nieuws

Lay_out_15.gif
15 jun '11

Eindconferentie Gebouwen voor kinderen

Samenhangende huisvesting van scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen in een gebouwencomplex of in een complex van nabijgelegen gebouwen, stond hoog op de agenda van het Netwerkbureau Kinderopvang. Woensdag 22 juni vindt de eindconferentie plaats: ‘Perspectief op de toekomst’. Hiermee komt een einde aan de driejarige opdracht aan het Netwerkbureau. Er is behoefte aan gebouwen waar kinderen kunnen leren, spelen en overblijven. Die taakstelling blijft overeind, zeker nu. Een onafhankelijk kenniscentrum voor scholenbouw is meer dan ooit nodig.
Woensdag 22 juni vindt de eindconferentie plaats van het Netwerkbureau Kinderopvang: ‘Perspectief op de toekomst’. Hiermee komt een einde aan de driejarige opdracht aan het Netwerkbureau om op praktische en oplossingsgerichte wijze kinderopvangorganisaties, organisaties voor primair onderwijs en gemeenten te ondersteunen en te stimuleren bij het realiseren van meer capaciteit in de kinderopvang (0-12 jaar). Er is behoefte aan gebouwen waar kinderen kunnen leren, spelen en overblijven. Die taakstelling blijft overeind, zeker nu. Veel bestaande gebouwen moeten hiervoor worden aangepast. In een enkele situatie kan een multifunctionele accommodatie worden gebouwd die rekening houdt met de vereisten.

Onderzoeksresultaten
Ontwerpend onderzoek speelt een belangrijke rol bij het verkennen van huisvestingsmogelijkheden en het vinden van innovatieve oplossingen. Het verrichten van ontwerpend onderzoek door architecten kent een hoge prioriteit bij het SfA. Bovendien is scholenbouw een belangrijk beleidsthema. Vanaf december 2008 zijn acht onderzoeksteams met subsidie van het fonds van start gegaan om de samenhang tussen onderwijs en schoolomgeving te onderzoeken.

Presentatie
Tijdens de eindconferentie zullen de onderzoeksresultaten van Rik Martens - Humblé Architecten en Berger & Barnett in twee nieuwe nummers van Lay-out beschikbaar zijn.

Lay-out 15 De duurzame School. Verkenning van een nieuw schooltype
Humblé Architecten ontwikkelt vanuit een viertal bekende schooltypologieën een model voor een duurzame school. Daarbij uitgaande van de ruimtelijke mogelijkheden van het klaslokaal als basiseenheid. Het onderzoek gaat in op low-tech oplossingen, gedifferentieerde klimaatzones, flexibiliteit en meervoudig ruimtegebruik.

Lay-out 16 1+1=3. Op zoek naar de meerwaarde van brede scholen
Berger Barnett Architecten presenteert een vergelijkende analyse van multifunctionele accommodaties in Nederland en Engeland. Betekent het clusteren van voorzieningen een meerwaarde voor onderwijshuisvesting? Welke procesmatige, ruimtelijke en financiële factoren zijn hierin bepalen? De onderzoeksresultaten zijn uitgewerkt in tien richtlijnen voor het ontwerpproces aan een MFA.

U kunt deze Lay-outs ook opvragen bij het fonds, of abonnee worden op Lay-out: sfa@architectuurfonds.nl

Initiatief
Het SfA maakt deel uit van het netwerk Agenda Gebouwen voor kinderen. Een initiatief van het Netwerkbureau kinderopvang in samenwerking met VNG, de PO-raad, MOgroep Kinderopvang, de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, landelijk Steunpunt Brede Scholen, Servicecentrum Scholenbouw en het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Doel is gebruik te maken van elkaars expertise en netwerken om zoveel mogelijk effect te bereiken in de verbetering van gebouwen voor kinderen.

Meer informatie over de eindconferentie: www.netwerkbureaukinderopvang.nl
Lay_out_16.gif

OpenOproepStadslabs2.jpg
27 nov '14

Selectie Open Oproep Experimenteren met Stadslabs

De open oproep ‘Experimenteren met Stadslabs’, die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vlak na de zomer uitschreef in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO), heeft een overweldigende hoeveelheid inzendingen opgeleverd. In totaal werden vanuit het hele land maar liefst negenentachtig voorstellen ingediend. Om tot een goede selectie te komen zijn al deze voorstellen ter advies voorgelegd aan een deskundige groep van externe adviseurs bestaande uit: Kristiaan Borret - decaan Faculteit Ontwerpwetenschappen Universiteit Antwerpen en voormalig stadsbouwmeester Antwerpen, Pieter Klomp - teamleider Stadsdelen DRO Amsterdam en Saskia Beer - Voile Architecten en oprichter Glamourmanifest.
In eerste instantie zouden acht projecten worden geselecteerd, uitgegaan van circa veertig tot vijftig inzendingen. Omdat zowel het aantal inzendingen als de kwaliteit van de inzendingen de verwachtingen sterk heeft overtroffen bleek ook het budget dat aanvankelijk voor deze Open Oproep gereserveerd stond niet toereikend te zijn. Daarop is besloten om het beschikbare budget te verdubbelen, zodat nu verspreid over het land zoveel mogelijk verschillende projecten gelijktijdig van start kunnen gaan en er volgend jaar een solide basis is voor de opbouw van een overkoepelend kennisnetwerk. Inzendingen die nu niet zijn geselecteerd zullen overigens wel onderdeel uitmaken van het kennisnetwerk en over de ontwikkelde kennis beschikken.

Algemene indruk van inzendingen
Tijdens de beoordeling van de inzendingen constateert de adviescommissie dat de oproep tot veel inhoudelijk belangwekkende voorstellen heeft geleid. De geformuleerde opgaven en gekozen werkwijzen zijn vaak relevant en sluiten goed op elkaar aan. In enkele gevallen is voor een verrassende thematische insteek van een bottom-up initiatief gekozen waardoor lokaal ontwikkelde kennis een bredere relevantie krijgt en ook elders toepasbaar is. Dit geldt ook voor projecten waarin eigen werkwijzen kritisch tegen het licht worden gehouden voor toepassing op andere locaties of in nieuwe edities. Verder is het aantal inzendingen waarin gemeenten als initiatiefnemende partij of als partner in het project optreden boven verwachting hoog. Daarnaast is vaak goed nagedacht over open organisatievormen waarin innovatieve samenwerkingen en participatieve of co-creatieve processen een plek kunnen krijgen.

