Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten

Voor samenwerkingsprojecten van ontwerpers en ambachtsbeoefenaars waarin de verbinding tussen ambacht en ontwerp centraal staat en die kunnen leiden tot een duurzame toekomst van het ambacht.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 25.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 200.000

budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Deze open oproep is ontwikkeld om gelijkwaardige samenwerking tussen ontwerpers en ambachtsbeoefenaars te versterken en daarmee eigentijds gebruik van ambachten te stimuleren. De oproep biedt ruimte aan verkenningen, nieuwe gebruiken of toepassingen van traditionele en hedendaagse ambachten.

voor wie is deze open oproep?

- voor projecten van professionele ambachtsbeoefenaars, ontwerpers, makers, beschouwers, ontwerpbureaus of culturele instellingen die zich verhouden tot de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur of de crossovers daartussen;
- de aanvragende partij staat ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Let op:

- Er wordt binnen deze open oproep geen subsidie verleend aan of voor instellingen die een structurele subsidierelatie hebben met de rijksoverheid of subsidie ontvangen op grond van de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie;
- Voor samenwerkingen binnen de werkplaatsen en ontwikkellabs van het Textielmuseum (TextielLab), het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) en de glasblazerij van het Glasmuseum gelden aanvullende voorwaarden, omdat deze instellingen een structurele subsidierelatie hebben met de rijksoverheid.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan worden aangevraagd voor diverse activiteiten, denk aan projecten die gericht zijn op:
- experiment in materiaal en techniek;
- ontwerpend of artistiek onderzoek waarin kennisdeling een rol speelt;
- een bijzondere samenwerking binnen een werkplaats of lab;
- de ontwikkeling of toepassing van vernieuwende (bio)materialen of lokale grondstoffen binnen een ambacht;
- toepassing van (digitale) technologieën binnen ambachtelijke processen;
- verduurzaming van ambachtelijke methodes, materialen of technieken.

Voorbeelden van eerder ondersteunde projecten binnen deze open oproep vind je hier.

waarvoor kan geen subsidie worden ingediend?

Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor onder meer:
- reguliere of reeds lopende activiteiten;
- het verwerven van eigendommen, materialen of apparatuur die ook buiten de context of na afloop van het project een waarde vertegenwoordigen;
- reguliere bedrijfskosten, zoals huur en kantoorkosten.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag

In de Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag - Open Oproep vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten #4. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven. Ook vind je hierin terug uit welke informatie en documenten je aanvraag moet bestaan. Deze informatie staat ook op een rij in de tweede stap van het stappenplan hieronder.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze open oproep. Dit gebeurt op basis van de volgende criteria:

- vernieuwende kwaliteit van het voorstel, inclusief de beoogde meerwaarde voor het ambacht;
- de artistieke/ambachtelijke kwaliteit van het project;
- doeltreffendheid in opzet, methodiek en betrokken deskundigheid;
- de betekenis van de beoogde samenwerking.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten #4 en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking

De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan team Vormgeving via vormgeving@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.