Hervertellingen | Stichting Architectuurcentrum Amsterdam

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023
Toegekend bedrag: € 115.000

Het Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam) programmeert op het snijvlak van actuele maatschappelijke vraagstukken en ontwerpopgaven. Arcam stelt vast dat het activisme terug is in het woondebat. Voor architecten lijkt het echter niet vanzelfsprekend om positie te kiezen aan de zijde van bewoners. Tegelijkertijd is volgens Arcam een nieuwe generatie onderzoekers actief die de huidige woonmisstanden en conflicten positioneert in een langere lijn van verwaarlozing, achterstelling en ongelijke behandeling. In het jaarprogramma Hervertellingen legt Arcam relaties tussen enerzijds hedendaags woonprotest, historisch woonbeleid en architectuurgeschiedenis en anderzijds de architecten (en soms ook opdrachtgevers) die een nieuwe rol zoeken daar waar deze drie pijlers samenkomen. Samen met drie curatoren (Sophia Holst en Tayfun Balcik, Wouter Pocornie en Wouter Stroet) onderzoekt Arcam nieuwe verbanden tussen (architectuur)geschiedenis en woonbeleid in wijken met een grote transformatieopgave vanuit het perspectief van emanciperende bewoners.

website