Selectie
Bij de beoordeling van de inzendingen hebben de adviseurs in eerste instantie gelet op de relevantie van de geformuleerde opgaven, de organisatievorm van het initiatief, de deskundigheid en de multidisciplinariteit van de betrokken projectpartners, het plan van aanpak en de coherentie tussen deze onderdelen. Pas in tweede instantie hebben de adviseurs, met het op te zetten kennisnetwerk in gedachten, gekeken naar de deelbaarheid van de te verwachten resultaten en de geografische spreiding van de geselecteerde voorstellen.
In enkele voorstellen ontbrak het aan een goede balans tussen het nadenken over alternatieve organisatievormen en de ontwikkeling van de inhoud. Soms werd te zwaar ingezet op het creëren van samenwerkingsverbanden. Terwijl de focus in andere voorstellen op de interne organisatie lag waarbij weinig juist verbanden werden gelegd met relevante externe partijen. De invulling en betekenis van de term stadslab is in een aantal voorstellen vooral gericht op de ontwikkeling en programmering van een object of gebouw. In sommige voorstellen werd het stadslab ingestoken als plek voor (product)makers. Dit sloot niet aan bij de omschrijving in de Open Oproep.

De commissie heeft uiteindelijk de volgende zeventien voorstellen boven de andere inzendingen verkozen:
 • Stichting De Dépendance - Torre Hofplein, Rotterdam
 • Samen met ontwerpbureau ZUS initieert De Dépendance stadslaboratorium 'Torre Hofplein'. Het team wil de leegstaande Hofpoort, het voormalige Shellkantoor in het centrum van Rotterdam, en zijn directe omgeving door middel van programma tot leven wekken. De initiatiefnemers bouwen hiermee voort op de kennis die zij hebben opgedaan bij de herprogrammering van het tegenovergelegen Schieblock. Het project bestaat uit een tentoonstelling, een experimentele reeks publieke gesprekken en een ontwerpend onderzoek. Met het project willen beide partijen een kennisnetwerk opbouwen en aanbevelingen doen voor actuele ruimtelijk-economische vraagstukken die spelen in de stad Rotterdam. De aanvraag is met name gericht op de experimentele reeks publieke gesprekken.
 • Coöperatie STEK - Stadslab Luchtkwaliteit, Rotterdam
 • De Rotterdamse ‘s-Gravendijkwal is na de Haagse Javastraat Nederlands slechtste straat qua gemeten luchtkwaliteit. Plannen om de weg te overkappen, en zo de leef- en verblijfskwaliteit voor omwonenden te verbeteren, werden in 2011 vanwege de hoge kosten op de lange baan geschoven. Maar in de stad van de toekomst gaat men anders om met mobiliteit. Vervoersstromen worden anders georganiseerd en auto’s zijn minder vervuilend. Stadslab Luchtkwaliteit wil inspiratie bieden voor ruimtelijke ingrepen in de stad die op relatief korte termijn bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Hiervoor organiseert Stek een aantal evenementen en richt zij een online platform op voor uitwisseling tussen experts, bewoners, ondernemers en politici. Het programma focust op thema's zoals groen, water en techniek.
 • Stichting Amsterdam Midwest - Open Coop MidWest, Amsterdam
 • In 2012 werd stichting Amsterdam MidWest door ondernemende buurtbewoners opgericht om ‘De Wissel’, een voormalig schoolgebouw in de Baarsjes, te beheren en te programmeren. MidWest is inmiddels uitgegroeid tot een wijkonderneming die de sociale cohesie versterkt, de wijkeconomie stimuleert en talentontwikkeling mogelijk maakt. Om de maatschappelijke impact en de professionaliteit te vergroten krijgt MidWest eind 2014 een coöperatieve vorm, waarbij men ernaar streeft het lokale draagvlak te verstevigen. Hiertoe is een verdienmodel ontwikkeld, waarbij het gesloten gebouw zich als een toegankelijke ontmoetingsplek moet presenteren. Om dit mogelijk te maken is een ruimtelijke optimalisatie noodzakelijk; MidWest laat hiertoe een verkennend onderzoek uitvoeren.
 • Stichting Donkeypedia - Stadslab BSH, Amsterdam
 • Buiksloterham (BSH) is een industriegebied annex bedrijventerrein in Amsterdam Noord dat in de komende decennia wordt omgevormd tot een gemengd woon/werkgebied. Deze gebiedsontwikkeling wordt gekenmerkt door een open bestemmingsplan, veel mogelijkheden voor zelfbouw, een coöperatief proces en ruimte voor experiment. Toekomstige bewoners zijn samen met creatieve professionals reeds van start gegaan met verschillende initiatieven die eraan moeten bijdragen dat Buiksloterham een circulaire wijk wordt. Kwartiermaker Frank Alsema wil aan alle initiatieven een platform bieden en zet Stadslab BSH op om ze te organiseren, samen met stakeholders een sociale en culturele agenda voor het gebied te ontwikkelen en zo het (zelf)organiserend vermogen van Circulair Buiksloterham te vergroten.
 • KAW - Stadslab St. Joseph, Eindhoven
 • In 2007 werd de Eindhovense wijk Doornakkers als aandachtswijk bestempeld. Sindsdien heeft men veel energie gestoken in het verhogen van de leefbaarheid. In 2013 gaf de gemeente opdracht om het voormalig parochiecluster St. Joseph via een open planproces te transformeren tot een aantrekkelijk semi-openbaar gebied. Vrijwel gelijktijdig zijn in de wijk verschillende bottom-up initiatieven ontstaan. Tijdens de analysefase werd duidelijk dat deze ontwikkelingen elkaar goed zouden kunnen versterken. Geen top-down of bottom-up benadering, maar een coöperatief proces met een gezamenlijk perspectief. De kern van het voorgestelde transitieplan wordt gevormd door de wisselwerking tussen de top-down opgave (herontwikkeling van het gebied) en de bottom-up sturing (vraaggericht programma). In Stadslab St. Joseph vervult KAW een intermediaire rol bij het aanjagen, afstemmen en coachen van activiteiten en partijen.
 • VPRO - VPRO Medialab Strijp S, Eindhoven
 • De VPRO constateert dat Strijp-S internationaal voorloper is op het gebied van technologische innovatie, maar stelt ook dat er een zekere beslotenheid in het gebied is geslopen. Om de ontwikkelingen van Strijp-S zichtbaarder te maken wil de VPRO op het Strijp-S terrein in Eindhoven een medialab bouwen. Makers en producenten komen zo in nauw contact te staan met de creatieve en hightech gemeenschap op Strijp-S. Binnen het medialab wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van mediagebruik, die het gebied een gezicht naar buiten geven. Tevens kan het lab unieke content leveren aan diverse VPRO programma’s en producties.
 • Stroom Den Haag - Stadsklas 2015. Learning by doing, Den Haag
 • De Stadsklas is een initiatief van Stroom Den Haag. Het is in 2014 opgezet als een ‘learning by doing’ programma over vaardigheden die nodig zijn om de stad op andere manieren tot ontwikkeling te brengen. De Stadsklas heeft een uitgesproken interactief en mobiel karakter. Gidsen uit de wereld van kunst en architectuur nemen deelnemers mee naar projecten waar zij deze vaardigheden (bewust of onbewust) hebben ontwikkeld en/of ingezet. In gesprek met elkaar worden zowel de projecten als de vaardigheden tegen het licht gehouden en in relatie gebracht met de praktijken van deelnemers. Stroom wil de Stadsklas verder ontwikkelen tot een platform waarin niet zo zeer aan actuele ruimtelijke opgaven wordt gewerkt, maar vooral aan het ontwikkelen en aanleren van vaardigheden waarmee actuele ruimtelijke opgaven opgepakt kunnen worden.
 • Stadskwekerij de Groene Helden - Groene Helden Buurtlaboratorium, Den Haag
 • Stadskwekerij de Groene Helden is betrokken bij de Zeeheldentuin, een groot buurtparticipatie project in Den Haag. Deze buurttuin is een bewonersinitiatief dat door vrijwilligers is opgezet, en is uitgewerkt door onder andere Stadskwekerij de Groene Helden, DGJ Architects & Landscapes en Tiessens Gebiedsontwikkeling. De kennis en ervaring die daarbij is opgedaan wil men gebruiken om de ontwikkeling van soortgelijke groene buurtinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen. In een serie openbare buurtlaboratoria met workshops over buurtgroen en stadslandbouw richten de Groene Helden zich onder andere op bewoners, gemeenten en ruimtelijke professionals. Hiermee ondersteunen zij initiatiefnemers van groene buurtprojecten in de verschillende fasen van planvorming, realisatie en nazorg.
