ontvang je een automatische ontvangstbevestiging.

beoordelen

De wijze van beoordelen en het daaropvolgende advies aan het bestuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie over het al dan niet honoreren van de aanvraag staat beschreven in artikel 9 van de Regeling Voucherprocedure. Het Stimuleringsfonds streeft naar een behandeltermijn van vier weken.

verantwoording

De subsidie wordt bij een positief advies in één keer overgemaakt en direct vastgesteld. Alle aanvragers die een voucher ontvangen, worden in de twaalf maanden na toekenning uitgenodigd een korte enquête in te vullen. Een verantwoording in de vorm van een financieel en inhoudelijk verslag is daarom niet vereist.

verplichtingen

Aan het ontvangen van een subsidie zijn bepaalde verplichtingen verbonden. Deze verplichtingen staan beschreven in hoofdstuk 5 van de Regeling Voucherprocedure. In alle gevallen geldt dat de subsidie uitsluitend mag worden ingezet voor de activiteiten die in de aanvraag staan omschreven. De aanvrager doet direct melding van wijzigingen in de opzet en uitvoering het project of de presentatie of veranderende omstandigheden als deze van invloed zijn op het doel en opzet van het project of de presentatie.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan Sean Gilis. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.