Homepage

Maatregelen Stimuleringsfonds i.v.m. het coronavirus

15 september 2021

Laatste update

De covid-19-crisis raakt en ontwricht de gehele samenleving en de gevolgen zullen nog lange tijd wereldwijd merkbaar zijn. Het Stimuleringsfonds zet zich in om de negatieve gevolgen van de covid-19-crisis voor de Nederlandse ontwerpsector minder groot te laten zijn.

Alle maatregelen vanuit het Stimuleringsfonds op een rij (aanvulling voor 2022 volgt):

derde en vierde steunpakket 2021
Minister van OCW Ingrid van Engelshoven heeft als onderdeel van het derde en vierde steunpakket voor de culturele en creatieve sector in totaal € 2.191.000 extra aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beschikbaar gesteld.

Het fonds biedt in 2021 aanvullende steun in deze vorm:

Regeling aanvullende ondersteuning instellingen

In het kader van de uitwerking van het derde en vierde steunpakket voor de culturele en creatieve sector, heeft het Stimuleringsfonds de Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 III (RAOCCC-SCI-III) kunnen bieden voor een bedrag van € 691.000. Deze regeling beoogt de instandhouding van vitale onderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur voor instellingen die als gevolg van COVID-19-maatregelen worden geconfronteerd met inkomstenderving.

Intensivering makersregelingen

Hiervoor is in totaal eenmalig € 1,5 miljoen extra beschikbaar gesteld. Deze middelen worden toegevoegd aan de basisregelingen voor Vormgeving, Architectuur en Digitale cultuur en de Regeling Experiment, aan extra beurzen binnen de Regeling Talentontwikkeling en aan extra Open Oproepen Professionalisering praktijkverdieping en Research, Act & Reflect.

Twintig beurzen talentontwikkeling

Binnen Talentontwikkeling hebben we met de covid-19-steun dit jaar zo'n twintig extra beurzen beschikbaar gesteld voor de lichting 2022. Juist voor talenten is het in deze coronatijd lastig om aan hun netwerk te bouwen en het werk te laten zien en zich verder te ontwikkelen. In de komende post-covid jaren zal talentontwikkeling binnen en buiten het kunstvakonderwijs voor het fonds een belangrijk speerpunt blijven.

Professionalisering praktijkverdieping (tijdens en na covid-19)

Het uitschrijven van een extra Open Oproep Professionalisering praktijkverdieping gericht op ontwikkeling van de professionele praktijk en cultureel ondernemerschap in tijden van (post)covid, kan worden uitgezet door de extra middelen die door de minister aanvullend in 2021 beschikbaar zijn gesteld.

Research, Act & Reflect

Het uitschrijven van een extra Open Oproep Research, Act & Reflect gericht op grassroots platforms, collectieven en organisaties die met hun programma bijdragen aan een meer cultureel diverse en inclusieve creatieve industrie, is uitgezet door de extra middelen die door de minister aanvullend in 2021 beschikbaar zijn gesteld.

Verhoging subsidiebudgetten

Voor de regelingen Vormgeving, Architectuur, Digitale cultuur, Experiment zijn de subsidiebudgetten vanuit deze aanvullende extra gelden voor 2022 verhoogd.

tweede steunpakket 2021
Minister van OCW Ingrid van Engelshoven heeft als onderdeel van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector eenmalig ruim € 10 miljoen extra aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beschikbaar gesteld. Met dit steunpakket wordt beoogd de vitale ketenonderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur in stand te houden, om zo het unieke Nederlandse artistieke product te behouden en de werkgelegenheid in de culturele en creatieve sector te waarborgen.

Het fonds biedt in 2021 extra steun in deze vorm:

Regeling aanvullende ondersteuning instellingen

In het kader van de uitwerking van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector, heeft het Stimuleringsfonds de Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 II (RAOCCC-SCI-II) kunnen opstellen. Deze regeling biedt een extra subsidie aan de meerjarig door het fonds ondersteunde instellingen.

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp

Het Stimuleringsfonds start op 1 april 2021 een voucherregeling voor decentrale overheden en semi-publieke organisaties waarbinnen zij een afgebakende opdracht voor ontwerpend onderzoek aan een ontwerper, collectief of coalitie kunnen verlenen, binnen bepaalde thematische lijnen die aansluiten op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Een voorwaarde is dat opgebouwde kennis zoveel mogelijk publiek beschikbaar wordt gesteld. Voor deze regeling is in 2021 zo'n € 5 miljoen beschikbaar. Met deze regeling beogen we de terugval in opdrachten voor ontwerpers tegen te gaan en tegelijkertijd nieuwe duurzame vormen van samenwerking tot stand te brengen.

Bouwen aan talent

Het Stimuleringsfonds creëert in 2021 tevens minimaal 100 plekken binnen de Regeling Bouwen aan talent voor young professionals in de ontwerpdisciplines die willen deelnemen aan een samenwerkingstraject met ervaren ontwerpbureaus. Met een extra investering van een kleine € 2 miljoen beoogt het fonds hiermee de aansluiting van recent afgestudeerden met het werkveld te verstevigen.