 • Gemeente Maastricht - Maastricht-LAB Next, Maastricht
 • Het M-lab is sinds 2012 actief als externe denktank van de gemeente Maastricht. Het is opgericht om de transitie naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling te stimuleren en een impuls te geven aan stedelijke (her)ontwikkeling. In de eerste twee jaar zijn interessante resultaten behaald en is men tot nieuwe inzichten gekomen die bijdragen aan de doorontwikkeling van het M-lab. Om het debat over nieuwe stadsontwikkeling verder te stimuleren kiest men in de volgende fase voor een meer open werkwijze c.q. co-creatief proces met open oproepen, publieke bijeenkomsten, het Stadmakersnetwerk en nieuwe samenwerkingsverbanden met individuele partijen, organisaties en kennisinstellingen.
 • Stadslab Roermond - Van experiment naar realisatie, Roermond
 • Stadslab Roermond is begin 2013 opgericht en functioneert als open platform en kennisnetwerk voor nieuwe stedelijke opgaven. In 2015 wil dit initiatief onderzoek doen naar haar eigen organisatie en positionering binnen de actuele lokale context en naar het bestaansrecht van stadslabs in het algemeen. Voor dit onderzoek put ze hoofdzakelijk uit eigen ervaringen. In 2013 schreef het Stadslab de prijsvraag ‘Roermond in de Steigers’ uit voor de ontwikkeling van een viertal vergeten locaties in de binnenstad van Roermond. Twee van de vier winnende voorstellen hebben inmiddels geleid tot productieve samenwerking met verschillende partners en zullen in 2015 als project doorgang vinden.
 • Departement Tijdelijke Ordening - DTO college, Arnhem
 • Het DTO college van het Departement Tijdelijke Ordening uit Arnhem is een alternatief kennisontwikkelingstraject voor ruimtelijke professionals, waarin zogenaamde 'Middle-up-down' ruimtelijke ontwikkelingsprojecten centraal staan. Dit zijn stedelijke ontwikkelingsprojecten waarbij vanuit een gemeenschappelijk belang wordt samengewerkt tussen overheden, ondernemers, culturele instellingen en betrokken inwoners en professionals. Het DTO college bestaat uit twee fasen; het bezoeken en analyseren van een aantal 'Middle-up-down' projecten en het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor vier locaties die om deze aanpak vragen. Naast DTO zijn ook architectuurcentrum CASA in Arnhem en lokale overheden aangehaakt.
 • Zijaanzicht - Veluwse stoofpot in Uddel, Apeldoorn
 • De gemeente Apeldoorn en Zijaanzicht willen met een gebiedsLAB aansluiting zoeken bij de hechte gemeenschap in en om Uddel en samen met de bewoners werken aan het versterken van de economische weerbaarheid van het gebied. De agrarische en militaire economie is langzaam uit het gebied aan het verdwijnen. Dit komt tot uitdrukking in een toenemend aantal vrijkomende en van functie veranderende agrarische erven en kazernes. De optelsom van separate initiatieven voor herprogrammering resulteert nog niet in een nieuwe economische motor voor het gebied. De behoefte om nieuwe initiatieven op gebiedsniveau met elkaar in verband te brengen is daarom groot. Het gebiedsLAB moet de lokale dialoog op gang brengen en kansen voor het gebied in kaart brengen. Zo werkt men toe naar een concrete eerste stap in de transformatie van dorp en buitengebied.
 • Stichting Lenteveld - Stadslab Nijmegen
 • Stadslab Nijmegen is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lenteveld, de Commissie Beeldkwaliteit Nijmegen en Architectuur Centrum Nijmegen (ACN). Het heeft tot doel bottom-up initiatieven en top-down kwaliteitskaders met elkaar te verenigen. In samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem wordt aan de hand van drie concrete casussen een methodiek ontwikkeld om burgerinitiatieven in te bedden in ruimtelijke planontwikkelingen binnen gemeenten. Stadslab Nijmegen wil zo een fundament leggen om projecten in de toekomst succesvol aan te vliegen. De ontwikkelde methodiek, met daaraan gekoppeld het netwerk en de opgedane kennis en ervaring, dient als input voor het vervolg.
 • Gemeente Almelo - Vrije ruimte voor stadslandbouw, Almelo
 • De gemeente Almelo heeft sinds 2012 geëxperimenteerd met het agenderen en mogelijk maken van tijdelijke invullingen van langdurig braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. Uit de evaluatie van die experimenten heeft de gemeente belangrijke lessen getrokken die ze nu wil inzetten bij een reeks pilotprojecten rond een duurzame invulling van braakliggende terreinen. Onder de noemer 'Vrije ruimte voor stadslandbouw' wil ze gedurende twee jaar samen met belanghebbende partijen naar de realisatie van vier concrete stadslandbouwprojecten toewerken, daarbij zal ze zelf vooral een faciliterende rol vervullen. Aan de hand van deze pilotprojecten worden de rollen van de diverse betrokken partijen nader gedefinieerd, wordt een kennisnetwerk opgebouwd en een blauwdruk ontwikkeld voor een duurzame ontwikkeling van braakliggende terreinen en gebouwen.
 • Atelier VA - Dorpslab Castricum, Castricum
 • Dorpsslab Castricum is opgezet als een ondersteunende netwerkorganisatie aan de Castricumse gemeenschap. De gemeente Castricum bestaat uit een aantal dorpen en kent met haar vele burgerinitiatieven een enorm potentieel aan burgerkracht. Het ontbreekt deze initiatieven echter aan kennis en onderlinge verbinding om vanuit innovatief meervoudig opdrachtgeverschap een stempel te drukken op de lokale ruimtelijke ordening. Dorpslab Castricum wil daarom de verbindende factor zijn tussen bewoners, ondernemers en de (semi)publieke sector. Het brengt stakeholders of probleemeigenaren samen in proeflabs over specifieke onderwerpen. Deze ontwerplabs hebben een open online karakter en worden ondersteund door intensief gebruik van media en digitale technologie.
 • Platform Duurzaamheid Dordrecht - Stadslab water in de Dordtse ruimte, Dordrecht
 • Platform Duurzaamheid Dordrecht wil een pilot voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de stad uitvoeren. Het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de stad is een optelsom van vele grote en kleine maatregelen, die stap voor stap genomen moeten worden en gericht zijn op het verlagen van de kwetsbaarheid voor waterschade en -overlast. De pilot wordt uitgewerkt binnen het Stadslab Water in de Dordtse ruimte dat is opgezet als coalitie van verschillende private en publieke partners. De gemeente Dordrecht zal een locatie aanwijzen voor de uitvoering van het pilotproject. Het doel van de pilot is om gebruik te maken van burgerinitiatieven bij de aanpak van de wateropgave in de stad. Ontwerpend onderzoek wordt ingezet om ideeën, wensen en expertise bij elkaar te brengen en te vertalen naar inspirerende ruimtelijke concepten die het proces aanjagen.
 • Stichting Polderlab - Digitaal Polderlab, Zuiderzeepolders
 • In de voormalige Zuiderzeepolders ontstaan -als gevolg van een terugtredende overheid, economische crisis en vraag naar nieuwe producten- nieuwe samenwerkingsvormen. In het Polderlab wordt vanuit drie invalshoeken (de dorpen, de steden en het landelijke gebied) onderzoek gedaan naar het nieuwe maatschappelijke krachtenveld. Doel is om dat te verbinden met actuele ruimtelijke opgaven en daar effectieve oplossingen voor aan te dragen. Op dit moment werkt het Polderlab reeds samen met bewoners, woningcorporaties, gemeenten, onderwijsinstellingen en kennisinstituten aan drie deelprojecten die overeenkomen met de drie invalshoeken. De inzending betreft een overkoepelend digitaal en interactief platform, waarop informatie over de projecten met een breed publiek wordt gedeeld en discussies worden aangewakkerd. Hiermee wil het een bijdrage leveren aan de vernieuwing van de polder.
 • test
 • test

