Professionalisering ontwerppraktijk – 27 voorstellen geselecteerd

In oktober schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Professionalisering ontwerppraktijk #7 uit. Via deze extra oproep wil het fonds een impuls geven aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio's binnen de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur nu veel praktijken hard worden geraakt door de covid-19-crisis. Coördinator Maarten Tas reflecteert op de open oproep.

14 december 2020

algemene indruk
Door de covid-19-crisis lijken veel ontwerpers een veel grotere urgentie te voelen om te professionaliseren en strategisch over de toekomst na te denken. De aangevraagde middelen zijn daardoor veel breder en diverser ingezet dan in eerdere open oproepen voor professionalisering van de ontwerppraktijk. Zo worden deze keer niet alleen businesscoaches ingeschakeld en kennis en advies van andere experts ingewonnen, maar worden ook allerlei opleidingstrajecten voorgesteld gericht op het opdoen van nieuwe skills. Ontwerpers verwachten hun werk en praktijk op die manier te kunnen innoveren en zich beter van andere ontwerpers te kunnen onderscheiden. Naast de gevoelde urgentie die uit veel voorstellen sprak, geven deze gelukkig ook blijk van veel creativiteit om daar op een positieve manier mee om te gaan en nieuwe kansen te verkennen.

De voorstellen en reflecties van de geselecteerde bureaus en ontwerpers leggen feilloos een aantal specifieke covid-19-issues bloot. Het spreekt voor zich dat één daarvan het wegvallen van werk is doordat lopende opdrachten stilvallen. Maar het blijkt in deze tijden ook extra lastig om zonder informele ontmoetingen tijdens publieke evenementen en bijeenkomsten nieuwe opdrachten te acquireren. Daarbij speelt ook mee dat veel partijen vooral in de cultuursector actief zijn; door het stilvallen van de programmering en het wegvallen van inkomsten worden vanuit deze sector nu weinig opdrachten verstrekt. Dit vormt voor veel ontwerpers aanleiding om het over een andere boeg te gooien en zich op nieuwe markten te richten en alternatieve verdienmodellen te ontwikkelen.

Het is ook opvallend dat de aanvragers zich deze keer in zeer verschillende fases van hun ontwikkeling begeven. Van relatieve starter, tot mid career en gevestigde praktijk, allemaal worden zij door de covid-19-crisis voor nieuwe uitdagingen gesteld. Onder de voorstellen zijn globaal twee tendensen te zien: van ontwerpers die meer aan het begin van hun carrière staan en de behoefte hebben om praktijken samen te voegen, meer structurele samenwerkingen aan te gaan en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen om verder door te kunnen groeien; en ontwerpers met relatief veel ervaring die de behoefte voelen om zich juist als individu sterker te profileren en zich zowel op het gebied van artisticiteit als ondernemerschap verder te professionaliseren.

selectie
De breedte van de selectie blijkt uit de volgende geselecteerde voorstellen:
Thonik 21
– Thonik
Met Thonik 21 gaan de ontwerpers van Thonik in de leer bij jonge professionals uit de onlinewereld. Het ontwerpbureau werkt al 27 jaar met succes aan toonaangevende ontwerpen, vooral voor klanten in de culturele en de publieke sector. Het bureau merkt dat opdrachtgevers als gevolg van covid-19 veel meer dan voorheen zijn gefocust op ontwerpen voor onlinekanalen, -interactie, -tools en -service. Hierover is bij Thonik onvoldoende kennis in thuis, waardoor er niet altijd aan de vraag van opdrachtgevers kan worden voldoen. Daarom wil het zich nu op het gebied van ontwerpproducten en diensten, van bedrijfsvoering, van klantprocessen en van corporate communicatie laten inspireren en coachen door young native digitals.

Meubelontwerp – Unknown Architects
Unknown Architects wil de in de afgelopen jaren opgebouwde architectuurpraktijk robuuster maken en naast architectuurprojecten meubels gaan ontwerpen. Hiermee boort het bureau een nieuwe bron van inkomsten aan waarmee de financiële weerbaarheid kan worden vergroot. De ontwikkeling en het ontwerp van meubels kan bovendien een katalysator zijn voor de ontwerppraktijk. Ideeën die ontstaan in het ontwerp van meubels en materialen die hiervoor worden gebruikt, geven de mogelijkheid om op kleine schaal ideeën te testen die Unknown Architects vervolgens op de grotere schaal van architectuurprojecten weer kunnen worden toegepast.

Rethinking Collaborations
– BCXSY
Creatieve vrijheid is een van de fundamenten van BCXSY, het ontwerpbureau van Boaz Cohen en Sayaka Yamamoto. BCXSY hecht bovendien veel waarde aan samenwerken. Door experimenten en de uitwisseling van kennis, vaardigheden en gedachten is BCXSY in staat geweest om authentieke, innovatieve en vaak onverwachte resultaten te bereiken, wat zonder samenwerking niet was gelukt. Maar door covid-19 zijn de omstandigheden drastisch veranderd; ook in de onderlinge samenwerking omdat de lockdown de gelegenheid bood te reflecteren op eigen behoeften. BCXSY wil daarom nu een duurzame langetermijnstrategie ontwikkelen. Hiervoor zullen drie adviseurs worden betrokken met wie wordt gereflecteerd op de interne balans en op de positionering van de studio in het Nederlandse ontwerpveld, met wie ook de waarden en boodschap van BCXSY opnieuw worden gedefinieerd en de potentie van de specifieke markten wordt onderzocht.

beoordeling
De adviescommissie, bestaande uit Simon de Ruijter (RVO), Anne van der Zwaag (Object) en Ingeborg Thoral (MIXST Urbanism), heeft alle aanvragen getoetst op de vooraf gestelde criteria en beoordeeld in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en in welke mate ze aansloten op de doelstellingen van deze oproep en het Subsidiereglement.

cijfers
Van de 41 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 27 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 66 procent. Deze Open Oproep Professionalisering ontwerppraktijk kon worden uitgezet door de extra middelen die door de minister in juni beschikbaar zijn gesteld. Het beschikbare budget was € 200.000. De maximumbijdrage per project bedroeg € 7.500.