Architectuur – 27 projecten geselecteerd

In de eerste ronde Architectuur van 2022 zijn 27 aanvragen gehonoreerd. Coördinator Maarten Tas reflecteert op de ronde.

12 mei 2022

algemene indruk

In deze ronde komen verschillende thema’s naar voren waarop meerdere projecten zijn ingediend. Opvallend is dat veel aanvragen specifiek zijn gericht op de verbinding tussen de economische ontwikkeling van ons land en onze relatie met de natuur. Een direct voorbeeld hiervan is de startsubsidieaanvraag van BURA urbanism over de Post-Growth City. BURA urbanism wil in dit project onderzoeken hoe een stedenbouwkundige praktijk die niet op groei is geënt, kan bestaan en wat dan de positie van de ontwerper zou kunnen zijn. Een andere aanvraag die dit illustreert is Randerij van Jos Willemsen. In het project onderzoekt Willemsen nieuwe vormen van landschapsbeheer met speciale aandacht voor bestaande ecosystemen. Het doel is te komen tot nieuwe landschapstypologieën op het grensvlak van landbouw en natuur.

Ook zijn er meerdere voorstellen die ingaan op de gevolgen van economische groei, de exponentiële vraag naar woningen en de aanpassingen die daardoor aan Nederlandse binnensteden worden gedaan. Zo onderzoekt DesignArbeid in het project SamenDeStad hoe de stem van burgers veel meer kan worden betrokken bij binnenstedelijke ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat binnensteden leefbaar blijven en aansluiten bij de verwachtingen van bewoners. Een ander voorbeeld is de documentaire van stichting Pitztop, waarin de sloop van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag centraal staat. Door enkele gebruikers en bewoners in hun eigen omgeving te portretteren, laat de film zien hoe een aantal urgente opgaven binnen de Nederlandse samenleving in dit gebouw samenkomen, waaronder de acceptatie van mensen met een vluchtverleden, de wooncrisis en structurele ongelijkheid.

Verder zien we deze ronde verschillende historische verkenningen, waarbij de kwaliteiten van een ontwerper of een architectuurcriticus worden onderzocht om daarbij opgedane inzichten weer voor actuele vraagstukken in te zetten. Zo richt COFOarchitects zich op de directe relatie tussen het werk van de Catalaanse architect Josep Maria Jujol en dat van een groep invloedrijke Nederlandse architecten. En Stichting ROAM wil aan de hand van teksten van Hans van Dijk meer aandacht vragen voor het belang van architectuurkritiek. Andere projecten richten zich op verdwenen of uit het zicht geraakte technieken en typologieën. Zo ziet Sytske Hoogterp de Spieker, een ondergrondse voorraadkast, als potentieel verbindend element bij het ontwikkelen van meer duurzame lokale en regionale voedselketens. En Groothuijse de Boer architecten wil een verbinding leggen tussen de Oostenrijkse montagewoning en de hedendaagse benadering van woningbouw en het gebruik van hout in de architectuur.

Enkele andere opvallende projecten deze ronde zijn:

166 BRUT

Peeping Spaces – 166 BRUT
Rachel Refael, Milena Sekulic en Gavin Oliver O’Leary stellen dat onze steden te maken hebben met een voortschrijdende marginalisering van aan seksgerelateerde plekken in de stad. Deze wordt mede veroorzaakt door de gentrificatie in de Nederlandse binnensteden, waardoor queer culture en de sekswerkindustrie naar de randen van de stad worden verplaatst. Door middel van een aantal persoonlijke interacties wil 166 BRUT de noodzakelijkheid van ‘rosse buurten’ voor de stad aantonen en de mensen die hiervan afhankelijk zijn een podium bieden. De focus ligt op drie typen ruimten: The Ball Room, The Brothelen The Seks Shop. Naast visuele documentatie en de interviews wordt gevonden historische informatie verzameld in een archief voor toekomstig onderzoek naar dergelijke plekken. Uitkomsten worden uiteindelijk publiek gemaakt door middel van een publicatie en een tentoonstelling.

OMERO

Filming Logistics – OMERO
Filming Logistics is een documentaire waarin de logistieke corridor Rotterdam-Venlo wordt verkend. De focus ligt op geïsoleerde woongebieden met huisvesting voor arbeidsmigranten, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de menselijke dimensie achter de immense doos-architectuur van logistieke gebieden. Er wordt gekeken naar het dagelijks leven van arbeidsmigranten en de impact van deze parallelle wereld op de lokale samenleving. Aan de hand van de filmische verslaglegging wil OMERO de complexiteit van het onderwerp deconstrueren, meer aandacht op de achterliggende problematiek vestigen en een gesprek hierover tussen experts en lokale gemeenschappen stimuleren. Het resultaat is een documentaire en twee publieke events, in Rotterdam en Venlo, om de inzichten van het onderzoek en de film te tonen.

Stichting CAST

Bouwstof talkshow en podcast – Stichting CAST
BOUWSTOF is een programma waarmee CAST zowel de professional als de geïnteresseerde burger van Tilburg wil informeren, inspireren, betrekken en met elkaar in gesprek brengen over architectuur en ruimtelijke thema’s. Hiermee biedt CAST een podium aan ontwerpers, denkers en andere betrokkenen. Het programma bestaat uit vier talkshows met live publiek over actuele op Tilburg toegespitste thema’s. Daarnaast wordt er een verdiepende podcast gemaakt en zal er per editie een kritische journalistieke reflectie worden uitgebracht. De thema’s die aan bod komen zijn: het op een intelligente manier verdichten van de stad, de kansen van (binnenstedelijke) bedrijventerreinen, en de relatie stad-land. Voor de uitvoering van het programma werkt CAST samen met diverse Tilburgse ondernemers, Omroep Tilburg, Theaters Tilburg, presentator Sophie Stravens en journalist Rens van de Plas.

Bekijk hier de gehele selectie.

cijfers

Alle positief beoordeelde aanvragen konden deze ronde worden gehonoreerd dankzij extra budget uit covid-19-middelen. Van de 43 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 27 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 63 procent. De helft van de geselecteerde aanvragen betreft een startsubsidie. De sluitingsdatum van de derde ronde Architectuur is 18 augustus 2022.