meer >

OpenOproepStadslabs2.jpg
27 nov '14

Selectie Open Oproep Experimenteren met Stadslabs

De open oproep ‘Experimenteren met Stadslabs’, die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vlak na de zomer uitschreef in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO), heeft een overweldigende hoeveelheid inzendingen opgeleverd. In totaal werden vanuit het hele land maar liefst negenentachtig voorstellen ingediend. Om tot een goede selectie te komen zijn al deze voorstellen ter advies voorgelegd aan een deskundige groep van externe adviseurs bestaande uit: Kristiaan Borret - decaan Faculteit Ontwerpwetenschappen Universiteit Antwerpen en voormalig stadsbouwmeester Antwerpen, Pieter Klomp - teamleider Stadsdelen DRO Amsterdam en Saskia Beer - Voile Architecten en oprichter Glamourmanifest.

meer >

DesigningaCountryCreativeindustriesinthe.jpg
21 nov '14

Publicatie OCW over creatieve industrie

In de creatieve industrie liggen grote kansen voor de economie, de werkgelegenheid en voor oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook helpt de creatieve industrie het cultureel erfgoed van landen te beschermen, te vernieuwen en open te stellen voor nieuwe generaties. Dat concludeerden de ruim veertig landen uit Azië en Europa tijdens de zesde Asia Europe Meeting (ASEM) van cultuurministers.
Voor deze bijeenkomst, die van 18 - 21 oktober in Rotterdam plaatsvond, stelde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een publicatie samen. De publicatie gaat in op de sector creatieve industrie in Nederland, beschrijft de spelers op dit gebied en geeft een aantal voorbeelden van crossovers tussen verschillende (top)sectoren. Download hier de Engelstalige PDF. Een Nederlandse en Duitse vertaling volgen nog.meer >

