nieuws

Psychiatrisch_Ziekenhuis_Wolfheze_1930.jpg
12 okt '10

De woning en het gesticht

Symposium i.s.m. Fonds Psychische Gezondheid
Welke rol speelt de herbestemming van psychiatrische instellingsterreinen bij de zorg voor (langdurig) psychiatrische patiënten?
Op zoek naar de ontbrekende schakel in de relatie tussen architectuur en psychiatrie.
Datum: vrijdag 12 november
Huisvesting van chronisch psychiatrische patiënten is een onderschat probleem. Vanaf de jaren tachtig ligt de nadruk op de resocialisatie van de psychiatrische patiënt en de vermaatschappelijking van de instelling. Sinds die tijd worden wonen en zorg zoveel mogelijk gesplitst. De nadruk ligt op een behandeling van korte duur terwijl de huisvesting elders plaatsvindt. Er is een trek naar de stad en een leegloop van de landelijke instellingen. Inmiddels wordt onderkend dat de instellingsterreinen opnieuw een rol kunnen spelen voor psychiatrische zorgactiviteiten die geen plek kunnen vinden in de stad. Er is dus een nieuwe vraag naar variatie van woonvormen op de instellingsterreinen.

Centrale vragen:
 Wat is de relatie tussen wonen en zorg: kan de psychiatrische patiënt gescheiden worden van zijn ziekte?
 Wat betekent wonen voor de psychiatrische patiënt?
 Hoe om te gaan met het voormalige zorgerfgoed versus nieuwbouw?
 Hoe verhoudt zich de ontwikkeling van reguliere (luxe)woningen tot de huisvesting van patiënten en het bijzondere karakter van de terreinen?

Tijdens het symposium richten we ons op de architectuur (tevens interieur) en het landschap van drie instellingsterreinen en de beleving van de patiënt. Per case belichten we de psychiatrische zorg in relatie tot het wonen, door steeds een opdrachtgever/psychiater en daarna de architect aan het woord te laten. Vervolgens krijgt een co-referent gelegenheid om kritische vragen te stellen. Dit mondt uit in een debat met de zaal. Gedurende de middag werken we toe naar een onderzoeksagenda.

Programma

10.30 uur Rondleiding op het terrein Den Dolder voor een kleine groep geïnteresseerden (max. 25 personen)

12.30 uur Lunch in de kapel bij het Sanatorium te Zeist

13.00 uur Opening door gespreksleider: Ronald Gorter, directeur Fonds Psychische Gezondheid

13.05 uur Welkom door Richard Janssen, lid Raad van Bestuur Altrecht

13.15 uur Presentatie Nikolaas Vande Keere van UR architects
Het ontwerpend onderzoek De psychiatrische instelling ontmanteld en toelichting van de drie cases.

13.35 uur Case 1: Psychiatrisch Centrum Bloemendaal, Den Haag
Wat betekent wonen voor de psychiatrische patiënt?
  toegespitst op het cliëntenperspectief
  integratie: wonen tussen patiënten, maar ook in een woonwijk met andere mensen
  invloed van familie-initiatieven zoals kleinschalige woonprojecten

Jos van Nieuwkoop, directeur vastgoed Parnassia Bavo Groep, over het functioneren van het terrein, herbestemming en ontwikkeling
Terry van de Heide, architect. Heeft een ontwerpend onderzoek verricht naar de mogelijkheden van huisvesting voor dak- en thuislozen in Nederland, is de architect van een FPA (Forensisch Psychiatrische Afdeling) in Den Haag en van een sportaccommodatie, beide in opdracht van Parnassia Bavo Groep.
Co-referent: Bert Stavenuiter, directeur van Ypsilon (cliënten- en familieperspectief). Stichting Ypsilon is de vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose, heeft ook een Expertisecentrum Wonen.
Debat met zaal

14.20 uur Case 2: Servaashof, Venray
Wat is de rol van het landschap bij zorgarchitectuur?
  sterke segregatie in organisatie terrein
  rol van het landschap: kijkgroen versus gebruik door patiënten
  is dit een juiste aanpak? (gedacht vanuit beheersaanpak)

Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur. Over het concept en de inrichting van dit terrein, functioneren en herontwikkeling
Architect Martien van Goor (Greiner Van Goor Huijten Architecten), ontwerpers van nieuwbouw 300 plaatsen
Co-referent: Bas Römgens (woon)zorg ambassadeur bij VenhoevenCS architecture + urbanism. VenhoevenCS werkt momenteel voor GGNet aan masterplannen voor psychiatrische voorzieningen in Apeldoorn en Warnsveld.
Debat met zaal

15.05 uur pauze

15.15 uur Case 3: Willem Arntsz Hoeve, Den Dolder
Hoe ga je om met het bestaande erfgoed en/of de erfenis van de bouwjaren 70/80/90?
  project Dolderse Hille, samenwerking met woningcorporatie Seyster Veste
  herbestemming
  dorpskern in plaats van zorgkern, gemengd programma

Mariken Govaert, directeur vastgoed Altrecht, bespreekt haar opvatting over architectuur en psychiatrie. Over concepten, gebouw, stromingen
Don Murphy van VMX architecten. Over hun ervaringen met het ontwerpen voor psychiatrische patiënten, in het bijzonder op landelijke locaties
Co-referent: Durk Kooistra, lid Raad van bestuur ’s Heeren Loo en zelf opdrachtgever
Debat met zaal

16.00 uur Slotdebat:
Conclusies en formuleren onderzoeksagenda

16.45 uur Borrel

Locatie: Altrecht, in de voormalige kapel bij het Christelijk Sanatorium te Zeist (max. 105 mensen)

Aanmelden:
sfa@architectuurfonds.nl o.v.v. De woning en het gesticht.
Aanmelden rondleiding:
sfa@architectuurfonds.nl o.v.v. rondleiding Den Dolder. Er kunnen maximaal 25 personen mee, dus reageer snel bij interesse.

Meer informatie naar aanleiding van dit onderwerp leest u in het essay van UR Architects wat als pdf is bijgevoegd op deze pagina.

