Open Oproep Wegen naar welzijn

Voor ruimtelijk ontwerpers die met overheden, belanghebbenden en deskundigen willen werken aan de mobiliteitsopgave in Nederland. Hoe kan de ingrijpende mobiliteitstransitie waar Nederland voor staat zo worden aangepakt dat mobiliteit wordt ingezet als middel om de kwaliteit van leven van íedereen te verbeteren?

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 3.000

subsidiebedrag canvasfase

€ 30.000

max aanvraagbedrag projectfase

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

de mobiliteitsopgave in Nederland
De negatieve impact van ons mobiliteitssysteem op het klimaat en ons welzijn is onhoudbaar. De aanleg en het gebruik van infrastructuur leiden, behalve tot de uitstoot van schadelijke stoffen, tot aantasting van onze leefomgeving ten koste van sociale cohesie, ruimtelijke kwaliteit, recreatiemogelijkheden, natuurgebieden en landschappelijke beleving. Door toenemende druk op de betaalbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van mobiliteit, wordt bovendien een groeiend aantal mensen met vervoersarmoede geconfronteerd.

Om te komen tot een duurzame mobiliteitstransitie zijn fundamenteel nieuwe denk- en oplossingsrichtingen nodig. We moeten denken voorbij de ‘klassieke’ infrastructurele uitbreidingsmaatregelen en capaciteitsknelpunten. De mobiliteitsopgave vraagt om een integrale en multidisciplinaire benadering die onlosmakelijk is verbonden met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder meer gezondheid, klimaat en leefomgeving. Een benadering bovendien vanuit het besef dat mobiliteit een verdelingsvraagstuk is waarin wederkerigheid een belangrijke rol speelt.

voor wie is deze open oproep?

Voorstellen kunnen worden ingediend door ruimtelijk ontwerpers die een brede coalitie aangaan met belanghebbenden, van beleidsmakers en uitvoerders tot beheerders en deskundigen. Denk aan provincies, waterschappen, gemeenten, vervoersbedrijven, grondeigenaren, gebieds- en projectontwikkelaars, maatschappelijke initiatieven, kunstenaars, erfgoedspecialisten en mobiliteitsexperts, maar zeker ook aan (groepen) burgers.

Let op: Ontwerpers treden op als hoofdaanvrager en zijn projectverantwoordelijk. Samenwerkende partijen treden op als medeaanvrager.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Deze open oproep is gericht op projecten waarmee op basis van ontwerpend onderzoek vernieuwende, ruimtelijke narratieven, perspectieven, strategieën en/of oplossingen voor een duurzame en sociale mobiliteitstransitie worden ontwikkeld.

De opgave wordt benaderd vanuit één of meer van de volgende perspectieven:
- De noodzakelijke transitie naar duurzame mobiliteit vanuit het brede welvaartsconcept. Het bereikbaarheidsvraagstuk wordt in lijn geplaatst met de mobiliteitsbehoefte van mensen.
- Mobiliteit als een middel om de kwaliteit van leven te vergroten. De relatie tussen een duurzaam mobiliteitssysteem en onze leefomgeving staat hierin centraal.
- Mobiliteit die het welzijn van mensen in brede zin centraal stelt. Dit vraagt erom het mobiliteitssysteem ook in te zetten om nieuwe bestemmingen en vormen van ontmoetingen te organiseren.

De ontwerpopgaven en de term ‘ontwerpend onderzoek’ worden toegelicht in de Open Oproep Wegen naar welzijn.

welke fases heeft deze open oproep?

De Open Oproep Wegen naar welzijn is opgedeeld in:

eerste fase
De beoordeling van de aanvragen in de eerste fase is opgesplitst in twee delen, namelijk:
- canvasaanvraag: Door middel van het ARO-projectcanvas stel je in deze fase een beknopte aanvraag op. Maximaal 27 aanvragers worden geselecteerd en ontvangen € 3.000 voor het opstellen van een projectaanvraag.
- projectaanvraag: Alléén in de canvasfase geselecteerde aanvragers doen een volledige projectaanvraag van maximaal € 30.000. Er kunnen 15 voorstellen worden geselecteerd.

vervolgfase
Aan het einde van de eerste fase kunnen de 15 in de eerste fase geselecteerde aanvragers maximaal € 40.000 aanvragen voor de vervolgfase. Het doel van de vervolgfase is om ontwerpkracht in te zetten om de resultaten uit de eerste fase verder te ontwikkelen.

impactfase
Aan het einde van de vervolgfase is er de mogelijkheid om met een bedrag van maximaal € 7.500 de impact van de ondersteunde projecten te vergroten.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Open Oproep Wegen naar welzijn
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Wegen naar welzijn. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, ontwerpopgaven, fasering, criteria en procedure beschreven.

ARO-p
rojectcanvas en toelichting
Het ARO-projectcanvas is de kern van je aanvraag. Bekijk deze alvast zodat je weet wat er van je gevraagd wordt. Lees ook de toelichting ARO-projectcanvas.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Canvasaanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Wegen naar welzijn en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

- vraagstelling in relatie tot de thematiek;
- positionering ten opzichte van de bestaande thematische kennis en de vertaling naar een aanpak;
- relevantie van de beoogde samenwerkingen ten aanzien van de benadering van het vraagstuk.

De beoordelingscriteria voor de canvasaanvragen worden toegelicht in de Open Oproep Wegen naar welzijn. Hierin vind je ook de beoordelingscriteria voor de projectaanvragen.

Let op: Artikel 8 van de Regeling Open Oproep is niet van toepassing op de canvasaanvraag binnen deze open oproep.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Wegen naar welzijn. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Chantal Verhoeven, Martijn Kerkmeijer of Ivo de Jeu via actieprogramma@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.