Homepage

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma

Voor een- of tweejarige programma's van instellingen die bijdragen aan de hoge kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie.

gesloten

sluitingsdatum

€ 1.500.000

budget 1-jarig programma

€ 2.000.000

budget 2-jarig programma

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor culturele instellingen en organisaties die met een een- of tweejarig activiteitenprogramma bijdragen aan de hoge kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van vormgeving, architectuur of digitale cultuur en de cross-overs daartussen, en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

Programma's voor eenjarige ondersteuning moeten minimaal van regionale betekenis zijn. Programma's voor een tweejarige ondersteuning moeten van landelijke betekenis zijn.

uitsluiting van andere regelingen
Instellingen die via deze regeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op andere subsidies van het Stimuleringsfonds, met uitzondering van de Regeling Festivals en publiekspresentaties en de open oproepen die vallen binnen het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

Leidraad modelbegroting 1- en 2-jarig activiteitenprogramma
In de Leidraad modelbegroting 1- en 2-jarig activiteitenprogramma vind je handvatten voor het opstellen van een volledige begroting. Het is verplicht om in je aanvraag gebruik te maken van het Format modelbegroting 1-jarig activiteitenprogramma of het Format modelbegroting 2-jarig activiteitenprogramma.

heb je concrete vragen?
Heb je concrete vragen over je voorstel? Je kunt uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum een concept voorleggen aan de medewerkers van deze regeling via instellingen@stimuleringsfonds.nl.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma.

beoordelingscriteria

- artistiek en maatschappelijke waarde
- betekenis van gekozen thematiek voor het vakgebied
- mate van divers publieksbereik
- consistentie in doel en opzet

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

prioritering
Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal worden geprioriteerd.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

steunmaatregelen covid-19

Voor de door het Stimuleringsfonds meerjarig ondersteunde instellingen zijn extra aanvullende subsidiemiddelen beschikbaar gekomen als onderdeel van het steunpakket van de minister in reactie op de covid-19-uitbraak. Deze middelen zijn bedoeld om de inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis voor een deel op te vangen. Met het steunpakket wordt beoogd de vitale ketenonderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur in stand te houden, om zo het unieke Nederlandse artistieke product te behouden en de werkgelegenheid in de culturele en creatieve sector te waarborgen. De verdeling van deze middelen is geregeld in de Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen COVID-19 V. Het subsidieplafond betreft € 1.263.600.

Binnenkort: Hoe subsidie aanvragen werkt

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag

heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan onze collega’s van de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.