DesigningaCountryCreativeindustriesinthe.jpg
21 nov '14

Publicatie OCW over creatieve industrie

In de creatieve industrie liggen grote kansen voor de economie, de werkgelegenheid en voor oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook helpt de creatieve industrie het cultureel erfgoed van landen te beschermen, te vernieuwen en open te stellen voor nieuwe generaties. Dat concludeerden de ruim veertig landen uit Azië en Europa tijdens de zesde Asia Europe Meeting (ASEM) van cultuurministers.

meer >

juliavanzantenelements2.jpg
21 nov '14

Presentatie ontwerpers Seoul Design Festival

Een van de grote uitdagingen voor de moderne samenleving is vergrijzing. Niet alleen in Nederland leven de mensen langer en is bijna de helft van de huidige bevolking ouder dan vijftig. Ook Zuid-Korea wordt geconfronteerd met een exponentiële groei van de bevolking van boven de vijfenzestig. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft tien Nederlandse ontwerpers geselecteerd om hun visie te geven op de uitdagingen van een vergrijzende samenleving. Zij presenteren hun producten en concepten tijdens het Seoul Design Festival 2014: Well-Aged Life, Well-Balanced Design.
De projecten worden gepresenteerd op het Holland Pavilion tijdens het Seoul Design Festival (26 t/m 30 november). Om de projecten en producten van de Nederlandse ontwerpers onder de aandacht te brengen heeft het Stimuleringsfonds een brochure met projectbeschrijvingen samengesteld, zie de PDF onderaan deze pagina. Tijdens het festival nemen de ontwerpers ook deel aan een uitgebreid programma om interculturele uitwisseling te stimuleren. Welke parallellen kunnen worden getrokken tussen de Nederlandse en Koreaanse ontwerpbenaderingen? Hoe kunnen ontwerpers uit beide landen elkaar steunen in het vinden van passende antwoorden op deze urgente maatschappelijke kwesties? Het fonds zal de komende weken op deze website verslag doen van het festival.

De geselecteerde ontwerpers en projecten
Jules van den Langenberg - The Medicine Called Fun
Studio Dumbar - Visual Identity Alzheimer Nederland
Anne Feikje Weidema - Re-covered
Inge Kuipers - Tea-Set Touch
Studio Toer - Moti
Julia van Zanten - Protective Underwear
Juliette Huygen - Euthanasia. Tales of Happily Ever After
Lisa Mandemaker - Zero Hour
Harm Rensink - Bed of Olfaction
Michou Nanon de Bruijn - Het NieuwGrijs

Samenwerking met East West Education Center
Dit project is een samenwerking met East-West Education Center (EWEC) en is ontstaan uit een verkenning van marktkansen voor Nederlandse ontwerpers in Zuid-Korea. Doel is om bestaande contacten te versterken en nieuwe internationale platforms voor Nederlands design in kaart te brengen. De deelnemers krijgen de kans om duurzame relaties in Zuid-Korea op te bouwen en om hun professionele activiteiten internationaal uit te breiden. Het Holland Pavilion wordt gefinancierd door het Design House en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het Holland House is ontworpen door Bruno Vermeersch (mede-oprichter van Jacques & Andre).

meer >

juliavanzantenelements2.jpg
21 nov '14

Presentatie ontwerpers Seoul Design Festival

Een van de grote uitdagingen voor de moderne samenleving is vergrijzing. Niet alleen in Nederland leven de mensen langer en is bijna de helft van de huidige bevolking ouder dan vijftig. Ook Zuid-Korea wordt geconfronteerd met een exponentiële groei van de bevolking van boven de vijfenzestig. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft tien Nederlandse ontwerpers geselecteerd om hun visie te geven op de uitdagingen van een vergrijzende samenleving. Zij presenteren hun producten en concepten tijdens het Seoul Design Festival 2014: Well-Aged Life, Well-Balanced Design.

meer >

studiodriftbelgradedesignweekdesignboom0.jpg
21 nov '14

Verslag Nederlands ontwerp Belgrado Design Week

Zuzanna Skalska (VanBerlo, 360inspiration), Ralph Nauta en Lonneke Gordijn (Studio Drift) en Ido Garini (Studio Appétit) waren door de organisatie van de Belgrado Design Week 2014 uitgenodigd om workshops en lezingen te geven tijdens de Belgrado Design Week 2014.
De Belgrado Design Week neemt jaarlijks Nederlandse designprofessionals op in hun programma en beoogt daarmee katalysator te zijn voor creativiteit en kennisuitwisseling voor de gehele Zuidoost-Europese regio. Studio Drift sprak er over hun winnende voorstel voor de Zwitserse Kapellbrücke. Zuzanna Skalska (Head of Trends bij 360inspiration) besprak technology design als een uniek Nederlands netwerkmodel. Ido Garini (Studio Appétit) lichtte zijn innovatieve eetbenadering toe en ging in op hoe onze meest intense eetlust te beheersen. Designboom interviewde Garini over deze 'food cravings'.

Dutch Design at Belgrade Design Week is ondersteund in het kader van de Deelregeling Internationalisering. De verslaglegging leest u in onderstaande PDF. Lees hier een interview van Icon Magazine met Studio Drift.

meer >

studiodriftbelgradedesignweekdesignboom0.jpg
21 nov '14

Verslag Nederlands ontwerp Belgrado Design Week

Zuzanna Skalska (VanBerlo, 360inspiration), Ralph Nauta en Lonneke Gordijn (Studio Drift) en Ido Garini (Studio Appétit) waren door de organisatie van de Belgrado Design Week 2014 uitgenodigd om workshops en lezingen te geven tijdens de Belgrado Design Week 2014.

meer >

KARSSKII8KantoorSamarangscheZeeenBrandAs.jpg
17 nov '14

Een tussenstand van ondersteunde projecten in Indonesië

Het Stimuleringsfonds heeft onlangs vanuit de Deelregeling Internationalisering en de Deelregeling Architectuur een aantal projecten in Indonesië ondersteund. Drie projecten brengen een tussentijds verslag uit:
>> Verslag workshop Proto Tamansari in Yogyakarta
Krill architectuur organiseerde een workshop in Yogyakarta om gereedschap voor spontane verstedelijking te ontwikkelen. Met resultaat: Bantul, één van de betrokken gemeentes, heeft gevraagd het gereedschap te realiseren.

