Regeling Immerse\Interact XL

Voor ambitieuze mediaproducties van film- en AV-producenten die de toekomst van digital storytelling verkennen in het veranderende medialandschap, gericht op een internationaal publiek.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 200.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 500.000

budget 2023

Belangrijke info

wat is het doel van deze regeling?

De Regeling Immerse\Interact XL is een samenwerkingsregeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds. Binnen deze regeling zijn we op zoek naar onderscheidende, ambitieuze projecten uit het interdisciplinaire medialandschap die het in zich hebben een internationaal publiek aan te spreken. De XL-bijdrage is bedoeld voor activiteiten die hoge internationale ambities waarmaken, om de productie op een hoger kwaliteitsniveau te realiseren en ruimte te geven aan grensverleggend mediaonderzoek in een internationale context.

Nieuwe projecten, maar ook projecten met internationale potentie die al een bijdrage vanuit de Regeling Immerse\Interact hebben ontvangen, kunnen indienen.

voor wie is deze regeling?

Filmproducenten en AV-producenten met een aantoonbaar internationaal trackrecord op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen (360-graden video, Virtual Reality, Augmented Reality) kunnen een XL-bijdrage aanvragen.

Aanvragers zijn een in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigde rechtspersoon (geen eenmanszaak of VOF). De hoofdactiviteit van de aanvrager is het ontwikkelen of produceren van film-/AV-producties binnen Nederland.

Immerse\Interact vs. Immerse\Interact XL
Op 11 september bestaat er, naast de XL-ronde, ook de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een reguliere ontwikkelings- of realiseringsbijdrage via de Regeling Immerse\Interact.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een grotendeels Nederlands filmproject:
- met een dragende filmische component;
- waarbij de bijdrage noodzakelijk is voor de totstandkoming van een artistiek project op het vlak van digital storytelling, zowel fictie als non-fictie;
- waarbij de vorm van het project, specifiek in relatie staat tot immersieve (360-graden video, VR, AR) en/of interactieve media (web-based, gaming, mobiel). Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties en installaties kunnen in aanmerking komen.

Projecten die al een ontwikkelings- en/of realiseringsbijdrage hebben ontvangen in het kader van Immerse\Interact komen in aanmerking als ook nieuwe projecten. Projecten die tweemaal zijn afgewezen voor een realiseringsbijdrage Immerse\Interact komen niet in aanmerking.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Aanvragen binnen de Regeling Immerse\Interact XL verlopen via het Nederlands Filmfonds. Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de reglementen en protocollen. Bekijk deze checklist.

waar wordt op beoordeeld?

Bij de beoordeling van XL-projecten wordt gelet op:

- het artistieke concept van het project, met daarbij aandacht voor narratief, users journey en techniek;
- de visie op immersie en/of interactie, inclusief toelichting op de gekozen media;
- look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit;
- de technische opzet van het project;
- een werkplan van het team inclusief taakverdeling en fasering;
- een toelichting op de begroting en financiering, met aandacht voor de haalbaarheid;
- het plan voor uitbreng; beoogde doelgroep, toelichting op bereik, (fysieke) plek van vertoning, communicatie- en distributiestrategie (gezien de focus op internationaal bereik, dient er in de begroting een substantieel bedrag te worden gealloceerd voor de internationale distributie, marketing en communicatie);
- een internationaal trackrecord, op basis van bijvoorbeeld internationale samenwerkingen (coproducties), en/of (intentieverklaringen voor) internationale vertoningen, en/of selecties (festival, galerie, tentoonstelling of expositie), en/of internationale prijzen en persaandacht;
- de haalbaarheid van het nationale en internationale distributieplan;
- de positionering van het project ten opzichte van bestaande producties;
- de mogelijkheden voor vrije vertoning en non-exclusieve exploitatie.

Let op: dit zijn niet de vereiste bijlagen voor de aanvraag. De vereiste bijlagen staan vermeld in het aanvraagformulier en moeten worden bijgevoegd om het project in behandeling te kunnen nemen.

Bij elke aanvraag bekijkt de adviescommissie of er sprake is van subsidiestapeling. Van aanvragers die worden ondersteund met een meerjarige subsidie wordt verwacht dat zij aantonen hoe deze subsidie zich verhoudt tot de aanvraag bij Immerse\Interact XL. Dit geldt ook voor coproducenten en overige samenwerkingspartners die op de begroting staan.

waar dien je je aanvraag in?

Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. Het subsidiebureau controleert aanvragen op volledigheid en formele eisen zoals vastgelegd in het Algemeen Reglement. Alleen complete aanvragen, die vóór de deadline zijn ingediend, worden in behandeling genomen. Aanvragen worden in de Nederlandse en/of Engelse taal ingediend via de website van het Nederlands Filmfonds.

Projecten die eerder een realiseringsbijdrage vanuit de Regeling Immerse\Interact hebben ontvangen, moeten aan de eerder goedgekeurde productiebegroting een extra kolom met XL-kosten toevoegen. Daarnaast moeten de inhoudelijke en productionele wijzigingen ten opzichte van de eerdere realiseringsaanvraag worden toegelicht.

wat gebeurt er met je aanvraag?

beoordeling
De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Indien je aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie die de aanvraag beoordeelt. De adviescommissie Immerse\Interact brengt advies uit aan het bestuur van het Filmfonds.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie.

besluit
Het bestuur van het Filmfonds en het bestuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie betrekken het advies van de adviescommissie in het besluit op de aanvraag. Via een schriftelijke beschikking word je op de hoogte gebracht over dit besluit.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan Sean Gilis (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) of Nienke Doekes (Nederlands Filmfonds).
Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.