De waardenverkaveling als vorm van ruilverkaveling 2.0 | Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur

ARO open oproepen 2021
Toegekend bedrag: € 5.000
Als vervolg op de winnende regionale inzending MeerWaard (E.O. Wijersprijsvraag 2020) gaat landschapsarchitect Peter de Ruyter het begrip waardenverkaveling beter onderzoeken en onderbouwen. De waardenverkaveling als vorm van een ruilverkaveling 2.0 ziet hij als een belangrijke randvoorwaarde om daadwerkelijk tot transities te komen in het landelijk gebied. Als onderzoeksgebied zoomt hij met zijn partners in op de Binnenwaard, rondom Bleskensgraaf - in de randzone van Natura 2000-gebied de Donkse Laagten. Naast het denken in meervoudige landbouwkundige systemen en een nieuwe ruimtelijke ordening maakt hij de koppeling tussen het schaalniveau van het agrarisch bedrijf en de schaal van het landschap: hoe kan je boeren helpen om te verplaatsen (hergroeperen) of de bedrijfsvoering op de huidige plek aan te passen met oog voor de buren? Tenslotte onderzoekt hij wat een gebiedsfonds kan betekenen voor de waardenverkaveling. Hoe gaan we het met elkaar organiseren, wat is de governance? Kunnen geldstromen van verschillende overheidslagen worden gebundeld en kunnen zachte en harde waarden worden verevend in een dergelijk gebiedsfonds?

Dit voorstel is ondersteund vanuit de opstartsubsidie van de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website