>> Verslag huisvesting Indonesische arbeiders
Mo Smit (COCOCAN) en Annebregje Snijders onderzochten voor het project Home at Work de mogelijkheden voor een ontwerpend onderzoek naar de huisvesting van arbeiders van Nederlandse multinationals in opkomende economieën. Smit schreef een verslag van deze verkenning;

>> Verslag publicatie Thomas Karsten
Stichting August Kemme Fonds brengt een boek uit over het leven en werk van architect Thomas Karsten (1884 – 1945). De publicatie is onderdeel van de erfgoedcampagne voor de kwalificatie van de stad Semarang als UNESCO-werelderfgoedstad in 2020.
Krillarchitectuur2.jpg

Workshop Proto Tamansari in Yogyakarta

homeatworkbeeldnieuwsbriefStiFo2.jpg

Huisvesting Indonesische arbeiders


meer >

LOSstdSCI.gif
13 nov '14

Presentatie Literatuur op het Scherm

Op zaterdag 13 december organiseren het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de presentatie Literatuur op het Scherm. Wat gebeurt er wanneer een auteur en vormgever samen digitale literatuur maken? De schrijver of dichter krijgt te maken met een 3D-omgeving, algoritmes of invloed van de lezer. Ook de vormgever wordt uit zijn comfortzone gehaald door de toepassing van interaction design op een literair verhaal of gedicht. Vier duo’s zijn de uitdaging aangegaan en presenteren hun werk c.q. prototypes in een speciaal middagprogramma in het Stedelijk Museum Amsterdam.
Deze samenwerking tussen schrijvers en vormgevers resulteerde in vier verschillende coproducties. Op zaterdag 13 december worden de volgende projecten gepresenteerd en gedemonstreerd: Dichtbij: een app die dagelijks persoonlijke gedichten voor je schrijft; Laatste woord: een literaire luisterloop door het Amsterdamse Bos waarbij de wandelaar het perspectief kan kiezen; Het land binnen de muren: een interactieve website brengt het verborgen Marineterrein in Amsterdam via verhalen in kaart; Zonder handen: een filosofisch 3D-gedicht voor en over de virtuele wereld van de Oculus Rift.

Meer informatie
Datum en tijdstip: zaterdag 13 december, 15.00 - 17.00u
Locatie en adres: Auditorium Stedelijk Museum Amsterdam, Museumplein 10
Meer informatie over het programma volgt spoedig per nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds en op deze website.

Meld je aan
De presentatie vindt plaats in het Auditorium van het Stedelijk. Indien u deze presentatie gratis wilt bijwonen dan dient u zich t/m 6 december aan te melden via info@stimuleringsfonds.nl o.v.v. ´Deelname presentatie Literatuur op het Scherm´. Vermeld daarbij het aantal personen (max. 4 per reservering). U ontvangt dan een bevestigingsmail met gegevens over toegang. Na 6 december vervalt die mogelijkheid en kunt u enkel als reguliere bezoeker het museum betreden en de presentatie bijwonen. Zonder de Museumjaarkaart kost de entree € 17,50.

Over Literatuur op het Scherm
Bovengenoemde projecten zijn geselecteerd naar aanleiding van de Open Oproep Literatuur op het Scherm van afgelopen april. Het doel van dit programma is om vormgevers samen met auteurs literaire of poëtische producties te laten ontwikkelen voor de tablet of smartphone. Met Literatuur op het Scherm versterken de fondsen talentontwikkeling, samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines. Literatuur op het Scherm is een voortzetting van Poëzie op het Scherm en is een samenwerking van het Nederlands Letterenfonds, het Stedelijk Museum Amsterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De technische begeleiding van de workshops is in handen van SETUP. Het concept werd in 2005 door het Fonds voor de Letteren ontwikkeld. De resultaten van de vorige edities zijn hier verzameld.

meer >

LOSstdSCI.gif
13 nov '14

Presentatie Literatuur op het Scherm

Op zaterdag 13 december organiseren het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de presentatie Literatuur op het Scherm. Wat gebeurt er wanneer een auteur en vormgever samen digitale literatuur maken? De schrijver of dichter krijgt te maken met een 3D-omgeving, algoritmes of invloed van de lezer. Ook de vormgever wordt uit zijn comfortzone gehaald door de toepassing van interaction design op een literair verhaal of gedicht. Vier duo’s zijn de uitdaging aangegaan en presenteren hun werk c.q. prototypes in een speciaal middagprogramma in het Stedelijk Museum Amsterdam.

meer >

controlconference.jpg
11 nov '14

Stimuleringsfonds aanwezig bij Control Conference 2014

Op 25 november wordt de Control Conference en het Dutch Game Awards Industry Dinner gehouden in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Na een succesvolle première in 2013, is dit de tweede editie van het op game developers gerichte congres. Het Stimuleringsfonds organiseert tijdens de conferentie een publieke paneldiscussie over subsidiemogelijkheden met developers en beleidsmakers uit de gamesindustrie.
Control Conference verwacht tussen de 500 en 750 bezoekers en presenteert tracks met internationale keynotes en diepgaande workshops. Het Stimuleringsfonds heeft voor deze sessie verschillende ontwikkelaars en beleidsmakers uit de game-industrie uitgenodigd om de behoeften vanuit de industrie en de verschillende mogelijkheden voor financiële steun binnen de doelstellingen van het fonds te bespreken. Wat zijn de behoeften vanuit de gamesindustrie op het gebied van ondersteuning van bijvoorbeeld kennisdeling, startkapitaal en presentaties in het buitenland? Sluiten de huidige mogelijkheden voor ondersteuning aan op deze behoeften?

