Open Oproep Fresh perspectives

Voor cross-sectorale samenwerkingsprojecten die nieuwe perspectieven bieden op actuele crises waaronder de klimaatcrisis, discriminatie, migratie- en asielcrisis, sociale- en kansenongelijkheid of de woningcrisis.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 10.000

aanvraagbedrag fase 1

€ 40.000

aanvraagbedrag fase 2

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Met de Open Oproep Fresh perspectives ondersteunt het Stimuleringsfonds makers in het bieden van nieuwe perspectieven op sociale, culturele, politieke en economische vraagstukken. Het fonds stimuleert daarbij sector overstijgende samenwerkingen waarin makers, ontwerpers en architecten samen met andere organisaties tot nieuwe en verrassende benaderingen kunnen komen.

voor wie is deze open oproep?

Ontwerpers, architecten, makers en beschouwers die ten minste drie jaar hun eigen praktijk voeren binnen de disciplines vormgeving, digitale cultuur of architectuur kunnen een aanvraag indienen. Collectieven en duo’s zijn ook welkom.

Ten minste één van de samenwerkingspartners heeft aantoonbaar kennis op het thema dat centraal staat in het voorstel en is werkzaam in een ander vakgebied dan de ontwerper. Denk aan partners zoals platforms, labs, collectieven, kennisinstellingen, archieven en/of andersoortige maatschappelijke organisaties.

Let op: In deze oproep stimuleren we expliciet cross-sectorale samenwerkingen. Voorstellen worden ingediend door de ontwerper.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

De open oproep is gericht op samenwerkingen, waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan een nieuwe benadering van een maatschappelijke opgave. Afhankelijk van het vraagstuk kan het project verschillende vormen aannemen, zoals een activatie, programmering, publicatie, dienst of product.

de aanvraagprocedure bestaat uit twee fasen

fase 1
(duur max. 6 maanden – 10 x € 10.000. Startdatum: 1 januari 2024)
Je vraagt aan voor het opstarten van het project. Deze fase kan gebruikt worden om
de mogelijkheden van een project te onderzoeken. In de aanvraag beschrijf je de activiteiten die bijdragen aan het scherpstellen van inhoud en organisatorische kant van je project. Je werkt bijvoorbeeld de probleemstelling of onderzoeksvragen verder uit, doet vooronderzoek of een experiment, bouwt aan een prototype of proof of concept, werkt het publieks- of communicatieplan verder uit en bestendigd de samenwerkingen.

Naast het beschrijven van de activiteiten in de startfase is het van belang dat je in grote lijnen inzicht geeft in het beoogde (vervolg)project, plan voor het delen van de opgedane kennis en eindresultaat.

fase 2
(duur max. 12 maanden – 5 x € 40.000. Startdatum: 1 oktober 2024)
Je vraagt aan voor het vervolg van het vooronderzoek en/of experiment uit fase 1, ofwel de uitvoering van het project. Het project kan bijvoorbeeld bestaan uit een activatie, programmering, publicatie, dienst, product, podcast, manifestatie of interventie. Aan het eind van het project vindt er een passende presentatie of andere vorm van kennisdeling plaats.

Let op: dit bedrag wordt in twee fasen verleend. Cofinanciering is bij deze open oproep mogelijk, maar niet noodzakelijk. Alle ingebrachte tijd en middelen, ook eventuele cofinanciering, moeten op de begroting worden vermeld en gekwantificeerd. Je kunt alleen aanvragen voor fase 2 als je fase 1 volledig hebt doorlopen.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Open Oproep Fresh perspectives
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Fresh perspectives. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Fresh perspectives en de Regeling Open Oproep.

Bij de beoordeling van de aanvragen binnen fase 1 en fase 2 wordt gelet op:
fase 1
- De maatschappelijke relevantie van het gekozen vraagstuk, de probleemstelling of de opgave;
- De positionering ten opzichte van bestaande kennis en ontwikkelingen;
- De kwaliteit van het portfolio van de betrokken maker;
- De deskundigheid en motivatie van de partner op het vraagstuk.

fase 2
- De verdere uitwerking van de maatschappelijke relevantie van het gekozen vraagstuk, de probleemstelling of de opgave;
- De kwaliteit en vorm van de samenwerking(en);
- De kwaliteit van het voorstel; hierbij wordt gekeken naar de consistentie tussen doel en opzet, de begroting, de planning en de haalbaarheid;
- De wijze van kennisdeling en opzet van de samenwerking;
- De bijdrage aan diversiteit en inclusie;
- Bereik en kennisdeling.

Let op:
In fase 2 maakt een pitch voor de adviescommissie deel uit van de beoordeling.
Bij de beoordeling van fase 1 kunnen een of meerdere voorwaarden worden verbonden waaraan het project in fase 2 moet voldoen. Een vaste voorwaarde voor fase 2 is een door alle betrokken partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het project.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Fresh perspectives. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Maria van der Togt via m.vandertogt[at]stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.