Impuls van ruim € 10 miljoen voor ontwerpkracht en talent in creatieve industrie

Minister van OCW Ingrid van Engelshoven heeft als onderdeel van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector eenmalig ruim € 10 miljoen extra aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beschikbaar gesteld.

16 februari 2021

In totaal zal het Stimuleringsfonds hiermee in 2021 zo'n 150 extra talenten kunnen ondersteunen en enkele honderden opdrachten mogelijk maken waarbij met inzet van ontwerpkracht een concrete bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van de leefomgeving. Tevens wordt een aanvullende bijdrage verstrekt aan meerjarig door het fonds ondersteunde instellingen en extra budget toegevoegd aan enkele subsidieregelingen voor makers. Dit alles om de nadelige gevolgen van de covid-19-crisis het hoofd te kunnen bieden.

Syb Groeneveld, directeur van het Stimuleringsfonds, reageert enthousiast: 'De extra middelen geven ons de mogelijkheid om in deze langdurige crisis extra impulsen te geven om te bouwen aan talent én om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap te creëren die de ontwerpsector ook in de post-covid periode zal versterken.'

Start Vouchers Ruimtelijk Ontwerp op 1 april 2021
Het Stimuleringsfonds start op 1 april 2021 een voucherregeling voor decentrale overheden en semi-publieke organisaties waarbinnen zij een afgebakende opdracht voor ontwerpend onderzoek aan een ontwerper, collectief of coalitie kunnen verlenen, binnen bepaalde thematische lijnen die aansluiten op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Een voorwaarde is dat opgebouwde kennis zoveel mogelijk publiek beschikbaar wordt gesteld. Voor deze regeling is in 2021 zo'n € 5 miljoen beschikbaar. Het Stimuleringsfonds verwacht door de vouchers een sterke impuls aan de kwaliteit van opdrachtgeverschap voor ontwerpend onderzoek te kunnen geven en zo bij te dragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Nederland staat immers voor een aantal complexe transitieopgaven op het gebied van bijvoorbeeld vitale binnensteden, woningbouw, klimaat en energie, landbouw en duurzaamheid. Die opgaven hebben een grote ruimtelijke impact en voeren een onderlinge strijd om de schaarse ruimte in ons land. Dat vraagt niet alleen om een integrale aanpak, maar ook om radicaal nieuwe manieren van samenwerken en om het maken van slimme combinaties en scherpe keuzes. De verbindende en verbeeldende kracht van ontwerp bevordert de kwaliteit van samenwerking binnen deze vaak complexe transitieopgaven. Ontwerpkracht stelt partijen en ook afdelingen in staat een gezamenlijk toekomstperspectief te ontwikkelen én concrete eerste stappen daartoe te zetten. De vouchers (tot een bedrag van ongeveer € 30.000) kunnen precies daarvoor worden ingezet.

Bouwen aan talent
Het Stimuleringsfonds creëert in 2021 tevens minimaal 100 plekken binnen de Regeling Bouwen aan talent voor young professionals in de ontwerpdisciplines die willen deelnemen aan een samenwerkingstraject met ervaren ontwerpbureaus. Met een extra investering van een kleine € 2 miljoen beoogt het fonds hiermee de aansluiting van recent afgestudeerden met het werkveld te verstevigen. Juist in deze covid-19 periode is dit buitengewoon belangrijk, omdat het veel talenten aan goede opdrachtgevers ontbreekt. In de lente wordt de nieuwe Open Oproep Bouwen aan talent uitgezet. Bovendien is het aantal éénjarige beurzen dat binnen de Regeling Talentontwikkeling kan worden gehonoreerd opgehoogd tot 50.

Directeur Groeneveld stelt: 'De uitdagingen in deze covid-19-crisis zijn complex en kunnen niet worden opgelost door een individuele organisatie of sector. We zijn erg content dat de minister ons de ruimte geeft deze aanjagende en verbindende rol te vervullen om zo makers in het ontwerpveld aan vernieuwende opdrachten te kunnen helpen. We zoeken daarin de samenwerking met beroeps- en brancheorganisaties zoals de BNO, de BNA en andere partijen zoals bijvoorbeeld Architectuur Lokaal en in het netwerk van de Federatie Creatieve Industrie.'

Jann de Waal van het Topteam Creatieve Industrie vult aan: 'In het missiegedreven innovatiebeleid voor de topsectoren heeft de creatieve industrie een centrale rol bij opschaling en versnelling van maatschappelijke transities. Deze initiatieven van het Stimuleringsfonds sluiten daar heel goed bij aan.'