Open Call Innovatielabs #2

Het programma Innovatielabs zoekt makers, culturele instellingen en andere creatieve partijen die willen werken aan innovatie in de culturele en creatieve sector. Heb je een goed idee om de sector te versterken aan de hand van verdiepend onderzoek, activiteiten of experiment? Kun jij de handen ineenslaan met minimaal twee samenwerkingspartners én sta je open om kennis en inzichten te delen? Doe mee aan de Open Call Innovatielabs #2! Tot en met 5 oktober 2022 kun je een voorstel indienen. Deelname staat open voor aanvragers uit alle artistieke en creatieve disciplines.

8 juli 2022

De open call van het programma Innovatielabs biedt kansen voor de ontwikkeling van nieuwe kennis, inzichten en ideeën voor actuele opgaven in de culturele en creatieve sector. Denk aan projecten om nieuwe diensten en producten te verkennen en mogelijk te maken door middel van digitalisering en hybride praktijken, het (internationale) werkterrein te verbreden en te experimenteren met vormen van publieksbenadering.

Innovatieprojecten kunnen nieuwe samenwerkingen zijn, maar ook bestaande initiatieven, die het verschil maken als ze verder worden ontwikkeld, getest of opgeschaald. De uitkomst mag open liggen, zolang de geleerde lessen worden gedeeld en andere makers, culturele instellingen of creatieve partijen (mogelijk) gebaat zijn bij de opgedane kennis en inzichten.

tijdlijn

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie doorloop je twee selectierondes. Op 5 oktober 2022 sluit de eerste ronde, waarbij je wordt gevraagd om een beknopte samenvatting van je innovatieproject in te dienen. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag en brengt advies uit. Uitsluitend de aanvragers die worden geselecteerd in de eerste ronde kunnen indienen bij de tweede ronde en een beroep doen op financiering om het projectplan uit te werken (schrijfsubsidie).

Op 25 januari 2023 sluit de tweede ronde waarvoor een uitgebreid projectplan inclusief begroting kan worden ingediend. De adviescommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van een aantal criteria.

Kijk voor meer informatie over de richtlijnen en criteria op innovatielabs.org.

  • 20 juli 2022: Online Q&A-sessie
  • 14 september 2022: Online Q&A-sessie, vind hier meer informatie
  • 5 oktober 2022: Sluitingsdatum eerste ronde
  • december 2022: Bekendmaking selectie eerste ronde
  • december 2022 – 25 januari 2023: Schrijven plan
  • 25 januari 2023: Sluitingsdatum tweede ronde
  • april 2023: Bekendmaking toegekende projecten
  • juni 2023: Startbijeenkomst Innovatielabs #2

kennisontwikkeling en –deling

De Open Call #2 maakt deel uit van Innovatielabs, een programma dat wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens de zes rijkscultuurfondsen, en CLICKNL. Het is een vervolg op de eerste open call die is uitgezet in 2021 en heeft geleid tot de selectie van zestien projecten.

Vanuit de gedachte dat de sector gebaat is bij open kennisdeling, stuurt het programma aan op samenwerking en kennisuitwisseling, zowel tussen de Innovatielabs-projecten onderling als tussen deze projecten en de sector. Om de gezamenlijke innovatiekracht te versterken, is een activiteitenprogramma ingericht dat deelnemers aanmoedigt om mee te denken over knelpunten in elkaars processen en elkaars deskundigheid te stimuleren.

wat voorafging

Het programma Innovatielabs is een initiatief naar aanleiding van het advies Onderweg naar Overmorgen (2020) van de Raad voor Cultuur. Na een eerste open call die in september 2021 een overweldigend aantal voorstellen opleverde, is voor een tweede maal budget ter beschikking gesteld. Staatssecretaris Uslu geeft een vervolg aan het programma, omdat het bijdraagt aan een duurzaam herstel van de culturele en creatieve sector. Het programma wordt gefinancierd uit het herstelplan voor de cultuursector.