Architectuur – 22 projecten geselecteerd

In de eerste ronde Architectuur van 2021 zijn 22 voorstellen geselecteerd. Alle positief beoordeelde aanvragen werden gehonoreerd. Coördinator Dominique Geelen reflecteert op de ronde.

21 april 2021

algemene indruk
Veel aanvragen vertrekken vanuit urgente thematiek, zoals klimaatverandering, circulaire bouwmaterialen, sociaal-maatschappelijke vraagstukken of de representatie van andere groepen binnen het architectuurdiscours. Tevens is te bemerken dat een aantal onderwerpen steeds vaker terugkeren, zoals de focus op de niet-mens in de stedelijke omgeving, meer aandacht voor niet-Westerse perspectieven en de bijdrage van vrouwen in de (geschiedschrijving van de) architectuur.

Interessant is ook de toenemende aandacht voor Post-65-architectuur; de gangbare term voor erfgoed uit de periode 1965-1990 die vaak onderbelicht is gebleven. Het project Post65.nl, dat wordt ondersteund met een startsubsidie, speelt onder andere in op deze hernieuwde waardering. Architectuurhistoricus Joosje van Geest onderzoekt binnen dit project hoe een website over Post-65 zou kunnen worden opgezet. Naast agendering en kennisdeling om meer begrip te krijgen van Post-65, is het doel met de website ook bij te dragen aan de ideevorming over wat te doen met het Post-65-erfgoed.

diversiteit en inclusie
Omdat het Stimuleringsfonds waarde hecht aan de ontwikkeling van diversiteit en inclusie binnen het vakgebied architectuur, worden aanvragen sinds dit jaar ook actief beoordeeld op dit aspect. Per aanvraag bekijkt de adviescommissie of er op dit vlak kansen worden benut dan wel blijven liggen. Opvallend was dat eigen reflectie of motivatie van de aanvrager op inclusie en diversiteit in verschillende aanvragen ontbrak. Aanvragen die positief opvielen in relatie tot het onderwerp zijn Ontwerp als dialoog en VOICES. In het project Ontwerp als dialoog gaat landschapsarchitect Thijs de Zeeuw als architect-in-resident bij ARCAM een vervolg geven aan het onderzoek 'stem voor de paling' dat is uitgevoerd binnen de Ambassade van de Noordzee. Tijdens de residentie zal de dialoog met de onderwaterwereld worden gevoerd. Dit zal resulteren in een maquette waarin een ontwerp voor een gedeelde openbare ruimte wordt vormgegeven en handvatten worden geboden voor het ontwerpen van inclusieve ruimtes voor de mens en de niet-mens. In VOICES van architect Brigitte Louise Hansen staat het gesprek met honderd jonge, vrouwelijke architecten over het zijn van, denken en handelen als een architect in verschillende delen van de wereld centraal. Het project kaart drie interessegebieden aan: genderhistorie en -perspectieven, het gesprek over de architectuurdiscipline en de definitie van (vrouwelijke) rolmodellen, inclusie en cross-culturele studies.

selectie
Andere opvallende aanvragen die een beeld geven van de breedte van de selectie zijn:

Parfum de BoemBoem
- Stichting Hraunmosi
Parfum de BoemBoem gebruikt de stad Rotterdam en de stedelijke 'natuur' als inspiratiebron, locatie en uitdaging: als telkens veranderende, transformerende stad; als invalshoek voor het maken van routes; als zoektocht in en naar het DNA van de stad en haar bewoners; als 'verbinder' tussen bestaande culturele evenementen, elkaars en nieuwe publieksgroepen, bouwprocessen, sloopgebieden, ontdekkingen en het ensceneren van ontmoetingen. Het is een samenspel van enerzijds bevlogen verhalen van architecten en bouwingenieurs (het BoemBoem) en anderzijds een verrijking van de bouwputten met podiumkunsten en literatuur (het Parfum). Met dit project gaat Stichting Hraunmosi vijf verschillende routes opzetten langs Rotterdamse bouwputten en andere plekken van grootstedelijke transformatie die je normaal niet mag betreden.

Shelter in Place / Shelter in Solidarity - Matt Plezier
Het project Shelter in Place / Shelter in Solidarity is een onderzoek waarin Matt Plezier en Setareh Noorani de typologische en filosofische definitie van onderdak (shelter) kritisch en binnen de hedendaagse context verkennen. Ze vragen zich af wat onderdak betekent, vooral in tijden van covid. De aanvragers gaan hiervoor een tijdelijke ruimte inrichten aan de hoofdstraat van Hoorn, waar ze in gesprek gaan met de verschillende gemeenschappen van Hoorn, veel zullen spreken met bewoners en onderzoek doen naar de aanwezige mediakanalen en gemeentelijke strategieën op het gebied van onderdak. Het doel van de workshops en de fysieke locatie is om ruimte te bieden voor samenkomst, debat, gesprek en kritiek waar gasten, voorbijgangers, jonge en oudere bewoners, (on)gedocumenteerde mensen de moeilijke relaties tussen geweld, zorg en huiselijkheid kunnen ervaren.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Architectuur.

cijfers
Van de 53 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 22 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 42 procent. Het oorspronkelijke beschikbare budget van € 372.500,- werd deze ronde opgehoogd naar € 460.142. Dit gebeurde met extra middelen die beschikbaar zijn gesteld door de minister als gevolg van de covid-19-crisis. Hierdoor konden alle positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd. De deadline voor de tweede ronde was 21 april 2021. De eerstvolgende deadline is 12 augustus 2021.