1- en 2-jarig Activiteitenprogramma’s 2021–2022 – 23 projecten geselecteerd

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent aan 7 culturele instellingen een 2-jarige subsidie toe voor de uitvoering van hun activiteitenprogramma. 17 culturele instellingen krijgen subsidie voor de uitvoering van een 1-jarig activiteitenprogramma in 2021. De 23 instellingen ontvangen gezamenlijk € 3,3 miljoen voor hun programmering in 2021–2022. De bijdragen variëren van gemiddeld € 75.000 voor een 1-jarig activiteitenprogramma en gemiddeld € 140.000 per jaar voor een 2-jarig activiteitenprogramma.

14 december 2020

Met deze bekendmaking, volgend op de uitslag van de landelijke Culturele Basisinfrastructuur en de instellingssubsidies 2021–2024 vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in het voorjaar, is de kaart van het gesubsidieerde deel van de landelijke infrastructuur voor de ontwerpende disciplines nu voor een belangrijk deel ingevuld.

1- en 2-jarige subsidie

Met de Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma verstrekt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidies aan culturele instellingen die een 1- of 2-jarig programma willen uitvoeren dat bijdraagt aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse creatieve industrie binnen het Koninkrijk en die de belangstelling voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur stimuleren. Programma’s voor een 2-jarige ondersteuning moeten van landelijke betekenis zijn. Programma's voor 1-jarige ondersteuning moeten minimaal van regionale betekenis zijn.

selectie

De druk op de middelen voor activiteitenprogramma’s blijft onverminderd groot. De adviescommissie onder voorzitterschap van Nathanja van Dijk, heeft geadviseerd over 76 programma's van instellingen op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Zij vroegen in totaal een bedrag van € 12,3 miljoen aan, € 8,3 miljoen voor een 2-jarig activiteitenprogramma en € 4 miljoen voor een 1-jarig programma. De ronde was daarmee ruim overvraagd waardoor de commissie scherpe keuzes heeft moeten maken.

vernieuwing

Syb Groeneveld, directeur van het Stimuleringsfonds, vindt het verheugend dat ondanks de druk op de middelen een aantal nieuwkomers voor een 1- of 2-jarig programma is ondersteund. 'Dat geeft deze instellingen de kans om door te groeien en zich verder te ontwikkelen als platform binnen de culturele infrastructuur van de creatieve industrie.' Nieuwe partijen in de regeling zijn onder meer voor 2-jarige ondersteuning: AIR, FASHIONCLASH en FIBER, en Varia en Story Academy voor 1-jarige ondersteuning. De commissie acht deze instellingen van belang, omdat ze nieuwe activiteiten ondernemen die diverse doelgroepen binnen andere disciplines bereiken. Het merendeel van de genoemde instellingen heeft wel al eerder projectsubsidies bij het Stimuleringsfonds ontvangen.

verdeling sectoren

De commissie streeft via de Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma naar een evenwichtige verdeling van de middelen tussen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Op het gebied van architectuur zijn er 7 instellingen ondersteund waaronder AIR, Bureau Europa, Independent School for the City en GRAS. Dat zijn er minder dan in de andere disciplines. Het fonds stelt vast dat de infrastructuur voor wat betreft de ruimtelijke ontwerpvraagstukken onder druk staat. Hier zal de komende jaren meer aandacht naar moeten uitgaan.

infrastructuur ontwerpcultuur

De kaart Infrastructuur ontwerpsector laat alle instellingen in de ontwerpsector zien die via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie of via de Culturele Basisinfrastructuur worden ondersteund. Samen is er voor deze 40 instellingen zo'n € 5 miljoen per jaar meer beschikbaar dan in de periode 2017–2020. 'De ontwerpsector staat nu binnen het cultuurlandschap duidelijk op de kaart' stelt Groeneveld, ‘In deze covid-19-crisis zullen deze instellingen ruimte blijven bieden voor experiment, talentontwikkeling, nieuwe perspectieven binnen maatschappelijke opgaven en een plek blijken waar nieuwe doelgroepen in aanraking komen met ontwerpkracht.’ Het Stimuleringsfonds zal de komende jaren de vorderingen van alle ondersteunde instellingen, ook op het gebied van fair pay, diversiteit en inclusie en governance, monitoren.

instellingen positief gehonoreerd, na prioritering geen budget

In totaal gaf de adviescommissie van de Regeling 1- en 2-jarige Activiteitenprogramma aan vijf aanvragen een positief advies zonder dat hier budget voor beschikbaar is. Deze instellingen zijn na prioritering onder de zaaglijn beland.

2-jarig

- LIMA
- Submarine Channel
- ICU2
N.B. ICU2 is positief beoordeeld voor hun 1-jarige activiteitenprogramma

1-jarig

- TAAK
- Onomatopee Projects

instellingen negatief advies

De resterende 17 instellingen die een 2-jarige aanvraag hebben ingediend en 25 instellingen die een 1-jarige aanvraag hebben ingediend ontvingen om uiteenlopende redenen een negatief advies. Zo was de commissie over meerdere aanvragen positief met betrekking tot de onderscheidende positie van de instelling en de platformfunctie, maar kritisch over de mate van (thematische) uitwerking van het programma van activiteiten voor 2021–2022. Ook bleken meerdere programma's alleen van lokaal belang waardoor de commissie geen plaats zag voor deze organisaties binnen de Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma. Een ander zwaarwegend kritiekpunt op meerdere aanvragen was de beperkte visie op inclusie en diversiteit. Zo miste ze vernieuwende strategieën om diverse doelgroepen van buiten het eigen netwerk te bereiken. Tevens zijn volgens de commissie meerdere programma te zeer naar binnen gekeerd, waardoor vernieuwing ontbreekt. Er wordt in de ogen van de commissie te weinig inspanning gedaan om verbindingen aan te gaan met bijvoorbeeld andere disciplines of sectoren om zo tot waardevolle, onderscheidende inzichten te komen.