Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren

Voor werkplaatsen, labs en andere alternatieve, informele platforms die praktische skills en ontwerpstrategieën bij jong talent stimuleren en hen in contact brengen met professionals uit het ontwerpveld.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 100.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 1.000.000

budget 2022

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Met open oproep wil het Stimuleringsfonds aan initiatieven en platforms die jongeren en startende ontwerpers in verbinding brengen met de huidige maak- en ontwerpcultuur een impuls geven. Het fonds stelt subsidies beschikbaar die kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen en uitvoeren van een inhoudelijk programma en het versterken van de professionaliteit en positie van de organisatie. Deze oproep past in het streven van het Stimuleringsfonds naar een meer inclusieve ontwerpsector.

voor wie is deze open oproep?

Deze open oproep staat open voor:
- Platforms, organisaties of instellingen die zich met hun programma verhouden tot het ontwerpveld of maakcultuur;
- Ook partijen die in oprichting zijn, of waarvan de oprichting deel uitmaakt van het programma zijn welkom om een aanvraag in te dienen.

Binnen deze open oproep kunnen maximaal vijf instellingen die nu al meerjarig worden ondersteund door het rijk of een van de rijkscultuurfondsen worden ondersteund.

voor welke programma’s kan subsidie worden aangevraagd?

- Programma’s met een looptijd van maximaal een jaar, die plaatsvinden in 2023, waarbij één of meerdere professionele ontwerpers zijn betrokken en die zijn gericht op een of meerdere van onderstaande activiteiten:
• educatie, kennisontwikkeling of kennisoverdracht in de vorm van technische, artistieke of praktische vaardigheden;
• ontwikkelen van ontwerpstrategieën;
• ondersteunen van beginnende jonge makers bij het opbouwen van een portfolio, versterken van netwerken en/of het opstarten van een eigen praktijk binnen de creatieve industrie.

- Overige activiteiten die ten goede komen aan (maximaal 35% van de subsidiabele kosten):
• professionalisering van de eigen organisatie;
• versterken van de positionering van de eigen organisatie.

welke programma’s komen niet in aanmerking voor ondersteuning

Er kan binnen deze procedure aanvullend op artikel 5 van de Regeling Open Oproep niet worden aangevraagd als:
- Voor dezelfde activiteiten al subsidie wordt verleend:
• op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid (Basis Infrastructuur);
• op basis van een andere regeling van een van de rijkscultuurfondsen.
- De aanvraag wordt ingediend door een onderwijsinstelling.

In voorstellen mag wel een verbinding worden gemaakt met het onderwijs, of worden samengewerkt met onderwijsinstellingen, zolang de activiteiten buiten de reguliere onderwijspraktijk vallen, bijvoorbeeld in de vorm van een Summer School programma.

Ook geldt dat partijen die een aanvraag indienen binnen deze open oproep niet voor het jaar 2023 een aanvraag voor dezelfde activiteiten kunnen indienen in de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria
- opzet van het programma;
- rol en kwaliteit van de betrokken ontwerpers;
- toegankelijkheid van het programma;
- duurzaamheid van het programma en positionering van de organisatie;
- toevoeging op de bestaande infrastructuur.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde programma's kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Voor vragen over de open oproep en de procedure kun je contact opnemen met Inge Schouten of Milton Blaaker via ontwerpendleren@stimuleringsfonds.nl of via 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.