nieuw

Open Oproep Over grenzen

Voor (ruimtelijk) ontwerpers die met relevante samenwerkingspartijen ontwerpend onderzoek willen doen naar grensgebieden en bewustzijn creëren over het indelings- en verdelingsvraagstuk dat onderdeel is van het geografische karakter van de grensgebieden.

26 augustus 2024

sluitingsdatum

€ 3.000

subsidiebedrag canvasaanvraag

€ 34.000

max aanvraagbedrag projectaanvraag

Belangrijke info

wat is het thema van deze open oproep?

Grenzen zijn vaak door mensen bedachte scheidslijnen die verschillend kunnen worden beleefd: bestuurlijk, landschappelijk, ecologisch, maar ook praktisch. Ze zijn bepalend vanwege hun in- en uitsluitende werking; tegelijkertijd zijn ze minder scherp en pregnant op het moment dat het gebied eromheen als één wordt beschouwd. Hier wordt geleefd en gewerkt, is natuur en infrastructuur, en zijn uitdagingen en kansen die verder strekken dan de grens.

Tegelijkertijd lijken overheidsscenario’s vaak abrupt te stoppen bij deze scheidslijnen. Hoe kan het overgangsgebied rondom de grens eruitzien als we de urgente opgaven die er zijn, grensoverstijgend en in gezamenlijkheid integraal benaderen? En welke rol spelen bestuurlijke grenzen dan nog? Voor ontwerpers ligt er een rol om het hoge abstractieniveau en de meervoudigheid van de grens voelbaar en inzichtelijk te maken.

wat is het doel van deze open oproep?

Door middel van ontwerpend onderzoek wil het Stimuleringsfonds naar boven halen wat er speelt op verschillende schaalniveaus in Nederlandse grensgebieden – binnenlands, maar ook overzee. Waar is in het licht van de urgente opgaves nu en in de toekomst concreet behoefte aan? Waar is beweging mogelijk? En hoe laten we zien dat grensgebieden juist voorbeeldstellend kunnen zijn als het gaat om het laden van begrippen als wederkerigheid en meervoudigheid?

We dagen aanvragers uit om de kernwaarden van verschillende grensgebieden te ontdekken en door observatie, analyse, reflectie en verbeelding bloot te leggen welke kansen er liggen. Dit leidt tot waardevolle inzichten voor zowel beleidsmakers als (ruimtelijk) ontwerpers, én natuurlijk de bewoners van de betreffende gebieden.

voor wie is deze open oproep?

Voorstellen kunnen worden ingediend door ontwerpers die een relevante coalitie vormen met betrokkenen en belanghebbenden. Denk aan samenwerkingen met (vertegenwoordigers van) gemeenschappen of maatschappelijke organisaties, natuurbeheer en waterschappen, grensbewakers zoals de marechaussee, vertegenwoordigers van grensprovincies of -regio’s, bewoners en bedrijven van grensgemeenten, gebieds- en projectontwikkelaars, corporaties, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, maar ook daily urban/regional systems die voorbij grenzen gaan of elkaar op de grens raken, verbinden of overlappen. Denk ook aan activisten op het gebied van diversiteit en inclusie, segregatie en gentrificatie en wetenschappers uit het sociale, economische, politieke, culturele en ruimtelijke domein.

Het is belangrijk dat in de aanvraag duidelijk wordt gemaakt welke coalitiepartners worden betrokken en wat hun bijdrage is. Daarbij moedigen we aan om aan weerszijden van de grens (vertegenwoordigers van) burgers te betrekken.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

De open oproep is gericht op projecten waarmee via ontwerpend onderzoek vernieuwende, ruimtelijke strategieën over de betekenis van grenzen worden ontwikkeld. In de projecten staat een inclusieve aanpak van de urgente opgaves in de grensgebieden centraal. Het gaat nadrukkelijk om het naar boven halen van wat er al is, maar wat nog niet (voldoende) wordt gezien of gehoord. Projecten kunnen op verschillende schaal- en handelingsniveaus zijn gericht en begeven zich in het ruimtelijk domein, waar grenzen leiden tot inrichtings- en verdelingsvraagstukken. Het is belangrijk om expliciet te zijn over het schaalniveau, de verschillende perspectieven van waaruit de opgave wordt benaderd en de locatie van het ontwerpend onderzoek, maar ook over de vorm van de grens die centraal staat in het onderzoek. Motiveer de gemaakte keuzes.

welke fases heeft deze open oproep?

De Open Oproep Over grenzen is opgedeeld in:

eerste fase

De beoordeling van de aanvragen in de eerste fase is opgesplitst in twee delen, namelijk:
- canvasaanvraag: Je stelt in deze fase een beknopte aanvraag op met het ARO-projectcanvas. Maximaal 26 aanvragers worden geselecteerd en ontvangen € 3.000 om een projectaanvraag op te stellen.
- volledige projectaanvraag: Alléén in de canvasfase geselecteerde aanvragers doen een volledige projectaanvraag van maximaal € 34.000. Er kunnen 15 voorstellen worden geselecteerd.

ontwikkelfase

Na de definitieve selectie van de volledige projectaanvraag werk je in de ontwikkelfase, in samenwerking met je coalitiegenoten, in de periode van januari t/m september 2025 aan het ontwerpend onderzoek en richt je je op de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, inzichten en ontwerpvoorstellen.

vervolgfase

Ondersteunde projecten ontvangen in de vervolgfase maximaal € 44.000 (€ 36.000 voor het ontwerpend onderzoek en € 8.000 voor kennisdeling en het vergroten van impact). De vervolgfase loopt van november 2025 t/m september 2026.

schema fasen open oproep over grenzen


hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

open oproep over grenzen

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Over grenzen. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, ontwerpopgaven, fasering, criteria en procedure beschreven.

regeling open oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

aro-projectcanvas en toelichting

Het ARO-projectcanvas is de kern van je aanvraag. Bekijk deze alvast zodat je weet wat er van je wordt gevraagd. Lees ook de Toelichting ARO-projectcanvas.

Let op: Informatie voor het opstellen van je volledige projectaanvraag ontvang je op het moment dat je canvasaanvraag is geselecteerd.

waar wordt op beoordeeld?

Canvasaanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Over grenzen en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

- vraagstelling in relatie tot de thematiek;
- positionering ten opzichte van de bestaande thematische kennis en de vertaling naar een aanpak;
- relevantie van de beoogde samenwerkingen ten aanzien van de benadering van het vraagstuk;
- bijdrage aan de diversiteit en de samenhang van de selectie.

De beoordelingscriteria voor de canvasaanvragen worden toegelicht in de Open Oproep Over grenzen.

Aanvragers met een geselecteerde canvasaanvraag ontvangen per e-mail de beoordelingscriteria inclusief toelichting voor de projectaanvraag, ontwikkelfase en vervolgfase.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Over grenzen. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

definitieve selectie

Geselecteerden mogen een volledige projectaanvraag doen. De sluitingsdatum hiervoor is 25 november 2024. Ook deze aanvragen worden door de adviescommissie beoordeeld.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

sluit aan op de omschreven thematiek

tip 3

betrek relevante samenwerkingspartners

tip 4

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Voor vragen over de open oproep en de procedure kan je contact opnemen met Manon van den Bliek of Ivo de Jeu, via actieprogramma@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.