Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken – 18 projecten geselecteerd

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkt sinds 15 juli 2020 met een Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken (TPIS) voor ondersteuning van projectaanvragen die zijn gericht op internationale samenwerking. Deze procedure is ingesteld als alternatief voor de Regeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland die vanwege covid-19 on hold zijn gezet.

6 mei 2021

Met de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie. In de derde doorlopende ronde zijn 18 projecten ondersteund. Opvallend is dat verschillende projecten zijn gericht op klimaatverandering en in het bijzonder waterproblematiek:

Hidden Waters
- Jens Jorritsma
Hidden Waters
is een Nederlands-Iraanse samenwerking waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar historische waterinfrastructuren. Wat kunnen we leren uit bestaande ervaringen en kennis en hoe kunnen we deze herinterpreteren in relatie tot de uitdagingen van vandaag?

Liveable Cities in the UAE -
Site Practice
Op basis van een eerder project zet Site Practice met Liveable Cities in the Gulf het onderzoek voort naar water, duurzaamheid, ecologie en heropleving van inheemse irrigatiesystemen in het Midden-Oosten. Het doel hiervan is het potentieel voor duurzame ontwerpen voor de toekomst van wonen in de Midden-Oosten in kaart te brengen dat tegelijkertijd als voorbeeld zal dienen voor andere regio's beïnvloed door klimaatverandering.

Thirsty Cities
- LILA Living Landscapes
Door waterschaarste is Curaçao uiterst kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. In samenwerking met Curaçaose experts op het gebied van historische watersystemen en tradities voert LILA Living Landscapes een ontwerpend onderzoek uit dat kennis uit de ruimtelijke ordening, erfgoed, zoetwaterbeheer en ecologie betrekt om veiligheid en (zoet)waterbestendigheid te realiseren.

Andere ondersteunde projecten die opvallen doordat ze inhoudelijk inspelen op covid-19 zijn:

Bat Food Lab - Studio Ku
Bat Food Lab is een vierdaagse voorstelling waarin samen met experts en het publiek in een speculatief scenario alternatieven worden ontwikkeld voor het eten van vleermuizen. Kuang-Yi Ku reageert met dit project, dat wordt ontwikkeld voor het Tapei Arts Festival, op het bestaan van natte markten en de traditionele eetcultuur van Zuidoost-Azië. Doel van het project is een debat op gang te brengen over het eten van wilde dieren en de mogelijke gevolgen daarvan.

Urban Policies vs Pandemic - Openfabric
Openfabric maakt in samenwerking met Quinzii Terna Architecture een analyse van het beleid dat Milaan, Rotterdam, Parijs en Londen ontwikkelden voor de openbare ruimte tijdens de covid-19-pandemie. Doel van het project is het debat en kennisuitwisseling stimuleren tussen beleidsmakers en professionals op het gebied van ruimtelijke ordening.

selectie vierde doorlopende ronde

  • When I Look Through my Browser Window I Can Feel the Fresh Air Marijn Bril
  • Sonic Aggregator ç Stichting Soundtrackcities
  • Hidden Waters - Jens Jorritsma
  • Liveable Cities in the UAE - Site Practice
  • Wool Mountain Pakistan - Hathaway Designs
  • Thirsty Cities, Water Heritage for a Resilient Future of Curaçao - Lila Living Landscapes
  • Future Island in Venice - Ooze Architects
  • AI Murmurings, Season 02 - Slow Matter NL
  • What Do I Hear? - Aholl

budget
Het beschikbare budget binnen de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken is tot en met 30 juni 2021 € 720.000. Tot en met 4 juni 2021 is er € 432.195 aan projecten toegekend. Als een positief advies vóór 30 juni 2021 leidt tot overschrijding van het subsidieplafond van € 720.000, stopt de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken per direct en worden eventuele voorstellen die zijn ingediend na het project waarmee het subsidieplafond is overschreden niet meer in behandeling genomen.

procedure
Projecten die in aanmerking komen voor Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken moeten gericht zijn op nieuwe vormen van internationaal samenwerken in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave. De aanvrager is een Nederlandse ontwerppartij die met één of meerdere internationale partners samenwerkt. Een project kan maximaal zes maanden duren. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.