Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies

Voor ontwerpers en collectieven gevestigd in Nederland die – in samenwerking met een (of meerdere) buitenlandse partner(s) in landen in Afrika – ontwerp willen inzetten voor meer veerkrachtige gemeenschappen, inclusieve steden en rechtvaardigde samenlevingen.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 40.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 400.000

budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

De Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies II is gericht op samenwerkingen in de landen Benin, Burundi, Ethiopië, Egypte, Ivoorkust, Ghana, Kenia, Marokko, Mozambique, Nigeria, Oeganda, Senegal, Tunesië en Zuid-Afrika. Deze landen vallen binnen het beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil met deze open oproep projecten ondersteunen die alternatieve methodes onderzoeken voor meer veerkrachtige gemeenschappen, inclusieve steden en rechtvaardige samenlevingen. We geven ruimte aan ontwerpen die inspelen op lokale perspectieven, ideeën en strategieën voor het samenleven in snel veranderde Afrikaanse steden. We verbinden ontwerpers en collectieven uit Nederland en uit de genoemde Afrikaanse landen met elkaar, en bevorderen een gelijkwaardige samenwerking en kennisuitwisseling.

wat is het thema van deze open oproep?

Over Afrikaanse steden wordt vaak gesproken in de context van hun toekomst. Hierbij wordt regelmatig voorbijgegaan aan de werkelijkheid waarin bewoners leven en bewegen in deze steden die het verleden met zich meedragen. De snel veranderende stedelijke dynamiek roept onder meer vragen op over sociale en economische gelijkheid, participatie in besluitvorming en belonging. Hoewel de ruimte om het stadsleven en daarbij horende voorzieningen op een andere manier te organiseren vaak wordt beperkt of belemmerd, vormen zich toch initiatieven die verbondenheid en gemeenschap bieden. Wat is de potentie van het ontstaan van informele sectoren, veranderende bestuursvormen, landschappen en (infra)structuren? Wat is de betekenis van nieuwe vormen van navigatie, verbinding, gebruiken en rituelen binnen deze snel veranderende steden? En hoe wordt er vanuit de lokale context naar de toekomst gekeken?

voor wie is deze open oproep?

Voorstellen kunnen worden ingediend door professionele ontwerpers, beschouwers, platforms, organisaties of collectieven die zich verhouden tot de vakgebieden vormgeving, architectuur of digitale cultuur. Zij moeten een gelijkwaardige samenwerking aangaan met een (of meer) lokale partner(s) uit de desbetreffende Afrikaanse landen. De lokale partners zijn professionele ontwerpers, beschouwers of collectieven actief op het gebied van architectuur, vormgeving en/of digitale cultuur. Daarnaast kunnen andere partners worden betrokken, zoals bewoners, maatschappelijke initiatieven, activisten en wetenschappers. De aanvragende partij staat ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

wie kunnen geen aanvraag indienen?

Er wordt binnen deze open oproep geen subsidie verleend aan of voor instellingen die een structurele subsidierelatie hebben met de rijksoverheid of subsidie ontvangen op grond van de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ook wordt er binnen deze open oproep geen subsidie verleend aan aanvragers die zijn geselecteerd in de eerste ronde van de Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies, tenzij er een nieuw project wordt voorgesteld met andere partners.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan worden aangevraagd voor projecten waarin een gelijkwaardige samenwerking wordt aangegaan met lokale partners in een (of meerdere) van de volgende landen: Benin, Burundi, Ethiopië, Egypte, Ivoorkust, Ghana, Kenia, Marokko, Mozambique, Nigeria, Oeganda, Senegal, Tunesië en Zuid-Afrika.

Projectvoorstellen kunnen verschillende vormen aannemen, van artistiek of ontwerpend onderzoek tot de implementatie van een interventie, populaire initiatief of programma. Alle vormen van benadering zijn mogelijk, zolang er een verband wordt gelegd met de thematiek van de open oproep en de resultaten publieke toegankelijk worden gemaakt.

Let op: aanvragen voor projecten in landen/regio’s waar op het moment van indienen een negatief reisadvies (rood of oranje) van kracht is, kunnen niet worden behandeld. Bekijk hier actuele reisadviezen.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies II

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies II. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven. Voor deze open oproep is artikel 4, lid 1 onder d uit dit reglement niet van toepassing. In plaats daarvan moet er in het project sprake zijn van een gelijkwaardig belang tussen de betrokken partners/partijen in de een of meerdere landen hierboven genoemd. Ook uitgezonderd is Artikel 4.1.e: het project moet starten binnen een maand na de beschikkingsdatum.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze open oproep. Dit gebeurt op basis van de volgende criteria:

- relevantie van het gekozen onderwerp;
- plan van aanpak;
- opzet van de samenwerking.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies II en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking

De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

ondersteun je voorstel met beeldmateriaal

tip 3

stel een realistische begroting op

tip 4

denk aan je eigen beloning en die van partners

tip 5

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Mireille de Koning en/of Roxanne da Graça via internationalisering@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00.
Donderdag 14 december 2023 organiseren we een online spreekuur voor al je vragen rondom deze open oproep.
Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.