Het ontwerpend onderzoek De psychiatrische instelling ontmanteld van UR architects is tot stand gekomen met een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, het Fonds Psychische Gezondheid, EFL-stichting, Twijnstra Gudde en Centrum Zorg en Bouw/TNO.

In België wordt naar aanleiding van hetzelfde onderzoek van UR architects op 25 november in Museum Dr. Guislain te Gent de studiedag Het huis van de psychiatrie georganiseerd. Het huis van de psychiatrie zoekt naar nieuwe raakpunten tussen architectuur en geestelijke gezondheidszorg en de betekenis ervan in de 21ste eeuw.
logo_Fonds_Psychische_Gezon.gif

OpenOproepStadslabs.jpg
16 sep '14

Open Oproep: Experimenteren met Stadslabs

Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van stadslabs, waarin aan actuele ruimtelijke opgaven wordt gewerkt. Het opbouwen van een kennisnetwerk, waarin men gebruik maakt van elkaars expertise is onderdeel van de opgave.
De ontwikkeling van steden ligt van oudsher bij de gemeentelijke diensten. Maar als gevolg van gedecentraliseerde taken en verantwoordelijkheden beschikken deze afgeslankte organisaties over weinig vrije ruimte. Urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken blijven liggen. In meerdere steden en regio’s springen collectieven van particulieren en professionals, ontwerpers en opdrachtgevers, in het ontstane gat. Deze stadslabs vervullen vanwege hun activistische houding, onafhankelijke positie en multidisciplinaire karakter een interessante functie in het werken aan urgente ruimtelijke opgaven. Gemeenten maken in sommige gevallen gebruik van de verzamelde kennis en ervaring van dergelijke netwerken. Het opbouwen en uitwisselen van expertise kan bovendien worden verbeterd.

Een oproep voor stadslabs, collectieven en innovatieve samenwerkingsverbanden
Het Stimuleringsfonds roept initiatiefnemers van stadslabs, ateliers en andere innovatieve samenwerkingsverbanden op om voorstellen in te dienen voor de opzet, dan wel continuering van lokaal verankerde werkvormen. Deze open oproep is gericht op de doorontwikkeling van bestaande stadslabconcepten en het opzetten van experimenteren met nieuwe open organisatievormen, waarbinnen ontwerpers, opdrachtgevers, maatschappelijke partijen, bewoners en andere stakeholders aan urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken werken.

Het Stimuleringsfonds selecteert samen met twee externe adviseurs maximaal 8 voorstellen, die een eenmalige projectsubsidie ontvangen van max. € 25.000,- per initiatief. Stuur het voorstel uiterlijk 24 oktober 2014 in. De uitgebreide Open Oproep: Experimenteren met Stadslabs vindt u op de pagina Open Oproepen.

meer >

OpenOproepStadslabs.jpg
16 sep '14

Open Oproep: Experimenteren met Stadslabs

Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van stadslabs, waarin aan actuele ruimtelijke opgaven wordt gewerkt. Het opbouwen van een kennisnetwerk, waarin men gebruik maakt van elkaars expertise is onderdeel van de opgave.

meer >

DutchDesignPost.jpg
9 sep '14

Interesse in productie in Taiwan?

Taiwan heeft een opkomende interesse voor design, niet voor niets wordt Taipei in 2016 World Design Capital. Nu de massaproductie is verplaatst naar Taiwanese fabrieken in China werkt Taiwan aan innovatie en kwaliteitsproductie. Het relatief kleine eiland met een hoge dichtheid aan bedrijven biedt kansen voor Nederlandse ontwerpers.
Ben je ontwerper en heb je interesse om in Taiwan te produceren? Dutch Design Post (DDP) is een platform om Nederlands ontwerp internationaal verder te helpen. DDP helpt je in voorbereidingen voor de reis, faciliteert een matchmaking, begeleidt je tijdens je bezoek en zorgt voor aftercare om de nieuw opgedane relaties in stand te houden. Bovendien heeft DDP een residentie in Tainan.

Lees op de website www.dutchdesignpost.com onder het kopje 'How to apply' hoe je je kan aanmelden. Dutch Design Post is ondersteund naar aanleiding van de Open Oproep: Verkennen Kansen Internationalisering.

meer >

DutchDesignPost.jpg
9 sep '14

Interesse in productie in Taiwan?

Taiwan heeft een opkomende interesse voor design, niet voor niets wordt Taipei in 2016 World Design Capital. Nu de massaproductie is verplaatst naar Taiwanese fabrieken in China werkt Taiwan aan innovatie en kwaliteitsproductie. Het relatief kleine eiland met een hoge dichtheid aan bedrijven biedt kansen voor Nederlandse ontwerpers.

meer >

Openoproeponderwijs2.jpg
8 sep '14

Open Oproep Onderwijsomgeving

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten en ontwerpers op om onderzoek te doen naar de geschiktheid van de huidige gebouwen voor beroepsonderwijs (VMBO/MBO/ROC).
Een groot aantal onderwijsgebouwen voor het beroepsonderwijs is in de afgelopen twee decennia gebouwd. De vraag is of deze gebouwen qua locatie, schaal, opzet en inrichting wel voldoen aan de huidige eisen. Welke visie lag ten grondslag aan deze bouwgolf? En in hoeverre kunnen de gebouwen worden aangepast aan de nieuwe visies op het beroepsonderwijs? Voor welke beroepen worden de huidige jongeren opgeleid? En wat voor omgeving hoort daarbij?

De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren en leeromgevingen. Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit betreft de ruimtelijke, bouwtechnische én de onderwijskundige kwaliteit van gebouwen en hun omgeving. Nog te vaak wordt het gebouw solitair benaderd, terwijl ontwerp, programma en locatie niet meer los kunnen worden gezien van andere maatschappelijke ontwikkelingen en voorzieningen op lokaal en bovenlokaal niveau.

