Homepage

Regeling Immerse\Interact XL

Voor (aanvullende) realiseringsbijdragen aan vernieuwende mediaproducties van zowel individuele makers als producenten die de toekomst van digital storytelling verkennen in een veranderend medialandschap.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 200.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 600.000

budget 2022

Belangrijke info

wat is het doel van deze regeling?

Het doel van deze samenwerkingsregeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds is om makers van immersieve en interactieve werken een extra impuls te geven en hun projecten (aanvullend) te ondersteunen. De XL-bijdragen kunnen worden ingezet voor activiteiten om hoge internationale ambities waar te maken, productiewaarde toe te voegen en ruimte te geven voor grensverleggend media-onderzoek in een internationale context.

voor wie is deze regeling?

Filmproducenten en AV-producenten met een aantoonbaar internationaal trackrecord op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen (360-graden video, Virtual Reality, Augmented Reality) kunnen een XL-bijdrage aanvragen.

Aanvragers zijn een in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd rechtspersoon (geen eenmanszaak of VOF).

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Voor Immerse\Interact XL zijn we op zoek naar onderscheidende, ambitieuze immersieve en/of interactieve mediaprojecten die het in zich hebben een internationaal publiek aan te spreken. Nieuwe projecten, maar ook projecten met internationale potentie die al een ontwikkelings- of realiseringsbijdrage vanuit Immerse\Interact hebben ontvangen, kunnen indienen.

In aanmerking komen artistieke projecten (majoritaire Nederlandse filmprojecten) met een dragend filmisch component waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie, in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, AR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties en installaties kunnen in aanmerking komen.

Per project kan maximaal € 200.000 worden aangevraagd (dat is inclusief een eventueel eerder verleende realiserings- en distributiebijdrage in het kader van de Regeling Immerse\Interact). Projecten die tweemaal zijn afgewezen voor een realiseringsbijdrage Immerse\Interact komen niet in aanmerking.

De fondsbijdrage bedraagt maximaal 85% van het productiebudget. De begroting voor de productiefase moet binnen zes maanden na toekenning sluitend zijn.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Aanvragen binnen de Regeling Immerse\Interact XL verlopen via het Nederlands Filmfonds. Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de reglementen en protocollen.

waar wordt op beoordeeld?

Bij de beoordeling van XL-projecten wordt gelet op:

- het artistieke concept van het project, met daarbij aandacht voor narratief, vertelstructuur en eventueel interactieve mogelijkheden;
- de visie op immersie en/of interactie, met daarbij een uitwerking van de beoogde gebruikerservaring;
- look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit;
- de technische opzet van het project;
- betrokken teamleden productiefase;
- de opzet van en de toelichting op de begroting en financiering, in hoeverre deze solide zijn en het eindproduct haalbaar;
- het plan voor uitbreng; beoogde doelgroep, toelichting op bereik, (fysieke) plek van vertoning, communicatie- en distributiestrategie (gezien de focus op internationaal bereik, dient er in de begroting een substantieel bedrag te worden gealloceerd voor de internationale distributie, marketing en communicatie);
- een internationaal trackrecord, op basis van bijvoorbeeld internationale samenwerkingen (coproducties), en/of (intentieverklaringen voor) internationale vertoningen, en/of selecties (festival, galerie, tentoonstelling of expositie), en/of internationale prijzen en persaandacht.
- de haalbaarheid van het nationale en internationale distributieplan;
- de positionering van het project ten opzichte van bestaande producties;
- de mogelijkheden voor vrije vertoning en non-exclusieve exploitatie.

Let op: dit zijn niet de vereiste bijlagen voor de aanvraag. De vereiste bijlagen staan vermeld in het aanvraagformulier en die dienen allemaal te worden bijgevoegd om het project in behandeling te kunnen nemen.

Bij elke aanvraag bekijkt de adviescommissie of er sprake is van subsidiestapeling. Van aanvragers die ondersteund worden met een meerjarige subsidie wordt verwacht dat zij aantonen hoe deze subsidie zich verhoudt tot de aanvraag bij Immerse\Interact XL. Dit geldt ook voor coproducenten en overige samenwerkingspartners die op de begroting staan.

wat gebeurt er met je aanvraag?

indienen
Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds vanaf 1 juli 2022. Let op: U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 17:00 uur op de dag van de sluitingsdatum. Het subsidiebureau controleert aanvragen op volledigheid en formele eisen zoals vastgelegd in het Algemeen Reglement. Alleen complete aanvragen, die vóór de deadline zijn ingediend, worden in behandeling genomen. Aanvragen worden in de Nederlandse en/of Engelse taal ingediend.

Projecten die eerder een realiseringsbijdrage vanuit de Regeling Immerse\Interact hebben ontvangen, moeten zich nog in de fase van financiering of doorontwikkeling bevinden. Aan de eerder goedgekeurde productiebegroting dient een extra kolom met XL-kosten te worden toegevoegd.

beoordeling
De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Indien je aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie die de aanvraag beoordeelt. De adviescommissie Immerse\Interact brengt advies uit aan het bestuur van het Filmfonds.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie.

besluit
Het bestuur van het Filmfonds en het bestuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie betrekken het advies van de adviescommissie in het besluit op de aanvraag. Via een schriftelijke beschikking word je op de hoogte gebracht over dit besluit.

downloads

Binnenkort: Hoe subsidie aanvragen werkt

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag

heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan Sean Gilis (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) of Nienke Doekes (Nederlands Filmfonds).
Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.