Open Oproep Ruimte voor rechtvaardigheid

Voor ruimtelijk ontwerpers die samen met betrokkenen en belanghebbenden willen werken aan de noodzakelijke wederombouw van Nederland. Hoe kan de transformatie van Nederland ook worden ingezet als middel om de kwaliteit van leven voor íedereen te verbeteren?

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 3.000

subsidiebedrag canvasfase

€ 30.000

max aanvraagbedrag projectfase

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

In bijna elke (ruimtelijke) toekomstvisie worden rechtvaardigheid en inclusie terecht genoemd als belangrijke doelstellingen. Maar wat die termen precies inhouden en hoe ze vorm kunnen krijgen, blijft onduidelijk. Om de transformatie en ontwikkeling op élk schaalniveau binnen onze (super)diverse samenleving te laten slagen, moeten de termen worden geconcretiseerd. Alleen dan kan de wederombouw van Nederland vanuit een bewust gedefinieerd perspectief op rechtvaardigheid en inclusie vorm en inhoud krijgen.

In het proces van transformatie van onze buurten, wijken, dorpen, steden en regio’s leiden vooral de koppeling van belangen en opvattingen en de combinatie van verschillende perspectieven op rechtvaardigheid en inclusie tot nieuwe kennis, inzichten en kansen. Via deze open oproep stimuleren we ontwerpers, betrokkenen en belanghebbenden om deze koppeling te maken en perspectieven te combineren.

voor wie is deze open oproep?

Voorstellen kunnen worden ingediend door ontwerpers die een coalitie aangaan met betrokkenen en belanghebbenden. Denk aan (vertegenwoordigers van) achtergestelde/niet-gehoorde bevolkingsgroepen, maatschappelijke initiatieven, vertegenwoordigers van provincies, regio’s en gemeenten, gebieds- en projectontwikkelaars, corporaties en/of zorg- en welzijnsorganisaties. Maar ook aan activisten op het gebied van diversiteit en inclusie, segregatie en gentrificatie en wetenschappers uit het sociale, economische, politieke, culturele en ruimtelijke domein.

Let op: Ontwerpers zijn hoofdaanvrager en projectverantwoordelijk. Samenwerkende partijen zijn medeaanvrager.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Deze open oproep is gericht op projecten waarmee via ontwerpend onderzoek vernieuwende, ruimtelijke strategieën voor rechtvaardigheid en inclusie worden ontwikkeld.

De opgave wordt benaderd vanuit één of meer van de volgende invalshoeken:
- Als vertaling van wetenschappelijk onderzoek. Mogelijke toekomsten via ontwerpend onderzoek inzichtelijk maken vanuit uiteenlopende rechtvaardigheidsperspectieven, gekoppeld aan verschillende schaalniveaus, is van meerwaarde op theoretische concepten en abstracte resultaten.
- Vanuit bestaande initiatieven op het gebied van rechtvaardigheid en inclusie. Een ontwerpmatige doorwerking geeft deze initiatieven meer impact, kan bestaande kennis verdiepen en verbreden en helpen het proces zo vorm te geven dat een diverse groep burgers, inclusief niet-gehoorden, daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op de inrichting van hun leefwereld.
- Vanuit het ruimtelijk perspectief en gegeven dat rechtvaardigheid en inclusie worden beïnvloed door de ruimte waarin we leven en daar tegelijk invloed op hebben. Het in kaart brengen van deze ruimtelijke omstandigheden en invloeden zorgt voor een concreter begrip van rechtvaardigheid en inclusie. Leidt dit ook tot (radicaal) ‘andere’ ruimtelijke plannen?

De ontwerpopgaven en methodiek van ontwerpend onderzoek worden toegelicht in de Open Oproep Ruimte voor rechtvaardigheid.

welke fases heeft deze open oproep?

De Open Oproep Ruimte voor rechtvaardigheid is opgedeeld in:

eerste fase
De beoordeling van de aanvragen in de eerste fase is opgesplitst in twee delen, namelijk:
- canvasaanvraag: Je stelt in deze fase een beknopte aanvraag op met het ARO-projectcanvas. Maximaal 26 aanvragers worden geselecteerd en ontvangen € 3.000 om een projectaanvraag op te stellen.
- projectaanvraag: Alléén in de canvasfase geselecteerde aanvragers doen een volledige projectaanvraag van maximaal € 30.000. Er kunnen 12 voorstellen worden geselecteerd.

vervolgfase
Aan het eind van de eerste fase kan maximaal € 40.000 worden aangevraagd voor de vervolgfase. Met de inzet van ontwerpkracht kunnen zo de resultaten uit de eerste fase verder worden ontwikkeld.

impactfase
Aan het einde van de vervolgfase is er de mogelijkheid om met een bedrag van maximaal € 7.500 de impact van de ondersteunde projecten te vergroten.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Ruimte voor rechtvaardigheid

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Ruimte voor rechtvaardigheid. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, ontwerpopgaven, fasering, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

ARO-projectcanvas en toelichting

Het ARO-projectcanvas is de kern van je aanvraag. Bekijk deze alvast zodat je weet wat er van je wordt gevraagd. Lees ook de Toelichting ARO-projectcanvas.

Let op: Informatie voor het opstellen van je volledige projectaanvraag ontvang je op het moment dat je canvasaanvraag is geselecteerd.

vier regionale bijeenkomsten

Om potentiële aanvragers extra te informeren over de open oproep en in contact te brengen met samenwerkingspartners organiseren vier regionale bijeenkomsten. Lees hier meer.

waar wordt op beoordeeld?

Canvasaanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Ruimte voor rechtvaardigheid en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

- vraagstelling in relatie tot de thematiek;
- positionering ten opzichte van de bestaande thematische kennis en de vertaling naar een aanpak;
- relevantie van de beoogde samenwerkingen ten aanzien van de benadering van het vraagstuk.

De beoordelingscriteria voor de canvasaanvragen worden toegelicht in de Open Oproep Ruimte voor rechtvaardigheid. Hierin vind je ook de beoordelingscriteria voor de projectaanvragen.

Let op: Artikel 8 van de Regeling Open Oproep is niet van toepassing op de canvasaanvraag binnen deze open oproep.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Ruimte voor rechtvaardigheid. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

definitieve selectie

Geselecteerden mogen een volledige projectaanvraag doen. De sluitingsdatum hiervoor is 27 november 2023. Ook deze aanvragen worden door de adviescommissie beoordeeld.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Voor vragen over de open oproep en de procedure kan je contact opnemen met Nazanin Hedayati, Martijn Kerkmeijer of Ivo de Jeu, via actieprogramma@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.