Architectuur – 13 projecten geselecteerd

In de derde ronde Architectuur van 2021 zijn 13 voorstellen geselecteerd. Alle positief beoordeelde aanvragen werden gehonoreerd. Coördinator Dominique Geelen reflecteert op de ronde.

11 november 2021

algemene indruk

Alle positief beoordeelde aanvragen konden deze ronde worden gehonoreerd. Onder andere onderwerpen als community/CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap), circulariteit en water-/klimaatadaptatie waren deze ronde sterk vertegenwoordigd. Wat opviel was het aantal aanvragen voor filmproducties. Meerdere projecten zetten documentaire in als eindproduct of ondersteunend middel.

Aan het thema diversiteit en inclusie wordt steeds meer aandacht besteed binnen het vakgebied van architectuur. Ook deze ronde waren er enkele aanvragen waarin het thema uitgebreid onderwerp van studie is. Er wordt in deze voorstellen gefocust op intersectionaliteit, (fysieke) toegankelijkheid voor mensen met een beperking, betrokkenheid van brede gemeenschappen, en de stedelijke ruimte voor 'non humans'.

Opvallende projecten deze ronde zijn:

12e editie Eo Wijers Prijsvraag
– Eo Wijers Stichting
De jaarlijkse Eo Wijers-prijsvraag is gericht op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op bovenlokaal schaalniveau. De organisatie stelt dat de ruimtelijke kwaliteit onder druk staat door tegengestelde ruimteclaims. Denk daarbij aan landbouw, woningbouw, natuurontwikkeling en energietransitie. Via de prijsvraag worden opdrachtgevers en multidisciplinaire teams van ontwerpers en onderzoekers samengebracht om gebieden of regio's een creatieve impuls te geven, zoals de introductie van nieuwe zienswijzen of een concrete transformatie. In deze startfase wil de stichting verdiepend onderzoek laten uitvoeren bij en door kennisinstellingen, om te komen tot een scherpere duiding van de vraagstukken.

Onderzoek werkmethodes WomenMakeTheCity – Marthe Singelenberg Urban Anthropology
WomenMakeTheCity (WMTC) adviseert vanuit een intersectioneel, feministisch perspectief over de sociaal-fysieke leefomgeving van de stad en doet dit door gemarginaliseerde groepen een stem te geven in besluitvorming. De organisatie werd in 2018 in het leven geroepen en droeg met een Vrouwenadviesraad bij aan het opstellen van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Momenteel is WMTC betrokken bij projecten in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West. Marthe Singelenberg Urban Anthropology maakt gebruik van de Just City Index van Toni Griffin, een methodiek voor het ontwikkelen van een rechtvaardige stad, die naar de Nederlandse context is vertaald. In samenwerking met architectenbureau Studio L A wordt op basis van deze methodiek ook gewerkt aan een ontwerpmethode voor de openbare ruimte, zodat er naast adviezen ook ontwerpvoorstellen kunnen worden aangedragen.

Fluid Territories: The North Sea and Beyond – Hamed Khosravi

Fluid Territories: The North Sea and Beyond – Hamed Khosravi
Hamed Khosravi wil met Fluid Territories: The North Sea and Beyond toewerken naar een manuscript voor een publicatie. Khosravi focust met het onderzoek op de Noordzee, in zijn ogen het meest verstedelijkte waterlichaam ter wereld. Het onderzoeksproject biedt nieuwe interdisciplinaire lezingen over de manieren waarop de relatie tussen de ruimte, het territorium en zijn levensvorm opnieuw kunnen worden bekeken: het scheidt architectuur van het land en leest het in de context van de vrije zee. Het onderzoek beschouwt de Noordzee als een omstreden gebied waarbinnen verschillende vormen van leven tot bloei zijn gekomen. Al eeuwenlang is de zee het speelveld van toe-eigening en conflict, en Khosravi wil onderzoeken hoe de architectuur hierop heeft gereageerd. Ook richt hij zich op de toekomst, bijvoorbeeld op de impact van klimaatverandering op de diverse kustlijnen, of de uitdijende logistieke infrastructuur als gevolg van een verschuivingen in onze economie. In deze vervolgaanvraag bouwt Khosravi voort op het verrichte onderzoek uit de startfase, worden academici uitgenodigd om essays voor de subthema's te schrijven en worden per thema ontwerpproposities gemaakt samen met een groep van onderzoekers en architecten en met partijen als Architectural Association (Londen), TU Delft (Delft) en H+N+S Landschapsarchitecten.

De Reizende Boom
– Hein van Duppen
Vraagstukken als klimaatbestendigheid, biodiversiteit en leefbaarheid vragen erom dat er meer groen wordt gerealiseerd in de stad. Met het project De Reizende Boom wil Hein van Duppen via evenementen rondom de boom bewoners en professionals bij elkaar brengen om samen na te denken over de toekomst van de stad. Het project inspireert en stimuleert burgers om zich actief in te zetten voor het vergroenen van hun leefomgeving. De Reizende Boom bezoekt verschillende bestemmingen en gaat in gesprek met de omgeving. Online kunnen mensen verhalen, foto's en belevenissen van zijn verblijf met elkaar delen. Zo ontstaat een reisverslag als uitgangspunt voor een publieksgesprek (samen met CAST) met/tussen bewoners en professionals. Daarnaast is de boom onderdeel van een expositie georganiseerd door Kunstloc. De Reizende Boom is een instrument om met bewoners na te denken over de inrichting van onze leefomgeving. Zijn reisverslag geeft inzicht in verschillende belangen en ideeën, en in de betekenis van bomen in de stad. Het project verbindt beleidsmakers en ontwerpers van de stad met de gebruikers. Samen kunnen zij de opgaves waar steden voor staan agenderen. Naast CAST en Kunstloc zijn Gemeente Tilburg, Almere Centrum en Bright betrokken als samenwerkingspartner.

Klik hier voor alle in 2021 geselecteerde projecten in Architectuur.

cijfers

Van de 33 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 13 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 39 procent. De sluitingsdatum van de laatste ronde dit jaar was 6 oktober 2021. Bekijk hier de sluitingsdata voor komend jaar.

Challenging Neoliberal Urbanization Between Crisis (working title) Cohabitation Strategies