Een oproep aan ontwerpers en architecten
De oproep staat open voor ontwerpers en architecten die zich willen richten op onderzoek naar de nieuwbouw van schoolgebouwen (VMBO/MBO/ROC) die de afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd. Het gaat daarbij om analyse, evaluatie en ontwerpvoorstellen van zowel het gebouw als de omgeving: ruimtelijk, economisch, technologisch, programmatisch en sociaal. Welke keuzecriteria, naast bereikbaarheid en de aanwezigheid van omliggende infrastructuur, waren leidend voor de locatie van deze schoolgebouwen? Wat is het effect van het gebouw? In hoeverre is de omgeving van belang en wat is de invloed ervan op het onderwijs zelf? Wat kunnen deze gebouwen naast onderwijsrendement nog meer aan rendement opleveren? Hoe kan je de resultaten van het onderzoek inzetten voor nieuw onderwijs? En hoe kan dit type schoolgebouw geschikt worden gemaakt voor het hedendaagse en toekomstige onderwijs?

Indienen en deadline Open Oproep
Per geselecteerd voorstel stelt het Stimuleringsfonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen onderzoeksplan. Op basis van dit onderzoeksplan kan een subsidie van maximaal €40.000,-aangevraagd worden voor de uitvoering van het onderzoek. Stuur het voorstel, inclusief motivatie, uiterlijk 5 januari 2015 in. Lees op deze pagina meer over deze Open Oproep.

meer >

Openoproeponderwijs2.jpg
8 sep '14

Open Oproep Onderwijsomgeving

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten en ontwerpers op om onderzoek te doen naar de geschiktheid van de huidige gebouwen voor beroepsonderwijs (VMBO/MBO/ROC).

meer >

ArchitectuurStimuleringsfonds.jpg
4 sep '14

Architectuur @ Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds organiseert op woensdagmiddag 1 oktober een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. De bijeenkomst is voor architecten en andere spelers in het veld. Welke tendensen zijn er binnen de architectuurpraktijk te onderscheiden? Hoe is de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en praktijk? Hoe kan het fonds het beste blijven bijdragen en ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van het veranderende veld? De middag bestaat uit twee blokken met korte presentaties van sprekers, waarna een gesprek volgt onder leiding van Ruben Maes.
Op woensdag 1 oktober organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. Verschillende partijen, waaronder architecten, experimenteren met nieuwe vormen en rollen in de praktijk. Er wordt onder meer gekozen voor specialisatie, voor cross-overs met andere disciplines, voor het verkennen van nieuwe werkterreinen en sommigen stellen het ambacht centraal. Tijdens deze bijeenkomst wil het fonds samen met het veld deze en andere benaderingen van de veranderende beroepspraktijk bespreken en de opgedane kennis en ervaring uitwisselen. Tijdens de bijeenkomst is veel ruimte voor bijdragen van het publiek. De verzamelde inzichten en ideeën dragen bij aan de evaluatie van de subsidieregelingen.

Programma
14.00 - 14.10 welkomstwoord Janny Rodermond
14.10 - 15.30 blok 1 - Crossovers, ambacht en nieuwe werkterreinen
15.30 - 15.50 pauze
15.50 - 16.30 blok 2 - De veranderende praktijk en kennisontwikkeling
16.30 - 17.30 afronding

Aanmelden
Aanmelden is verplicht via architectuur@stimuleringsfonds.nl o.v.v. ‘1 oktober 2014’. De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zineb Seghrouchni, adjunct secretaris Architectuur, via Z.Seghrouchni@stimuleringsfonds.nl of 010-431600.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur in de IJzaal van de Tolhuistuin, Buiksloterweg 5c, in Amsterdam. Vanaf Amsterdam Centraal (achteruitgang) is de Tolhuistuin goed te bereiken met de pont Buiksloterwegveer. De ingang is aan het IJ, via de rode trap en het terras loopt u naar de IJzaal. Ontvangst vanaf 13.30 uur, met aansluitend een borrel.
 • Blok 1 - Crossovers, ambacht en nieuwe werkterreinen
 • Rick ten Doeschate - The Cloud Collective
  The Cloud Collective is een collectief van ontwerpers dat de krachten bundelt en ieders netwerk inzet bij verschillende typen projecten. Kenmerkend hierbij is dat The Cloud Collective in staat is om snel multidisciplinaire teams te vormen en zo de architectuur vanuit verschillende invalshoeken – van big data tot interieur – weet te benaderen. Rick ten Doeschate bespreekt Valuelab, een onderzoek naar herbestemming als gebiedsopgave.

  Marnix van der Meer - Zecc Architecten
  Zecc Architecten is gevestigd in Utrecht en heeft een portfolio opgebouwd met herbestemming, nieuwbouw en interieur vanuit een sterke ambachtelijke insteek. In haar dagelijkse praktijk probeert Zecc experiment en onderzoek een natuurlijk onderdeel te laten zijn. Casus: Herbestemmen als ambachtelijke opgave.

  Marco Vermeulen - Studio Marco Vermeulen
  In Vermeulen's praktijk is vaak de vraagstelling onderwerp van onderzoek. Hierin worden nieuwe werkterreinen verkent en creëert hij al doende een positie voor zichzelf als ontwerper in deze terreinen. Deze manier van werken maakt dat Studio Marco Vermeulen de ruimtelijke agenda mee vormgeeft. Tijdens deze bijeenkomst bespreekt Vermeulen het project Biobased Delta.
 • Blok 2 - De veranderende praktijk en kennisontwikkeling
 • Jarrik Ouburg - Office Jarrik & Ouburg & Academie van Bouwkunst Amsterdam
  Aglaée Degros - Artgineering & Roland Rainer ch. Academy of fine arts Vienna
  Aan de hand van twee casi gaan Ouburg en Degros in op de kansen voor kennisontwikkeling in de praktijk en de wisselwerking tussen praktijk en ontwerponderwijs in binnen- en buitenland.

meer >

ArchitectuurStimuleringsfonds.jpg
4 sep '14

Architectuur @ Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds organiseert op woensdagmiddag 1 oktober een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. De bijeenkomst is voor architecten en andere spelers in het veld. Welke tendensen zijn er binnen de architectuurpraktijk te onderscheiden? Hoe is de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en praktijk? Hoe kan het fonds het beste blijven bijdragen en ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van het veranderende veld? De middag bestaat uit twee blokken met korte presentaties van sprekers, waarna een gesprek volgt onder leiding van Ruben Maes.

