Homepage

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma

Voor een-jarige programma’s van instellingen die bijdragen aan de hoge kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie.

27 september 2023

sluitingsdatum

€ 115.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 1.750.000

budget 1-jarig programma

Belangrijke info

1-jarige aanvraag

De regeling staat open voor culturele instellingen en organisaties die met een 1-jarig activiteitenprogramma in 2023 bijdragen aan de hoge kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van vormgeving, architectuur of digitale cultuur en de cross-overs daartussen, en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Programma's voor 1-jarige ondersteuning moeten minimaal van regionale betekenis zijn.

uitsluiting van andere regelingen
Instellingen die via deze regeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op andere subsidies van het Stimuleringsfonds, met uitzondering van de Regeling Festivals en publiekspresentaties en de open oproepen die vallen binnen het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp.

2-jarige aanvraag

In 2023 is er geen ronde voor 2-jarig activiteitenprogramma's.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023–2024
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023–2024. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

Leidraad modelbegroting 1- en 2-jarig activiteitenprogramma
In de Leidraad modelbegroting 1- en 2-jarig activiteitenprogramma vind je handvatten voor het opstellen van een volledige begroting. Het is verplicht om in je aanvraag gebruik te maken van het Format modelbegroting 1-jarig activiteitenprogramma of het Format modelbegroting 2-jarig activiteitenprogramma.

heb je concrete vragen?
Heb je concrete vragen over je voorstel? Je kunt uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum een concept voorleggen aan de medewerkers van deze regeling via instellingen@stimuleringsfonds.nl.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen voor een 1-jarig activiteitenprogramma worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023–2024.

beoordelingscriteria

- artistiek en maatschappelijke waarde
- betekenis van gekozen thematiek voor het vakgebied
- mate van divers publieksbereik
- consistentie in doel en opzet

Aanvragen voor een 2-jarig activiteitenprogramma worden intern door het fonds beoordeeld. Hierbij wordt getoetst of de aanvraag voldoet aan alle formele vereisten om voor een subsidie in aanmerking te komen.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023–2024.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag voor een eenjarig activiteitenprogramma op basis van de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023–2024. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

Aanvragen voor een 2-jarig activiteitenprogramma worden intern door het fonds beoordeeld. Hierbij wordt getoetst of de aanvraag voldoet aan alle formele vereisten om voor een subsidie in aanmerking te komen.

prioritering
Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal worden geprioriteerd.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

Binnenkort: Hoe subsidie aanvragen werkt

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag

heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan onze collega’s van de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023–2024. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.