Sprekers tijdens deze sessie zullen zijn:
J.P. van Seventer, Dutch Game Garden en lid van de Creative Industries Council
Bas van Berkesteijn, Woedend en voormalig voorzitter van het Gamefonds
Eva van Nieuwdorp, Codeglue en de Dutch Games Association
Karel Millenaar, FourceLabs
Marjoleine Timmer, adjunct secretaris van het Gamefonds en de Deelregeling E-cultuur.
Daarnaast wordt ook het publiek uitgenodigd om mee te discussiëren.

De discussie vindt plaats van 13.00 tot 16.00 uur en wordt gemodereerd door Joris van Ballegooijen, secretaris Deelregeling E-cultuur van het Stimuleringsfonds.

Het programma van Control Conference is te vinden op: www.controlconference.com/schedule
Meer informatie op www.controlconference.com en www.dutchgameawards.nl/2014

meer >

controlconference.jpg
11 nov '14

Stimuleringsfonds aanwezig bij Control Conference 2014

Op 25 november wordt de Control Conference en het Dutch Game Awards Industry Dinner gehouden in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Na een succesvolle première in 2013, is dit de tweede editie van het op game developers gerichte congres. Het Stimuleringsfonds organiseert tijdens de conferentie een publieke paneldiscussie over subsidiemogelijkheden met developers en beleidsmakers uit de gamesindustrie.

meer >

CityforsterAlbanie.jpg
3 nov '14

Kansen voor architecten en stedenbouwers in Albanië

CITYFÖRSTER architecture + urbanism rondde onlangs hun verkenning in het kader van de Open Oproep: Verkennen kansen internationalisering af. Martin Sobota (CITYFÖRSTER) en Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool) vertrokken op een zesdaagse verkenning naar Albanië met als doel om kansen voor stedenbouw te onderzoeken.
De verkenning vond plaats naar aanleiding van de verkiezing van Edi Rama -voormalig burgermeester van Tirana en promoter van architectuur en stedenbouw- tot premier van Albanië. 'Er is veel voor ons vak om te winnen en de timing is geweldig: de nieuwe regering streeft naar een verbetering van stedenbouw aan de kust en de lokale stakeholders ondersteunen dit. De steden Divjakë en Xarre waren bijzonder inspirerend en de lokale gemeenschap was zeer geïnteresseerd in samenwerking’, aldus Sobota. Een belangrijk punt dat uit deze verkenning naar voren kwam was onder andere datacollectie, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een 'slimme burger' app die gegevens kan verzamelen over waterkwaliteit en meer lokale bevolking bij het project kan betrekken.

meer >

PICNIC.jpg
3 nov '14

Activiteiten PICNIC tijdens Catapulta festival Mexico

In het kader van de Open Oproep: Verkennen kansen internationalisering onderzocht PICNIC de mogelijkheid om een festival te organiseren in Mexico en Brazilië. Naar aanleiding van deze verkenning organiseerde PICNIC al een aantal activiteiten tijdens Catapulta social innovation festival, een Mexicaans festival in Oaxaca dat sociale investeerders en sociale ondernemers bijeen brengt om zo duurzame sociale ondernemingen te realiseren.
Oaxaca is een hub voor organisaties die werken aan armoedeproblematiek om het leven van de armsten in de Mexicaanse maatschappij te verbeteren. Onder het motto ‘Redefine Growth’ daagde PICNIC sociaal-maatschappelijke ondernemers uit Mexico en Latijns-Amerika uit om zakelijk duurzame en creatieve oplossingen te ontwikkelen voor sociaal-maatschappelijke problemen en milieuproblematiek. Zo organiseerde PICNIC tijdens Catapulta onder andere een discussie met panelleden Gustavo Madrid (directeur van Casa de Ciudad), Juan Jose Consejo Duenas (directeur van INSO), Carlos Hernandez (directeur en oprichter van Fundacion En Via) en Salime Harp (directeur en oprichter van Studio Xaquixe).

Naast een bezoek aan de PICNIC Mexico Marketplace, een showcase van twintig sociale ondernemingen in Mexico, kon het publiek deelnemen aan de volgende workshops:
Make Sense Holdup sessies: festivaldeelnemers gebruiken hun contacten, resources en netwerken om sociale ondernemers in de Marketplace actief te ondersteunen bij hun specifieke, zakelijke uitdagingen.
‘Re-designing Growth, One Social Enterprise at a Time’ Design Thinking Workshop: samen met CO_, de initiatiefnemers van PICNIC Mexico, organiseerde PICNIC deze ‘design thinking workshop’ voor jonge sociale ondernemers om hen te helpen hun eigen bedrijven een stap verder te brengen.
‘Designing for the Anthropocene’ Workshop: PICNIC gaf samen met het Buckminster Fuller Institute uit New York een designworkshop gericht op het vinden van nieuwe kansen in de Anthropocene. Directeur en oprichter David McConville begeleidde de deelnemers bij het identificeren van onverwachte perspectieven op oplossingen voor sociale en milieugerelateerde uitdagingen in hun eigen sector.
‘Re-design Growth for Watermanagement’ Workshop: op uitnodiging van PICNIC en de Nederlandse ambassade in Mexico, gaf Deltares een demo van hun interactieve ‘waterkaart’ tafel en watermanagementgame voor overheidsvertegenwoordigers en lokale watermanagement experts.

Dit project is ondersteund naar aanleiding van de Open Oproep: Verkennen Kansen Internationalisering.

meer >

PICNIC.jpg
3 nov '14

Activiteiten PICNIC tijdens Catapulta festival Mexico

In het kader van de Open Oproep: Verkennen kansen internationalisering onderzocht PICNIC de mogelijkheid om een festival te organiseren in Mexico en Brazilië. Naar aanleiding van deze verkenning organiseerde PICNIC al een aantal activiteiten tijdens Catapulta social innovation festival, een Mexicaans festival in Oaxaca dat sociale investeerders en sociale ondernemers bijeen brengt om zo duurzame sociale ondernemingen te realiseren.

meer >

Sluitingsdata2015.jpg
29 okt '14

Sluitingsdata 2015

Een groot deel van sluitingsdata van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor 2015 zijn inmiddels vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur, E-cultuur en Internationalisering hebben in 2015 ieder vier rondes. De Deelregeling Vormgeving heeft vijf rondes. De Deelregelingen Activiteitenprogramma's en Talentontwikkeling hebben ieder één ronde.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voert drie subsidieregelingen naar discipline (Architectuur, Vormgeving en E-cultuur), vier multidisciplinaire subsidieregelingen (Talentontwikkeling, Meerjarige programma's, Activiteitenprogramma's en Internationalisering) en drie regelingen i.s.m. het Mediafonds en/of Filmfonds (Transmediaregeling, Gamefonds en TAX-videoclipfonds) uit.