Verhoging subsidiebudgetten

Voor de regelingen Vormgeving, Architectuur, Digitale cultuur, Talentontwikkeling en Immerse\Interact zijn de subsidiebudgetten met een totaal van € 1,2 miljoen verhoogd.

eerste steunpakket 2020
Het kabinet stelde op 15 april 2020 € 300 miljoen extra beschikbaar voor de culturele sector. Naast de steun voor instellingen met de Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie covid-19, was er binnen het bedrag dat het Stimuleringsfonds ontvangt uit de € 300 miljoen een bedrag beschikbaar van bijna € 2 miljoen, specifiek bestemd voor makers.

Het fonds bood in 2020 extra steun in deze vorm:

Regeling aanvullende ondersteuning instellingen

In het kader van de uitwerking van het eerste steunpakket voor de culturele en creatieve sector, heeft het ministerie van OCW een regeling gemaakt die alle via de Basisinfrastructuur (BIS) en bij de fondsen meerjarig ondersteunde instellingen deels compenseerde voor het wegvallen van hun inkomsten als gevolg van de coronacrisis. De Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 I (RAOCCC-SCI-I) bood extra subsidie aan de meerjarig door het fonds ondersteunde instellingen en/of een overbruggingssubsidie aan die instellingen die hun aanvraag afgewezen hebben zien worden, maar waarvan het plan wel positief is beoordeeld. De aanvullende subsidies die via de regeling zijn verstrekt, zijn ambtshalve – dus zonder aanvraag – vastgesteld op basis van een berekening van een percentage van de gederfde publieksinkomsten. In totaal is € 6,8 miljoen verstrekt.

Professionalisering ontwerppraktijk in tijden van (post)covid

Het uitschrijven van een Open Oproep Professionalisering ontwerppraktijk gericht op ontwikkeling van de professionele praktijk en cultureel ondernemerschap in tijden van (post)covid (najaar 2020) kon worden uitgezet door de extra middelen die door de minister in 2020 beschikbaar zijn gesteld. Bekijk de selectie hier. Van de 41 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 27 gehonoreerd. Het beschikbare budget was € 200.000. De maximumbijdrage per project bedroeg € 7.500.

Bouwen aan talent architectuurdisciplines

Het Stimuleringsfonds creëerde in 2020 twaalf samenwerkingen met de Open Oproep Bouwen aan talent voor young professionals binnen de architectuurdisciplines die willen deelnemen aan een samenwerkingstraject met ervaren architectenbureaus. Met een kleine € 140.000 beoogt het fonds hiermee de aansluiting van van startende architecten, stedenbouwers, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten met het werkveld te verstevigen en ruimte te bieden aan artistieke en professionele uitwisseling. De ontwerpbureaus en young professionals gaan een werkperiode aan van drie maanden. De werkperiodes zijn parttime en starten in het eerste half jaar van 2021.

Research, Act & Reflect

Een vervolg op het traject Researching Remix, de Open Oproep Research, Act & Reflect. Bekijk de selectie hier. De oproep was gericht op grassroots platforms, collectieven en organisaties die met hun programma bijdragen aan een meer cultureel diverse en inclusieve creatieve industrie. De belangstelling voor de oproep was groot en uiteindelijk zijn vijf van de 39 ingediende voorstellen ondersteund voor een bedrag van € 440.000. In 2021 is deze oproep nogmaals uitgezet met gelden uit het derde covid-19 steunpakket.

Verhoging subsidiebudgetten

Voor de regelingen Vormgeving, Architectuur en Digitale cultuur 2020 zijn de subsidiebudgetten met een totaal van € 1,2 miljoen verhoogd. Hierdoor kon tegemoet worden gekomen aan het toegenomen aantal aanvragen en voorkomen dat positief beoordeelde projecten na prioritering zonder budget zouden komen.

coulance
Met betrekking tot projecten die voor april 2020 zijn ondersteund en te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus stelt het fonds zich coulant op. Dat wil zeggen dat uitstel (tot en met 2021), aanpassen, verplaatsen of stopzetten van het project in principe wordt geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van subsidiabele kosten indien het project niet meer kan worden uitgevoerd.

Hierbij geldt:
• Als je evenement of project definitief is afgelast of verzet, mail dan je contactpersoon bij het fonds.
• Als je een automatisch gegenereerd bericht van het Stimuleringsfonds ontvangt over eindverantwoording, maar je evenement of project is afgelast of verzet, mail dan je contactpersoon.
• Je hoeft geen contact op te nemen met het fonds als er twijfel is of je evenement of project doorgaat of niet. Pas bij definitief afgelasten of verzetten, mail je met je contactpersoon.

bereikbaarheid Stimuleringsfonds
• Het secretariaat is telefonisch bereikbaar en kan je in contact brengen met de juiste collega, maar in de regel is het handiger om direct met je contactpersoon te mailen.
• De sluitingsdata zijn ongewijzigd en te vinden bij de informatie over subsidie op de website.
• Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de betreffende stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
• De commissievergaderingen gaan door zoals gepland, maar zullen grotendeels plaatsvinden in de vorm van een videoconferentie.
• Alle fysieke informatiebijeenkomsten, workshops en manifestaties van het Stimuleringsfonds zijn uitgesteld.
• De behandeltermijn van een aanvraag blijft ongewijzigd. 10 weken vanaf de sluitingsdatum van de deelregeling, ontvang je per mail een bericht met de uitslag. Houd er rekening mee dat je project niet eerder mag beginnen dan dat je de uitslag hebt ontvangen.