Open Oproep Bouwen vanuit de bodem

Voor onderzoeksvoorstellen van ruimtelijk ontwerpers die in samenwerking met overheden, belanghebbenden en deskundigen willen werken aan verstedelijkingsvraagstukken waarbij de ondergrond centraal staat.

gesloten

de sluitingsdatum is verstreken

€ 30.000

max aanvraagbedrag eerste fase

€ 390.000

budget eerste fase

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Verstedelijking zonder de ondergrond serieus te nemen, of deze zelfs te belasten, kan niet langer en een omslag is nodig. Een vitale ondergrond is immers onmisbaar voor een toekomstbestendige aanpak van de verstedelijkingsopgave. Met deze oproep stellen we ontwerpers in staat om in samenwerking met overheden, organisaties, deskundigen en burgers te werken aan voorstellen om de relatie tussen onder- en bovengrond te herstellen.

Deze open oproep draagt bij aan de uitvoering van Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021–2024.

voor wie is deze open oproep?

Voorstellen kunnen worden ingediend door ruimtelijk ontwerpers die een samenwerking aangaan met een breed palet aan belanghebbenden en deskundigen. Denk aan provincies, waterschappen, gemeenten, netwerkbeheerders, energie-, water- en telecomleveranciers, grondeigenaren, gebiedsontwikkelaars, maatschappelijke initiatieven, marktpartijen, erfgoedspecialisten, water- en bodemkundige experts, en bewoners.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Deze open oproep richt zich op projecten waarmee op basis van ontwerpend onderzoek, vernieuwende perspectieven, strategieën, arrangementen en oplossingen voor de verstedelijkingsopgave worden ontwikkeld die de condities van de ondergrond serieus nemen én er productief gebruik van maken.

Projectvoorstellen sluiten aan op één of meer van de ontwerpopgaven:
- Welke alternatieve verstedelijkingsmodellen zijn nodig voor een productieve relatie tussen onder- en bovengrond? We moeten keuzes maken op het gebied van verstedelijkingspatronen, de relatie tussen stad en land, locaties met beperkingen vanuit de bodem, en de ruimtelijke structuur en identiteit van Nederland en de regio’s.
- Waar moeten criteria en randvoorwaarden van mogelijke oplossingsrichtingen aan voldoen? Waar en op welke wijze zouden transformatie, verdichting en/of uitbreiding van het stedelijk gebied écht moeten plaatsvinden?
- Welke concrete ruimtelijke oplossingen kunnen ontwikkeld worden die bijdragen aan een verbetering van de biodiversiteit, de ecosysteemdiensten die de ondergrond levert, en de relatie tussen onder- en bovengrond, maar ook aan de grote transitieopgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, sociale inclusie en leefbaarheid?

De ontwerpopgaven en de term ‘ontwerpend onderzoek’ worden toegelicht in de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem.

welke fases heeft deze open oproep?

De Open Oproep Bouwen vanuit de bodem is opgedeeld in:

opstartfase

De opstartfase is optioneel. Deze fase biedt aanvragers de ruimte om samenwerkingen aan te gaan en een aanvraag voor te bereiden. Er zijn zestien opstartsubsidies van maximaal € 5.000 beschikbaar. De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wacht daarom niet te lang met het aanvragen van een opstartsubsidie. Dit kan tot en met 8 juli 2022.

eerste fase
Deze fase is gericht op het ontwerpend onderzoek, het versterken van nieuwe samenwerkingsverbanden met sectoren buiten de creatieve industrie en het introduceren van nieuwe werkwijzen, nieuwe inzichten en ontwerpvoorstellen. In de eerste fase kunnen dertien voorstellen van maximaal € 30.000 worden ondersteund.

vervolgfase

Na de eerste fase kunnen geselecteerden maximaal € 40.000 aanvragen voor een vervolgfase. Doel hiervan is om ontwerpkracht in te zetten voor de doorontwikkeling van de resultaten uit de eerste fase van onderzoek.

impactfase

Aan het eind van de vervolgfase is er ruimte voor zes projecten om met een bedrag van maximaal € 7.500 de impact van het project te vergroten.

Selectie in de eerste fase garandeert nog geen selectie voor de vervolgfasen.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Open Oproep Bouwen vanuit de bodem
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, ontwerpopgaven, fasering, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

- relevantie van de vraagstelling
- kwaliteit van het plan van aanpak
- mate van vernieuwing
- relevantie en expertise van de betrokken partijen
- wijze van kennisdeling van (tussen)resultaten

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Chris van Langen, programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, of Chantal Verhoeven of Martijn Kerkmeijer, stafmedewerkers Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.