meer >

anderhalfjaarecultuur3.jpg
2 sep '14

Anderhalf jaar e-cultuur bij het Stimuleringsfonds

In januari 2013 startte het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in opdracht van het Ministerie van OCW een subsidieprogramma voor e-cultuur. Niet eerder hadden makers of denkers die werken op het snijvlak van cultuur, technologie en maatschappij direct een subsidieregeling voor projecten. Na anderhalf jaar maakt het Stimuleringsfonds de balans op: hoe heeft de Deelregeling E-cultuur zich in het afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld?
“Het fonds heeft begin 2013 met het subsidieprogramma voor e-cultuur een sprong in het diepe genomen”, aldus Joris van Ballegooijen, secretaris van de Deelregeling E-cultuur van het Stimuleringsfonds. “De uitdaging van het eerste jaar was vooral om de juiste doelgroep aan te spreken. In de eerste rondes was het spannend of we goede en relevante projectaanvragen zouden ontvangen. Gelukkig is dat vanaf het begin af aan het geval geweest. In de eerste ronde waren het vooral de bekende namen die de regeling wisten te vinden. Daaronder bevonden zich veel instellingen en festivals maar nog niet zoveel makers. Inmiddels zien we dat ook deze groep de regeling weet te vinden. Ongeveer de helft van de aanvragen is geschreven door de makers zelf. Er zit een stijgende lijn in het aantal aanvragen en de toegekende subsidies. In heel 2013 namen we 127 aanvragen in behandeling. Dit jaar zijn we daar nu met drie rondes al overheen.”

Hoe stel je een deskundige commissie samen die aanvragen kan beoordelen, variërend van game-gerelateerde projecten, hard- en softwareontwikkeling tot crossovers met architectuur, vormgeving en podiumkunsten?
Joris van Ballegooijen (JvB): “Op advies van de onafhankelijke benoemingscommissie zijn we gestart met een minimale bezetting van adviseurs. Na een jaar hebben we de Deelregeling intern en met de aanvragers geëvalueerd (zie hier de terugblik). Daarna zijn specialisten uit het veld benaderd om de commissie te versterken. Elk commissielid brengt specifieke kennis mee. We hebben nu een poule van twaalf adviseurs. Op basis van de binnengekomen voorstellen wordt een optimale commissie bijeengebracht.”

De deelregeling krijgt veel voorstellen binnen voor de bouw van nieuwe websites, apps en online platforms. Is deze regeling bedoeld voor het financieren van een nieuwe bedrijfswebsite of online-platform?
JvB: “De deelregeling trekt grofweg twee type aanvragen aan: projecten die wat betreft vorm met e-cultuur te maken hebben en projecten die inhoudelijk aansluiten bij de deelregeling. De projecten uit deze laatste categorie worden door de commissie over het algemeen interessanter gevonden. We krijgen inderdaad veel voorstellen binnen voor de bouw van nieuwe websites, apps en online platforms. Maar als de inhoud van die website of dat platform geen relevantie heeft voor de culturele en artistieke ontwikkeling van e-cultuur dan is zo’n aanvraag meestal niet op z’n plaats. Daarbij is het Stimuleringsfonds in de eerste plaats een cultuurfonds. De naam ‘creatieve industrie’ triggert tot het indienen van ondernemingsplannen, maar die kunnen we niet in behandeling nemen. Spannender is het als er crossovers worden gemaakt naar nieuwe disciplines, als er vanuit een artistieke invalshoek research wordt gedaan of als er open source hard- en software wordt ontwikkeld. Soms stimuleren we crossovers extra door samen te werken met andere fondsen als het Mediafonds, het Filmfonds en het Letterenfonds.”

Welke tips kun je aanvragers voor deze deelregeling geven?
“Ik raad alle aanvragers aan goed te kijken naar de ondersteunde projecten op de website. Als je twijfelt of je project aansluit bij deze deelregeling, neem dan contact op met het fonds. We zijn altijd bereid om naar concepten te kijken en als het nodig is maken we een afspraak.”

meer >

anderhalfjaarecultuur3.jpg
2 sep '14

Anderhalf jaar e-cultuur bij het Stimuleringsfonds

In januari 2013 startte het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in opdracht van het Ministerie van OCW een subsidieprogramma voor e-cultuur. Niet eerder hadden makers of denkers die werken op het snijvlak van cultuur, technologie en maatschappij direct een subsidieregeling voor projecten. Na anderhalf jaar maakt het Stimuleringsfonds de balans op: hoe heeft de Deelregeling E-cultuur zich in het afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld?

meer >

Voordekunst.jpg
2 sep '14

Samenwerking Stimuleringsfonds en voordekunst

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting voordekunst werken samen. Doel van deze samenwerking is om het draagvlak voor crowdfunding binnen de Nederlandse creatieve industrie te vergroten, het ondernemerschap van makers te vergroten en extra begeleiding te bieden aan talentvolle vormgevers, makers en architecten die crowdfunding als financieringsinstrument willen toepassen.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds ondersteunt (inter)nationale projecten, talenten en sectoroverschrijdende activiteitenprogramma’s in de creatieve industrie. Het Stimuleringsfonds legt actief verbindingen tussen cultuur, maatschappij en economie. Crowdfunding kan hierbij een rol in spelen. Bij deze manier van publieksfinanciering staat de relatie tussen (potentiele) afnemer of het publiek en de maker centraal.

voordekunst ook crowdfundingplatform voor de creatieve indstrie
voordekunst.nl is de eerste en meest succesvolle Nederlandse crowdfunding website voor kunstprojecten. Sinds de lancering op 4 november 2010 hebben er meer dan 1200 projecten op voordekunst.nl gestaan, waarvan 75% de benodigde financiering wist te behalen. Inmiddels hebben ruim 50.000 overwegend particuliere donateurs een bedrag van bijna € 5 miljoen bijeengebracht.

Doel van de samenwerking met het Stimuleringsfonds is om, door middel van presentaties, workshops en gezamenlijke communicatie, een groei van het aantal projecten uit de creatieve industrie op voordekunst te bewerkstelligen. Een centrale rol binnen de samenwerking vormt de actieve begeleiding van voordekunst met talentvolle makers via een traject voorafgaand, gedurende en vooral ook na hun crowdfundingcampagne. Hiermee wordt beoogd om een meer duurzame relatie tussen makers en hun donateurs tot stand te brengen.

Partnerpagina Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds heeft de partnerpagina www.voordekunst.nl/partner/stimuleringsfonds-creatieve-industrie op de website van voordekunst. De projecten op deze partnerpagina zoeken alternatieve financiering via crowdfunding voor, tijdens of na een subsidietraject bij het fonds.

meer >

Voordekunst.jpg
2 sep '14

Samenwerking Stimuleringsfonds en voordekunst

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting voordekunst werken samen. Doel van deze samenwerking is om het draagvlak voor crowdfunding binnen de Nederlandse creatieve industrie te vergroten, het ondernemerschap van makers te vergroten en extra begeleiding te bieden aan talentvolle vormgevers, makers en architecten die crowdfunding als financieringsinstrument willen toepassen.

meer >

WaterinDwarka2.jpg
27 aug '14

Ontwerpstrategie voor water in Indiase stad Dwarka

In de eerste helft van 2014 heeft een team bestaande uit arch-I platform, Dutch Water Design consortium, Studio Makkink & Bey en Wageningen Universiteit het project Water in Dwarka geïnitieerd, met als doel het in kaart brengen van de waterproblematiek in Dwarka, een stad nabij New Delhi. Na een ontwerpend onderzoek en een intensief proces met lokale belanghebbenden heeft het team een reeks projecten opgezet die het tekort aan water in deze stad moeten zien tegen te gaan.
De verwachting is dat in 2050 meer dan 1 miljard mensen lijden aan een tekort aan stedelijk water. Dwarka is een goed voorbeeld van een stad waar het watertekort reeds problematisch is voor de verdere stedelijke ontwikkeling. De stad was in 1992 gepland voor 1,2 miljoen inwoners, op dit moment wonen er enkel 400.000 mensen. Grote delen zijn nog steeds onderontwikkeld en gebouwen zijn slechts gedeeltelijk bezet. Veel van het gebruikte water in Dwarka is afgetapt uit het plaatselijke grondwater, hetzij door middel van illegale pompen geïnstalleerd door de bewoners zelf, of aangeboden door illegale tankwagens. In een paar decennia is het waterpeil dusdanig gezakt dat veel van het grondwater onbruikbaar is geworden.

Het team heeft deze waterproblematiek in deze stad integraal benaderd en werkt vanuit een ontwerpgedachte samen met alle betrokken partijen; van de lokale bevolking tot en met de Delhi Development Authority. Het resultaat is onder andere om door middel van ontwerpen en visualisaties, een beter begrip te krijgen van hoe het thema water van invloed is op leefbaarheid (hitte-eilanden, de kwaliteit van de openbare ruimte) en economie (stedelijke landbouw, logistiek). Het team zal tezamen met de gemeente in concrete projecten verder werken aan de ontwikkeling van een ontwerp dat het regenwatersysteem verbindt met de publieke ruimte, die vervolgens kan worden gebruikt voor wateropvang en -opslag.

Dit project is ondersteund vanuit de Deelregeling Internationalisering.

meer >

WaterinDwarka2.jpg
27 aug '14

Ontwerpstrategie voor water in Indiase stad Dwarka

In de eerste helft van 2014 heeft een team bestaande uit arch-I platform, Dutch Water Design consortium, Studio Makkink & Bey en Wageningen Universiteit het project Water in Dwarka geïnitieerd, met als doel het in kaart brengen van de waterproblematiek in Dwarka, een stad nabij New Delhi. Na een ontwerpend onderzoek en een intensief proces met lokale belanghebbenden heeft het team een reeks projecten opgezet die het tekort aan water in deze stad moeten zien tegen te gaan.

meer >

LIODEBRUINxDESIGNAFRIKA.jpg
27 aug '14

Nieuw design in samenwerking met Zuid-Afrikaanse ontwerpers

Het Common Methods project is opgestart om Nederlandse creatieven te verbinden met Zuid Afrikaanse ontwerpers en fabrikanten rond de drie thema's wonen, ontwerp en productie. Het programma is opgezet om ontwerpers met diverse nationaliteiten en achtergronden met elkaar in contact te brengen en lokale ambachten te implementeren in hedendaagse ontwerp.
De samenwerking van ontwerpers Lio de Bruin en Phil Procter met hun Zuid-Afrikaanse partners Mathew Neilson van Matblac en Natalie Du Toit van Indigi Designs startte zo'n maand geleden. De twee teams gaven in samenwerking met de lokale producenten en makers Woodheads, Bronze Age en Design Afrika vorm aan een serie van elf producten. Deze objecten zijn tussen 15 en 24 augustus in Kaapstad tentoongesteld.

Dit project is ondersteund naar aanleiding van [Eenmalige Open Oproep: deelname manifestaties in Milaan, Kaapstad en Austin].

Beeld: Michael Currin Photography
CMOPENING1.jpg
CMOPENING4.jpg
CMOPENINGLIODEBRUINJOPJAPENGA.jpg
CMOPENING3.jpg
CMFinalTeam.jpg
CMOPENING7.jpg

meer >

LIODEBRUINxDESIGNAFRIKA.jpg
27 aug '14

Nieuw design in samenwerking met Zuid-Afrikaanse ontwerpers

Het Common Methods project is opgestart om Nederlandse creatieven te verbinden met Zuid Afrikaanse ontwerpers en fabrikanten rond de drie thema's wonen, ontwerp en productie. Het programma is opgezet om ontwerpers met diverse nationaliteiten en achtergronden met elkaar in contact te brengen en lokale ambachten te implementeren in hedendaagse ontwerp.

meer >

Schellensfabriek.jpg
25 aug '14

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie toont jong talent tijdens Dutch Design Week

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert tijdens de Dutch Design Week een presentatie met werk van jonge creatieve professionals die in 2013/2014 een jaar lang een ontwikkelbijdrage ontvingen. In No Particular Order toont actueel werk van 21 jonge makers die opereren binnen de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur. De tentoonstelling en de publicatie ontrafelen het begrip talent en geven inzicht in diverse factoren die de ontwikkeling van talent kunnen voeden.
“Er bestaat geen onbetwiste maatstaf voor talent. Talent kan iedere gedaante aannemen, in iedere kwaliteit schuilen en is altijd vatbaar voor verandering”, stelt Agata Jaworska, curator van de tentoonstelling en alumna van de Design Academy Eindhoven. Deelnemers aan de tentoonstelling zijn de Stimuleringsfonds talenten Adriaan Aarnoudse, Aliki van der Kruijs, Arna Mackic, Beer van Geer, Boris de Beijer, Danny Cremers, Deniz Terli, Elisabeth Klement, Foteini Setaki, Irma Földényi, Jinhyun Jeon, Jólan van der Wiel, Jorge Bakker, Linda Valkeman, Maaike Fransen, Pauline van Dongen, Pieter Stoutjesdijk, Pinar Demirdag, Rick van der Linden, Rogier Delfos en Viola Renate.

Eerste gezamenlijke presentatie vanuit regeling Talentontwikkeling
Het Stimuleringsfonds geeft jaarlijks een podium aan veelbelovende ontwerpers, architecten en makers die een ontwikkelbijdrage uit de deelregeling Talentontwikkeling hebben ontvangen. Deze eerste presentatie tijdens de Dutch Design Week in de Schellensfabriek biedt zowel een breed publiek als een vakpubliek de kans om kennis te maken met creatief talent. Tevens toont de presentatie wat er bereikt kan worden dankzij ondersteuning met publieke gelden.

18 t/m 26 oktober 2014
Schellensfabriek, Vestdijk 280, Eindhoven
dagelijks 11.00 - 20.00

meer >

Schellensfabriek.jpg
25 aug '14

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie toont jong talent tijdens Dutch Design Week

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert tijdens de Dutch Design Week een presentatie met werk van jonge creatieve professionals die in 2013/2014 een jaar lang een ontwikkelbijdrage ontvingen. In No Particular Order toont actueel werk van 21 jonge makers die opereren binnen de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur. De tentoonstelling en de publicatie ontrafelen het begrip talent en geven inzicht in diverse factoren die de ontwikkeling van talent kunnen voeden.

meer >

Klanttevredenheidsonderzoek.jpg
25 aug '14

Aanvragers tevreden over dienstverlening van het Stimuleringsfonds

In mei 2014 is door Blauw Research een online onderzoek uitgevoerd onder alle aanvragers die vanaf 2013 een aanvraag hebben gedaan bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In dit onderzoek stond de dienstverlening van het fonds centraal, maar ook onderwerpen als communicatie, beleid en de aanvraagprocedure kwamen aan bod.
“De medewerkers bij Stimuleringsfonds zijn betrokken en zeer service gericht. Zij reageren snel op mails en denken mee met jouw ideeën”, aldus een ondervraagde. Uit het rapport is gebleken dat 72% van de aanvragers positief is over de dienstverlening van het fonds in het algemeen. Een belangrijk deel is zelfs enthousiast te noemen. Met een respons van 173 aanvragers vormt dit voor het onderzoeksbureau een representatieve afspiegeling van de totale groep aanvragers bij het Stimuleringsfonds. De resultaten in dit rapport vormen een 0-meting en kunnen worden gezien als een evaluatie van de start die het Stimuleringsfonds heeft gemaakt in de ogen van aanvragers.

Aanvraagprocedure kost moeite
63% van de aanvragers vindt dat het doen van een aanvraag hen veel moeite kost. De tijd die in de aanvraag gaat zitten in combinatie met de slagingskans zorgt soms voor negatieve gevoelens. De mogelijkheid die het Stimuleringsfonds biedt om een conceptaanvraag voor te leggen aan een stafmedewerker wordt als prettig ervaren, maar zorgt ook voor extra werk om de aanvraag definitief te maken.

Een aantal praktische verbeteringen ten aanzien van het aanvragen zijn inmiddels opgelost in de nieuwe online aanvraagomgeving die sinds 26 juni 2014 beschikbaar is. Toelichting per item moet de procedure rond het invullen van een aanvraag vergemakkelijken. Een kritiekpunt van de aanvragers is dat niet altijd duidelijk is wat de richtlijnen en voorwaarden zijn van een regeling. Het Stimuleringsfonds wil hierin met de komst van de nieuwe website in het najaar verbetering brengen.

Besluitprocedure
Waar 92% van de gehonoreerde aanvragers positief is over het besluit in het algemeen, geldt dat slechts voor 13% van de niet-gehonoreerde aanvragers. Deze perceptie hangt zoals verwacht sterk samen met het feit of de aanvraag al dan niet gehonoreerd is. Zowel gehonoreerde als niet-gehonoreerde aanvragers zijn het meest kritisch over de volledigheid van het besluit. Het uiteindelijke advies van de commissie die aanvragers per brief ontvangen is een juridisch document, dat onderdeel uitmaakt van de besluitprocedure. Daarin is beperkt ruimte voor directe terugkoppeling op inhoudelijke onderdelen van het project.

Communicatiemiddelen goed beoordeeld
De (online) nieuwsbrief wordt door 71% van de aanvragers (deels) gelezen en goed beoordeeld. Driekwart van de aanvragers is te spreken over de website van het fonds. Zes op de tien aanvragers (63%) is positief over de manier waarop het Stimuleringsfonds verantwoording aflegt voor haar activiteiten. "Het is een publieke instelling die op een verantwoorde wijze met belastinggeld om moet gaan. Transparantie en informatievoorziening zijn daarbij cruciaal. Op deze twee punten vervult stimuleringsfonds prima haar taak als subsidieverstrekker."

Lees hier het complete rapport van dit klanttevredenheidsonderzoek.

meer >

Klanttevredenheidsonderzoek.jpg
25 aug '14

Aanvragers tevreden over dienstverlening van het Stimuleringsfonds

In mei 2014 is door Blauw Research een online onderzoek uitgevoerd onder alle aanvragers die vanaf 2013 een aanvraag hebben gedaan bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In dit onderzoek stond de dienstverlening van het fonds centraal, maar ook onderwerpen als communicatie, beleid en de aanvraagprocedure kwamen aan bod.

meer >

AfbeeldingVooraankondigingOpenOproepProd.jpg
25 aug '14

Open Oproep productvormgeving - sluitingsdatum 10 september

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept vormgevers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de vijf opdrachten voor meubel- en interieurproducten. Dien uiterlijk 10 september een voorstel in.
Oproep
Deze oproep is een samenwerking met Pols Potten, Van Esch, DutZ collection, Michiel Drijver Keramiek en DK Home. Deze opdrachtgevers zijn tevens producenten en schrijven ieder een opdracht uit voor een nieuw product (of een kleine serie producten) voor hun bestaande collectie. Kan jouw ontwerp de bestaande collecties van deze opdrachtgevers verrijken? Reageer op een of meerdere opdrachten door een ontwerpvoorstel in te dienen.

Opdrachten

Michiel Drijver Keramiek: De bestaande collectie mag verrijkt worden met meer uitgesproken producten die het merk meer zichtbaarheid geven. Michiel Drijver is op zoek naar een onderscheidend ontwerp of kleine collectie ontwerpen op het gebied van keramiek met eventueel de toepassing van bladgoud en/of een ontwerp voor een kaars met kaarsenstandaard. Er zal gewerkt worden met een keramiste in Nederland en een kaarsenfabriek in België. Michiel Drijver Keramiek is een kleine firma, die zich met het assortiment met name richt op het hogere segment bloemen- en interieurwinkel. Er zijn verkooppunten in Nederland, België en Duitsland.

DutZ collection: Ontwerp een kleine lampencollectie van 2-4 stuks van glas in lijn van de bestaande Dutz Collectie. De nieuwe lamp moet het merk Dutz steviger profileren in de zin dat deze zich moet onderscheiden ten aanzien van soortgelijk glaswerk. Binnen de collectie mogen de lampen variëren van tijdloos tot experimenteel, maar wel met behoud van het DutZ karakter van het glas, namelijk ambachtelijk geblazen glas deels geblazen in houten mallen en handmatig gevormd. De lamp moet als vernieuwend en fris worden gezien door de uiteindelijke klanten. De afzet is voornamelijk voor de Duitse markt, en de producten worden voornamelijk bij bloemisten verkocht. Het ontwerp mag schetsmatig zijn. Het is wel van belang om rekening te houden met de beperkte mogelijkheden van het handgemaakte glas in combinatie met de techniek van de lamp. Er zijn productiemogelijkheden in Oekraïne, Polen en Roemenië.

Van Esch: Ontwerp een modulaire garderobe-wandoplossing met 1 tot 4 kleerhangers. Houd in gedachte dat het ontwerp later uitgebreid kan worden tot een programma met bijvoorbeeld een staand garderoberek, een garderobestandaard en/of een haak. Het product moet ingezet kunnen worden in projectinrichtingen, maar ook toepasbaar zijn in woon- en werksituaties. Je kunt de bestaande kleerhangers van Van Esch in je voorstel gebruiken of zelf een nieuwe kleerhanger ontwerpen. Tussen het strakke design van Tree Hooked en Circus en het zakelijke garderobesysteem Tertio wil Van Esch met dit product een zachtere kant aan de Van Esch collectie toevoegen. Denk hierbij aan ander materiaalgebruik, vormentaal of toepassing. Er zijn productiemogelijkheden in Nederland, Duitsland en Azië. Van Esch is zowel in binnen- als buitenland werkzaam.

Pols Potten: Pols Potten is op zoek naar uitbreiding van de collectie op het gebied van verlichting (denk aan bureaulamp, staande lamp, kap met bijvoorbeeld innovatieve toepassing van techniek, materiaal en schakelaar), kleine meubelen (denk aan bureau, sidetable, displaymeubel, stoel, kruk) en kleine opbergsystemen met slimme functionaliteit (denk aan tijdschriftbakken, spiegel met kastje), die passen in het assortiment. Houd rekening met veiligheids- en milieukeuringen, logistieke, commerciële en andere praktische vereisten). Pols Potten hecht veel waarde aan duurzaamheid; waar mogelijk geeft Pols Potten de voorkeur aan milieuvriendelijke oplossingen. Er zijn productiemogelijkheden met diverse materialen (bijvoorbeeld glas, metalen, porselein, steengoed en aardewerk, houtsoorten, ratan, plastics en polyester) en technieken in China, Vietnam, India en Indonesië. Pols Potten heeft een groot internationaal distributie- en verkoopnetwerk, maar richt zich met name op Nederland en Europa.

DK Home: De opdrachten waarvan DK Home gebruik maakt zijn divers en van een onnavolgbare kwaliteit. Vazen, meubels, lampen, spiegels en kunstplanten bestaan al in overvloed in de collectie. Ontwerp een kleine uitgesproken collectie van verschillende producten die tezamen een familie vormen. De collectiestukken mogen zowel groot of klein zijn, zolang de producten in een container te vervoeren zijn. De fabriek waarmee voor deze opdracht wordt samengewerkt is gespecialiseerd in het ambachtelijk werken met schelp. Een uitwerking in schelp moet daardoor leidend zijn in het voorstel. Er zijn productiemogelijkheden in Azië.

Locatiebezoeken
In de week van 18 tot en met 24 augustus vonden bezoeken plaats aan deze opdrachtgevers. Tijdens deze bezoeken gaven de opdrachtgevers uitleg over hun bedrijf en over de opdracht. Wie niet bij deze bezoeken aanwezig is geweest, kan toch een ontwerpvoorstel indienen.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteren het fonds en de opdrachtgevers minimaal één voorstel per opdrachtgever. Daarvoor betrekt het fonds eveneens vijf deskundigen om hen te adviseren. Deze adviseurs zijn productontwerpers Bas van Beek, Chris Kabel, Michiel van der Kley, Tejo Remy en Christoph Seyferth. De opdrachtgevers en adviseurs toetsen in hoeverre de voorstellen aansluiten op de opdrachten. Daarbij letten zij met name op de ontwerpkwaliteit van het voorstel en hoe het voorstel aansluit bij de visie en voorwaarden van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft de doorslaggevende stem.
Na de eerste selectie is het mogelijk dat de opdrachtgevers contact opnemen met de indieners van de geselecteerde voorstellen om het ontwerp te bespreken alvorens er een definitieve keuze wordt gemaakt.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: de opdrachtgevers en de adviseurs verkiezen minimaal vijf voorstellen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en zal niet corresponderen over de afwijzing van de individuele voorstellen.

Indienen
Een voorstel bestaat uit:
De ingevulde NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats): zie formulier
Een ontwerpvoorstel in een pdf-bestand van maximaal vijf pagina’s: geef aan op welke opdracht je voorstel is gericht, licht je voorstel toe in zowel woord als beeld, geef toelichting op o.a. functie/toepassing, techniek, materiaal en uitgangspunten
CV
Uittreksel KvK

Deadline
Stuur het voorstel uiterlijk 10 september 2014 in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 2 oktober 2014 per e-mail en in de nieuwsbrieven van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.

Procedure
De voorstellen kunnen alleen digitaal worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde Open Oproep Productvormgeving. Voor meer informatie over online aanvragen zie: stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/spelregels_online_aanvragen.

De geselecteerde voorstellen ontvangen een opdracht op basis van het flankerend programma van de Deelregeling Vormgeving.

Na de selectie
Het Stimuleringsfonds verstrekt per geselecteerd voorstel een subsidie van maximaal € 6.500 (incl. BTW). Het honorarium bedraagt € 1.500. De kosten voor onderzoek, materiaal, reis- en verblijfskosten in het buitenland worden vergoed met een maximum van € 5.000. De opdrachtgevers voorzien in de kosten voor productie en distributie.

Je wordt in de gelegenheid gesteld om in enkele maanden op locatie je ontwerp in samenwerking met de opdrachtgever uit te werken. De adviseurs staan tijdens dit traject als onafhankelijke coach tot je beschikking. Zij kunnen je helpen met bijvoorbeeld technische en praktische oplossingen voor je ontwerp, reflectie op de uitwerking van je voorstel en communicatie met de opdrachtgever.
Je ontwerp wordt door de opdrachtgever in productie genomen, gedistribueerd en in de winkel aangeboden. Met iedere geselecteerde ontwerper wordt in een vroeg stadium afspraken gemaakt over te ontvangen royalties per verkocht product. Aan het eind van het project wordt een presentatie van de uitgevoerde ontwerpen georganiseerd.

Doelstellingen
Het Stimuleringsfonds initieert deze Open Oproep om de aansluiting tussen ontwerpers en opdrachtgevers/producenten te verbeteren en om te stimuleren dat goede ontwerpen daadwerkelijk hun weg naar productie vinden. Het project is een onderdeel van de Deelregeling Vormgeving.

Ter informatie:
De ontwerpvoorstellen worden tijdens de selectievergadering in geprinte versie op A3 formaat voorgelegd en geprojecteerd op een groot scherm.

Je mag meerdere voorstellen indienen, zowel per opdracht als voor verschillende opdrachten.

Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven. Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd; Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging. Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden. ?

Voor vragen over de open oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Eva Roolker: 010-4361600 of e.roolker@stimuleringsfonds.nl

Noot 1: Het Stimuleringsfonds heeft in een vroeg stadium afspraken met de opdrachtgevers gemaakt. Ontwerpvoorstellen die niet geselecteerd zijn, mogen dan ook niet in een later stadium door de opdrachtgever zelf geproduceerd worden.

Noot 2: Deze Open Oproep betreft een pilotproject. De opdrachtgevers hebben zich verbonden aan de voorwaarden voor dit eenmalige project. Alle partijen die hieraan meedoen, werken samen om kennis en ervaring te delen. Alle kennis die eruit voortkomt (m.u.v. de ontwerpvoorstellen) wordt gedeeld en openbaar gemaakt. Het fonds gebruikt deze kennis mogelijk voor vervolgprojecten.

meer >

AfbeeldingVooraankondigingOpenOproepProd.jpg
20 aug '14

Een werkperiode in het buitenland en jouw product bij een tiental verkooppunten?

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schrijft de Open Oproep Productvormgeving uit voor ontwerpvoorstellen van meubel- en interieurproducten. De oproep is een samenwerking met Pols Potten, Van Esch, DutZ collection, Michiel Drijver Keramiek en DK Home. Deze producenten hebben productiegelegenheden in binnen- en buitenland onder meer in België, Polen en Azië.
Na selectie biedt deze Open Oproep Productvormgeving je de kans om onder begeleiding van ervaren coaches/ontwerpers (Christoph Seyferth, Chris Kabel, Michiel van der Kley, Tejo Remy) bijvoorbeeld een keramisch product te maken voor Pols Potten in een atelier in Jingdezhen. Of een modulaire wandoplossing te ontwerpen voor een van de honderden winkels via Van Esch, inclusief een werkperiode in Azië. Of een glazen object voor DutZ collection, vervaardigd in een van de productieateliers in Oekraïne en Polen, en getoond op internationale beurzen. Interesse in keramiek? Voor Michiel Drijver Keramiek kun je een samenwerking aangaan met een keramiste en een kaarsenfabriek. Wil je een familie van uitgesproken objecten vormgeven voor een bedrijf in exclusieve interieurproducten met verkooppunten in 92 landen? Dien dan een voorstel in voor DK Home.

Als je interesse hebt om met jouw ontwerp de bestaande collecties van deze opdrachtgevers te verrijken, reageer dan op een of meerdere specifieke opdracht(en) door een opdrachtvoorstel in te dienen. Op de pagina Open Oproepen van het Stimuleringsfonds vind je uitgebreide informatie hierover.

N.B. Het fonds ziet er op toe dat de producent de gemaakte royalty-afspraken nakomt en heeft met de producent een honorarium van € 1.500 voor de ontwerper vastgesteld. Dit is exclusief materiaal- en reiskosten, deze worden eveneens vergoed.

meer >

AfbeeldingVooraankondigingOpenOproepProd.jpg
20 aug '14

Een werkperiode in het buitenland en jouw product bij een tiental verkooppunten?

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schrijft de Open Oproep Productvormgeving uit voor ontwerpvoorstellen van meubel- en interieurproducten. De oproep is een samenwerking met Pols Potten, Van Esch, DutZ collection, Michiel Drijver Keramiek en DK Home. Deze producenten hebben productiegelegenheden in binnen- en buitenland onder meer in België, Polen en Azië.

meer >

meer >