De sluitingsdata per regeling:

Basisregeling Architectuur:
4 februari
13 mei
5 augustus
7 oktober

Basisregeling Vormgeving:
7 januari
8 april
10 juni
12 augustus
14 oktober

Basisregeling E-cultuur:
4 februari
13 mei
5 augustus
7 oktober

Deelregeling Internationalisering:
4 februari
13 mei
5 augustus
7 oktober

Deelregeling Talentontwikkeling:
4 maart

Deelregeling Activiteitenprogramma's:
14 oktober

Gamefonds:
5 februari
7 mei
20 augustus
22 oktober

TAX-Videoclipfonds:
5 februari
7 mei
20 augustus
22 oktober

Non-Fictie Transmediaregeling:
3 februari
9 juni
13 oktober

Naast de deelregelingen worden er in 2015 diverse Open Oproepen uitgeschreven, o.a. in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp. Houdt hiervoor de nieuwsbrief in de gaten.

Advies
Het is raadzaam om voorafgaand aan een sluitingsdatum een conceptplan of conceptaanvraag aan het Stimuleringsfonds voor te leggen. Let op: vanaf heden vraagt u uw subsidie aan via de online aanvraagomgeving. Vraag tijdig uw inloggegevens aan en raak vertrouwd met het nieuwe online aanvraagformulier op da.stimuleringsfonds.nl.

meer >

Sluitingsdata2015.jpg
29 okt '14

Sluitingsdata 2015

Een groot deel van sluitingsdata van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor 2015 zijn inmiddels vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur, E-cultuur en Internationalisering hebben in 2015 ieder vier rondes. De Deelregeling Vormgeving heeft vijf rondes. De Deelregelingen Activiteitenprogramma's en Talentontwikkeling hebben ieder één ronde.

meer >

OpeningINPO20.jpg
29 okt '14

Terugblik Talent Exhibition Stimuleringsfonds

De tentoonstelling In No Particular Order van het Stimuleringsfonds tijdens de Dutch Design Week in de Schellensfabriek was een groot succes. De reacties van zowel de talenten als de bezoekers en pers waren positief.
Ook trok de tentoonstelling met werk van talenten uit de Deelregeling Talentontwikkeling veel (internationale) bezoekers. Het bezoekersaantal over negen dagen (18 t/m 26 oktober) was naar schatting 8.000 personen en boven verwachting hoog. Ruim 250.000 mensen bezochten de Dutch Design Week. Op de opening van de Talent Exhibition waren alle 21 talenten aanwezig. Curator Agata Jaworska en de jonge makers zelf gaven gedurende de week diverse rondleidingen over hun werk in de tentoonstelling.

Talent Exhibition in Kunstuur
Kunstuur wijdde in het eerste weekend van de Design Week een item aan de tentoonstelling met modeontwerper Pauline van Dongen en ontwerper Jólan van der Wiel.

Bekijk hier de foto’s van de opening en de tentoonstelling.

Foto: Ben Nienhuis, Performance door Jinhyun Jeon, Exploration of developing Tableware as Sensorial Stimuli

meer >

OpeningINPO20.jpg
29 okt '14

Terugblik Talent Exhibition Stimuleringsfonds

De tentoonstelling In No Particular Order van het Stimuleringsfonds tijdens de Dutch Design Week in de Schellensfabriek was een groot succes. De reacties van zowel de talenten als de bezoekers en pers waren positief.

meer >

SXSW.jpg
27 okt '14

Selectie panelpicker SXSW

Het Stimuleringsfonds heeft vier projecten geselecteerd vanuit de eerste ronde van de Open Oproep Deelname SXSW, gericht op het panelpicker programma. Op 7 november sluit de tweede ronde van deze open oproep, gericht op alle overige programmaonderdelen van SXSW binnen het Interactive en het Digital Domain programma.
South by Southwest festival 2015 (SXSW) vindt plaats van 13 tot en met 22 maart 2015 in Austin, Texas. SXSW is een van de belangrijkste festivals en beurzen ter wereld op het gebied van e-cultuur (interactive), film en muziek. Het biedt een interessante mix van grote bedrijven, startups en artistieke producties. Het festival is sterk gericht op innovatie en heeft voor verschillende sectoren een belangrijke netwerkfunctie. Het Stimuleringsfonds roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de programmaonderdelen van het SXSW 2015. Het fonds stelt tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. Voorwaarde voor ondersteuning is dat uw project wordt geselecteerd door de SXSW organisatie.

Selectie eerste ronde
In de eerste ronde van de Open Oproep SXSW, die exclusief gericht was op deelname aan het panelpicker programma, ontving het Stimuleringsfonds 8 voorstellen. Het fonds is verheugd dat 4 partijen daadwerkelijk tot het programma zijn toegelaten en daarmee in aanmerking komen voor een reisbeurs van het fonds. Het gaat om voorstellen van Pauline van Dongen, SETUP, Ludomotion en Headmade. De organisatie van SXSW ontving 3300 voorstellen voor de Panelpicker en heeft slechts 15% van de voorstellen een plek kunnen bieden in het programma. De keuze is gemaakt door een programma jury en het publiek.

Sluitingsdatum tweede ronde
Op 7 november sluit de tweede ronde van deze open oproep, gericht op alle overige programmaonderdelen van SXSW binnen het Interactive en het Digital Domain programma.

>> Open Oproep Deelname SXSW

>> Open oproepen Stimuleringsfonds

meer >

SXSW.jpg
27 okt '14

Selectie panelpicker SXSW

Het Stimuleringsfonds heeft vier projecten geselecteerd vanuit de eerste ronde van de Open Oproep Deelname SXSW, gericht op het panelpicker programma. Op 7 november sluit de tweede ronde van deze open oproep, gericht op alle overige programmaonderdelen van SXSW binnen het Interactive en het Digital Domain programma.

meer >

meer >