Open Oproep Hidden (Hi)stories

Voor internationale samenwerkingsprojecten gericht op het ontsluiten van verborgen verhalen door middel van ontwerp. De nadruk ligt op verhalen die zich afspelen in de (lokale) context van het Nederlandse koloniale verleden en postkoloniale heden. De oproep is onderdeel van een kennisuitwisselingstraject met het Nieuwe Instituut.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 3.000

subsidiebedrag fase 1

maximaal € 40.000

subsidiebedrag fase 2

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

In de Open Oproep Hidden (Hi)stories staan verborgen verhalen centraal die zich afspelen in de (lokale) context van het Nederlandse koloniale verleden en postkoloniale heden. We geven ruimte aan internationale samenwerkingsprojecten om deze verhalen met behulp van ontwerp te ontsluiten en hieraan gerelateerde vraagstukken, inzichtelijk, tastbaar en bespreekbaar te maken.

Projectvoorstellen kunnen gaan over lokale gemeenschappen of over plekken, maar ook betrekking hebben op een diasporische relatie met het Koninkrijk der Nederlanden. Denk aan verzwegen of uitgewiste plekken, rituelen, erfenissen of perspectieven. De voorstellen kunnen gericht zijn op niet eerder vertelde verhalen, maar kunnen ook de ‘canonieke’ kennis bevragen.

voor wie is deze open oproep?

- Voorstellen kunnen worden ingediend door ontwerpers of culturele organisaties actief in de vakgebieden vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur. Zij moeten een internationale samenwerking aangaan met ontwerpers en/of culturele organisaties in een (of meerdere) land(en) buiten het Koninkrijk der Nederlanden. We vinden het belangrijk dat in de aanvraag duidelijk wordt gemaakt welke partners worden betrokken en wat hun bijdrage is.

- Daarnaast kunnen voorstellen worden ingediend door ontwerpers of culturele organisaties, actief in de vakgebieden vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur, die een samenwerking aangaan met een (of meerdere) lokale partner(s) in een (of meerdere) land(en) binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dit gaat om specifiek de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

De open oproep is gericht op projecten over het onderzoeken, uitwisselen, documenteren en zichtbaar of vindbaar maken van onbekende en ongehoorde verhalen die zich afspelen in de (lokale) context van het Nederlandse (post)koloniale verleden.

In de projecten moet een samenwerking worden aangaan met een (of meerdere) lokale partner(s) in een (of meerdere) land(en) buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Of een samenwerking met een (of meerdere) lokale partner(s) in een (of meerdere) land(en) tussen Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Alle vormen van benadering zijn mogelijk, zolang er een verband wordt gelegd met de thematiek van de open oproep, een duidelijke koppeling wordt gemaakt met een of meer van de ontwerpvelden/disciplines en de resultaten publiek toegankelijk worden gemaakt.

geen subsidie

- Er kan geen subsidie worden verleend aan of voor instellingen die een structurele subsidierelatie hebben met de rijksoverheid (BIS) of subsidie ontvangen op grond van de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2021-2024.
- Er kan geen subsidie worden verleend aan aanvragers die al subsidie hebben ontvangen als onderdeel van de Open Oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden van het Mondriaan Fonds.

wat is de reden van de uitbreiding van de Open Oproep Hidden (Hi)stories?

Het Stimuleringsfonds heeft besloten tot een uitbreiding van de Open Oproep Hidden (Hi)stories. Gezien de thematiek van de open oproep ziet het Stimuleringsfonds het belang in van samenwerkingen binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba) naast internationale samenwerkingen. Binnen het subsidie en werk/leertraject worden maximaal drie extra plekken beschikbaar gesteld. Hiermee streeft het Stimuleringsfonds ernaar om de verborgen verhalen van het Nederlandse koloniale verleden en postkoloniale heden binnen het Koninkrijk deelgenoot te maken en onderdeel te laten zijn van het werk/leertraject in samenwerking met het Nieuwe Instituut.

welke fases heeft deze open oproep?

De Open Oproep Hidden (Hi)stories bestaat uit twee fases.

- Voor internationale samenwerkingen met ontwerpers en/of culturele organisaties in een (of meerdere) land(en) buiten het Koninkrijk der Nederlanden geldt:
fase 1: schrijfsubsidie
Je stelt in deze fase een beknopte aanvraag op met het Projectcanvas. Voorwaarde voor het in behandeling nemen van een aanvraag is een intentieverklaring van een (of meerdere) samenwerkingspartner(s). Maximaal 12 aanvragers worden geselecteerd en ontvangen € 3.000 om een projectaanvraag op te stellen.
fase 2: volledig samenwerkingsproject
Alléén in de eerste fase geselecteerde aanvragers doen een projectaanvraag van maximaal € 40.000. Er kunnen 12 voorstellen worden geselecteerd.

- Voor samenwerkingen met ontwerpers en/of culturele organisaties in een (of meerdere) land(en) in het Caribisch deel van het Koninkrijk geldt:
fase 1: schrijfsubsidie
Je stelt in deze fase een beknopte aanvraag op met het Projectcanvas. Voorwaarde voor het in behandeling nemen van een aanvraag is een intentieverklaring van een (of meerdere) samenwerkingspartner(s). Maximaal 3 aanvragers worden geselecteerd en ontvangen € 3.000 om een projectaanvraag op te stellen.
fase 2: volledig samenwerkingsproject
Alléén in de eerste fase geselecteerde aanvragers doen een projectaanvraag van maximaal € 40.000. Er kunnen 3 voorstellen worden geselecteerd.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Hidden (Hi)stories

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Hidden (Hi)stories. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, thematiek, fasering, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

Projectcanvas

Het Projectcanvas is de kern van je aanvraag. Bekijk deze alvast zodat je weet wat er van je wordt gevraagd.

waar wordt op beoordeeld?

Canvasaanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Hidden (Hi)stories en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

- gekozen onderwerp en vraagstelling;
- positionering ten opzichte van bestaande ontwikkelingen en kennis binnen en buiten het vakgebied;
- samenwerking(en).

De beoordelingscriteria voor de canvasaanvragen worden toegelicht in de Open Oproep Hidden (Hi)stories. Hierin vind je ook de beoordelingscriteria voor fase 2.

Let op: Artikel 4.d van de Regeling Open Oproep is niet van toepassing binnen deze open oproep.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Hidden (Hi)stories. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

definitieve selectie

Geselecteerden mogen een volledige projectaanvraag doen. De sluitingsdatum hiervoor is 3 november 2023. Ook deze aanvragen worden door de adviescommissie beoordeeld.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

samenwerking met het Nieuwe Instituut

Het Stimuleringsfonds en het Nieuwe Instituut zetten binnen deze open oproep een werk-/leertraject op en organiseren een reeks bijeenkomsten onder de noemer Hidden (Hi)stories. Dit biedt ontwerpers en culturele instellingen de mogelijkheid om, parallel aan de uitvoering van hun projecten, ook samen aan de slag te gaan met het thema van deze oproep. Vanuit verschillende geografische contexten zullen doorlopend kritische, urgente en open gesprekken worden gevoerd en wordt uitwisseling gefaciliteerd (met relevante netwerken). Er zal in het bijzonder aansluiting worden gezocht met de Tool Shed van het meerjarige project Collecting Otherwise van het Nieuwe Instituut. De Tool Shed is een pluriforme, open opslagplaats van alternatieve instrumenten en manieren om erfgoed ‘anders’ te verwerven, te classificeren en te presenteren.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Voor vragen over de open oproep en de procedure kan je contact opnemen met Mireille de Koning of Roxanne da Graça via international@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.