Lezing: Samen werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied

Het veenweidelandschap stevent af op grote veranderingen. Veenoxidatie en maaivelddaling, veroorzaakt door diepteontwatering, heeft er in grote delen van het land voor gezorgd dat de huidige status quo in veenweidegebieden onhoudbaar is geworden. Zeker tegen het licht van de klimaatverandering. In tal van onderzoeken, ateliers en projecten is en wordt onderzocht wat de mogelijke toekomst is voor dit karakteristieke Nederlandse landschapstype. Omdat in Friesland al jaren hard gewerkt wordt aan dit vraagstuk, kijken we in deze lezing naar de stappen die zijn gezet, zowel qua verkenning (Veenweide Atelier 2018) als qua aanpak (het Friese Veenweideprogramma 2021-2030 en daarbinnen het Gebiedsproces in Aldeboarn-De Deelen).

Datum: vrijdag 11 februari 2022
Tijd:
12.00 – 13.30 uur

Spreker 1: Jan van Reijen

Jan van Rijen is senior beleidsadviseur bij Wetterskip Fryslân en actief betrokken bij het Veenweide Atelier in 2018 en bij het opstellen van het Friese Veenweideprogramma 2021-2030. De gebiedsprocessen en concrete maatregelen die op gang komen om dat Veenweidenprogramma in uitvoering te brengen, hebben een hoog pilot- en experiment-gehalte. Vraag is of de wijze van werken volgens dat Friese Veenweidenprogramma het gewenste resultaat oplevert. Zeker ook in het licht van het recente regeerakkoord waarin de opgaven en de termijnen zijn aangescherpt, weliswaar in combinatie met extra financiën. In zijn lezing komt dit dilemma aan bod in combinatie met de processtappen die volgens hem in een dergelijke transitie gezet moeten worden. Ook daar is geen blauwdruk voor beschikbaar.

Spreker 2: Lenneke Büller
Bottom-up. Zo zijn een burgerorganisatie en een boerenorganisatie eind 2016 in Aldeboarn-De Deelen (ADD) gestart. Op basis van de ‘Veenweidevisie 2015’ en in nauwe samenwerking met provincie en waterschap. Momenteel is ADD in het ‘Veenweideprogramma 2021-2030’ aangewezen als ontwikkelgebied en wordt er hard gewerkt aan een integraal gebiedsplan. Hoe dat in ADD wordt aangepakt en wat daar allemaal bij komt kijken, vertelt Büller in haar lezing.

over de lezingen
Deze lezing is onderdeel van het flankerend activiteitenprogramma van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. Met het activiteitenprogramma bieden we inhoudelijke verdieping op voor de open oproepen relevante thema's, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.

De lunchlezingen zijn online en voor iedereen toegankelijk, ook als je niet deelneemt aan een van de open oproepen binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp.