totalload:1469507240.6079t/m
stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
nieuws

nieuws

DigitaleCultuur8juni.jpg

Terugblik Digitale cultuur @ Stimuleringsfonds

21 juli 2016

Op woensdag 8 juni organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een publieke bijeenkomst rondom digitale cultuur in Het Huis Utrecht. Doel van de bijeenkomst was om samen met het veld vooruit te kijken naar de nieuwe cultuurplanperiode 2017-2020. Wat zijn de actuele ontwikkelingen en hoe sluiten de regelingen en programma’s van het fonds hierbij aan?
Voor een volle zaal trapte directeur-bestuurder Janny Rodermond de bijeenkomst af met de constatering dat het werkterrein e-cultuur opvalt als een vitale sector, ondanks de bezuinigingen op cultuur vier jaar geleden. In januari 2013 startte het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in opdracht van het ministerie van OCW een subsidieprogramma voor e-cultuur. Niet eerder hadden makers of denkers die werken op het snijvlak van cultuur, technologie en maatschappij zo direct toegang tot een subsidieregeling voor projecten bij een van de rijkscultuurfondsen. Anderhalf jaar later, in april 2014 maakte het Stimuleringsfonds met een eerste bijeenkomst de balans op. Rodermond herinnert zich de semantische discussie toen, die uitmondde in een ‘vermoeden van e-cultuur’.

Digitale cultuur
De sector blijft zich ontwikkelen. De discussie over afbakening en een ‘vermoeden van e-cultuur’ is nog steeds van belang. Maar de meeste kritische geluiden van vier jaar geleden, op de transfer van kunst naar creatieve industrie waar e-cultuur tot laatstgenoemde werd toegewezen, zijn evenwel verstomd. Het veld is bekend geraakt met het fonds en de subsidiemogelijkheden. Ook de angst voor het utiliteitsdenken met nadruk op de industrie, is grotendeels ongegrond gebleken. Bij het fonds gaat het altijd om het stimuleren van cultuur in onderzoek, experiment en projecten. Om dat te benadrukken, gaat vanaf de nieuwe cultuurplanperiode de regeling verder onder de naam Digitale cultuur. Deze term bedrukt beter het inclusieve karakter van de subsidieregeling. Het fonds hoopt met de nieuwe naam nieuwe generaties makers aan te spreken die zich niet vanzelfsprekend herkennen in de term e-cultuur. Ook wil het fonds de sector beter internationaal profileren en wil het nadrukkelijk een opening bieden richting de game-industrie en makers die werkzaam zijn in de media, die met het wegvallen van het Mediafonds in 2017 een belangrijk aanspreekpunt verliezen.

Parallelle deelsessies
Na vier projectpresentaties van Driessens en Verstappen, Monobanda, Floris Kaayk en Matthias Oostrik, die de breedte illustreren van de Deelregeling E-cultuur, ging het publiek uiteen in verschillende deelsessies op het gebied van onderzoek, digital storytelling, games, platforms en podiumkunsten.

De deelnemers werden bevraagd welke rol het fonds de komende jaren kan spelen om het werkterrein tot grotere hoogte te brengen. De gespreksleiders kregen een aantal overkoepelende vragen mee. Wat zijn de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het terrein van digitale cultuur in relatie tot games, storytelling, onderzoek, infrastructuur/platforms of podiumkunsten? En wat zijn de verwachtingen rondom dit specifiek deelgebied en hoe kan het Stimuleringsfonds inspelen op deze ontwikkelingen in de uitvoering van de subsidieregelingen, programma’s en communicatie? De gespreksleiders per sessie waren Sacha van Tongeren, Paulien Dresscher, Adriaan de Jongh, Klaas Kuitenbrouwer en Joris Weijdom.
bijeenkomstdigitalecultuur.jpg
Joris van Ballegooijen, Margriet Schavemaker en Tijmen Schep voor een volle zaal. Foto: Mohamed Najah

Kennisdeling
Een diverse samenstelling van deelnemers en uiteenlopende onderwerpen impliceert geheid een verscheidenheid aan input. Echter, een aantal terugkerende thema’s kwamen in meerdere sessies aan bod. Zo werd het belang van kennisdeling en -overdracht benadrukt in alle deelsessies. Het vakgebied hecht waarde aan (fysieke) plekken waar kennis bewaard en gedeeld wordt. Platforms, festivals, werkplaatsen, labs en makerspaces spelen binnen deze context een cruciale rol aangezien experiment, onderzoek en ontwikkeling hier vooropstaat. Dergelijke plekken geven makers, ontwerpers en ontwikkelaars de mogelijkheid kennis over een product en/of proces onderling te delen, over te dragen op een jonge nieuwe generatie of te koppelen met onderwijsinstellingen en de markt. Daarnaast kwam, met name in de deelsessies ‘games’ en ‘storytelling’, het belang van kennisdeling naar voren op gebied van marketing, PR en distributie. Voor veel makers blijft dit een pijnpunt binnen hun artistieke praktijk.

Experiment
Een ander terugkerend thema was het resultaatgerichte karakter van subsidieaanvragen, en daardoor het vakgebied in het algemeen. Wil men onderzoek stimuleren en het vakgebied vernieuwen, dan moet er meer ruimte zijn om te experimenteren en te falen zonder alleen oog te hebben voor resultaten.

Het publiek merkte op dat subsidies bij voorkeur worden verleend aan eindproducten in plaats van ontwikkelingsfases, wat spanning veroorzaakt door de inherente exploratieve aard van artistiek werk. Enige geluiden uit de zaal gaven echter aan dat het Stimuleringsfonds hierin een voortrekkersrol speelt. Het fonds verleent immers regelmatig startsubsidies ter ontwikkeling van een maker of project of projectsubsidies waar onderzoek vooropstaat. De regeling Talentontwikkeling voorziet een budget voor pas afgestudeerde makers ten behoeve van eigen ontwikkeling, het ontwikkelen van kennis op het gebied van praktijkontwikkeling en een eindpresentatie.

Daarbij benadrukte het publiek in nagenoeg alle deelsessies de waarde van ruimte om te mislukken en experimenteren, projecten met open eindes en onderzoeksprocessen met een hoog risico. Het Stimuleringsfonds stelde dat doelstellingen zoals onder andere onderzoek en experiment in de volgende cultuurplanperiode 2017-2020 wordt opgenomen in het beleidsplan van het fonds.

In de deelsessie ‘podiumkunsten’ opperden de deelnemers dat uitgerekend een fonds durfkapitaal moet hebben, en experimenten en onderzoeken waarbij de uitkomst onzeker is, moet financieren. Ook in de game-industrie stootte men op het obstakel dat bedrijven en afnemers niet genoeg risico’s durven nemen bij de ontwikkeling van artistieke games. Tenslotte kwam de looptijd van 24 maanden van een project ter sprake als een hindernis in de sessie ‘platforms’. Sommige onderzoeken nemen nu eenmaal meer tijd in beslag, meenden de deelnemers.

Educatie
De vraag naar nauwere samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en het fonds bleek groot. Volgens het publiek liggen hier nog veel kansen om kennis uit te wisselen wat een verdere ontwikkeling voor beide sectoren kan impliceren. Het Stimuleringsfonds kan echter op formele gronden geen educatieve projecten ondersteunen. Daarbij is het budget van het fonds beperkt toereikend om subsidies te verlenen aan projecten in kader van een opleiding. Dit behoort niet tot de kerntaken van het fonds. Het publiek reageerde hierop terughoudend en merkte op dat bijgevolg een potentieel deel aanvragers tussen wal en schip valt.

Afronding
Na afloop van de sessies koppelden de gespreksleiders de belangrijkste conclusies terug aan het publiek. De betrokkenheid van de deelnemers bij ieder onderwerp was groot, evenals de feedback. De verscheidenheid aan invalshoeken en disciplines tonen de breedte van het werkterrein digitale cultuur, wat onder de deelnemers als sterkte werd beschouwd. Tijmen Schep sloot de dag af met een eindreflectie waarin hij nogmaals het belang, de potentie en de vitaliteit van de sector benadrukte.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert tweejaarlijks een publieke evaluatie. De volgende editie staat gepland voor 2018. Volg het nieuws over digitale cultuur bij het Stimuleringsfonds en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Videoregistratie

Deel 1: Inleiding door Janny Rodermond; Projectpresentaties door Floris Kaayk, Matthias Oostrik, Driessens en Verstappen en Monobanda; Reflectie door Tijmen Schep.

Deel 2: Terugkoppeling van de deelsessies; Rondvraag en afsluitende reflectie door Joris van Ballegooijen, Margriet Schavemaker en Tijmen Schep.

stimuleringsfondsddw162.jpg

[email protected]; expo & events

21 juli 2016

Ook dit jaar is het Stimuleringsfonds aanwezig op de Dutch Design Week in Eindhoven (22 - 30 okt.). Dit keer met drie tentoonstellingen in het Veemgebouw en debatsessies in MU over actuele discussies uit het designveld. De tentoonstelling In No Particular Order toont werk van jong talent op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur (curator Agata Jaworska). Op dezelfde verdieping presenteert het fonds twee tentoonstellingen over de rol van ontwerpers in urgente maatschappelijke vraagstukken op het gebied van zorg en onderwijs. Curatoren zijn Bruno Vermeersch voor zorg en Studio Makkink & Bey en Dirk Osinga (do|ob) voor onderwijs.
Lees hier een terugblik op de tentoonstelling van vorig jaar.

Verslagen en videoregistraties van ontbijtsessies in MU
Maandag 19 oktober 2015 Label Me - Succes- en faalfactoren van designlabels
Dinsdag 20 oktober 2015 In-Between Interiors, Emancipatie van interieurontwerp
Woensdag 21 oktober 2015 Ontwerpen voor Dementie, Experimenteel ontwerpend onderzoek in de zorg
Donderdag 22 oktober 2015 Interact: Uitwisseling tussen werkplaatsen en onderwijsinstellingen
Vrijdag 23 oktober 2015 Proeftuin Eindhoven, Medialabs als aanjager van vernieuwing
JannyRodermondfotoHannekeWetzer.jpg

Afscheid directeur-bestuurder Janny Rodermond

21 juli 2016

Op maandag 29 augustus organiseert het Stimuleringsfonds de bijeenkomst ‘Cultuur van denken en doen’, ter gelegenheid van het afscheid van directeur-bestuurder Janny Rodermond. Gedurende dertien jaar heeft Janny zich ingezet voor de positie van ontwerpcultuur en zijn honderden projecten van ontwerpers en instellingen ondersteund. Het programma zoomt in op de rol van de ontwerper in een voortdurend veranderde wereld.
De vraagstukken en uitdagingen van deze tijd vragen om nieuwe benaderingen, waarbij de lineaire aanpak niet werkt en waarbij dé oplossing niet bestaat. Creatieve denkers en doeners zijn bij uitstek in staat om complexe opgaven en problemen het hoofd te bieden. Onderzoek en experiment zijn inherent aan het ontwerpproces, net als de continue wisselwerking tussen denken en doen. Dit resulteert in nieuwe werkwijzen, alternatieve perspectieven en bijzondere projecten. Tijdens deze middag lichten verschillende creatieve denkers en doeners uit de breedte van de creatieve industrie hun praktijk toe.

Met Stefan Scholten (Scholten & Baijings), Maarten Gielen (rotor), Sara Kolster, Aruna Vermeulen (HipHopHuis), Kristiaan Koreman (ZUS Zones Urbaines Sensibles) en Jurgen Bey (Studio Makkink & Bey). De middag staat onder leiding van Tracy Metz. We nodigen u van harte uit voor een borrel na afloop.

Datum: maandag 29 augustus 2016
Tijdstip: 15.00 tot 17.30 uur. Met aansluitend de borrel.
Locatie: Kriterion Groothandelsgebouw (Stationsplein 45, Rotterdam)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan [email protected] onder vermelding van ‘Cultuur van denken en doen’.

Foto: Hanneke Wetzer
8reo1.jpg

Reporting from Venice - een terugblik

21 juli 2016

Terwijl de architectuurbiënnale in Venetië in volle gang is, werd op 7 juli tijdens Reporting from Venice gereflecteerd op deze culturele manifestatie. In het HipHopHuis in Rotterdam kwamen 60 geïnteresseerden bijeen om ervaringen uit te wisselen over het werken in de frontlinie. Het ontwikkelen van een architectuurpraktijk gebaseerd op een humanitair vraagstuk, persoonlijke fascinatie of maatschappelijke agenda, werden verkend aan de hand van praktijken in Lagos, de Filipijnen, Gaza en de Arabische Golf.
Lees hier de terugblik (Engelstalig).
irisvanherpen2.jpg

Investeren in cultuur = Investeren in de toekomst

19 juli 2016

In aanloop naar de verkiezingen heeft Kunsten ’92 een tweedelige publicatie uitgebracht: Cultuur werkt voor Nederland - Cultuuragenda voor morgen en overmorgen, met vijf agendapunten voor toekomstig cultuurbeleid, en Investeren in cultuur = Investeren in de Toekomst, waarin de bijdrage van Robbert Dijkgraaf en interviews met ontwerpers / kunstenaars uit de NRC Top 100 illustreren waarom investeren in cultuur loont.
De complete publicatie is te downloaden via de PDF bijlage op deze pagina.

Interview Iris van Herpen
Lees hieronder het interview uit Investeren in cultuur = Investeren in de Toekomst met modeontwerper Iris van Herpen. Zij is voor diverse projecten ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie:

‘Een baanbrekende nieuwe stem in de mode’, is de kortste typering voor Iris van Herpen (1984). Haar mode gaat verder dan naald en draad. Door ambacht met techniek te mengen weet ze een eigen oeuvre op te bouwen. Zangeres Björk droeg het, evenals Lady Gaga. In 2013 riep Time Magazine haar 3D-geprinte kledingstuk uit tot één van de vijftig beste uitvindingen van het jaar. Van Herpen won diverse prijzen en exposeert in Europa en Amerika: van Groninger Museum tot Centre Pompidou en het Metropolitan Museum in New York. Bij die laatste heeft ze in 2016 een solo.

Waar ligt de basis van uw succes?
'Het is altijd een combinatie van factoren. Ik doe het ook niet alleen. Het begon bij de ArtEZ, de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, waar ik veel heb geleerd. De eindexamenpresentatie trok veel aandacht en daar werd ik benaderd door Cream PR. Ze vroegen of ze mijn werk mochten vertegenwoordigen.'

En dat werkte?
'Op die manier werd mijn werk zichtbaar. Vrij snel kreeg ik interviews en kwam ik in contact met de International Fashion Week. Rond die tijd begon ik voor mezelf en vroeg ik overheidssubsidie aan, de WIK. Ik woonde in een antikraakpand en kon dat bedrag in materialen investeren.'

Wat was het voordeel daarvan?
'Het zorgde voor focus. Ik kon me dag en nacht op de shows in Parijs en de bestellingen storten. De WIK is nu afgeschaft en dat is voor jong talent heel zonde. Het betekent dat ze andere keuzes moeten maken en dat je het talent in feite killt.'

Maakte je daarna nog gebruik van subsidie?
'Twee keer heb ik een startstipendium aangevraagd. Dat was heel belangrijk voor mijn werk, want het stelde me in staat een balans te vinden tussen kunst en commercie. Dankzij de subsidie kon ik lange termijnbeslissingen nemen die mijn werk kwalitatief beter maakten.'

Je cureerde A Magazine, een prestigieuze serie in de modewereld.
'Ook dat had ik nooit kunnen doen zonder subsidie. Ik heb er anderhalf jaar aan gewerkt, samen met kunstenaars wereldwijd. Daarmee kon ik mijn visie geven. Een groot deel van mijn carrière is te danken aan subsidies. Bij A Magazine heb ik dat zichtbaar gemaakt.'

Je hebt nu een solotentoonstelling in het High Art Museum in Atlanta. Hoe zie je het Amerikaanse systeem?
'Aan het begin van het seizoen geeft een museum een feest waar mensen voor $30.000 een kaartje kunnen kopen. Alle beroemdheden komen. Ze hebben de plicht om te laten zien dat ze de kunsten steunen. In Nederland kan het systeem zo niet draaien. We hebben te weinig celebrities. En Nederlanders hebben geen bewustzijn om kunst te steunen. Dat zou je eerst moeten creëren.'

Zijn er nadelen aan dat systeem?
'De geldschieters van het museum mogen een voorstel van een curator afwijzen. Dat gebeurde niet bij mij, maar de curator nam wel een risico. Het was de eerste keer dat het museum een modetentoonstelling maakte. Gelukkig gaat het goed. Er zijn al 180.000 bezoekers geweest (met nog één maand te gaan, red.). Maar hoe commerciëler het systeem hoe veiliger de keuze.'

En het Nederlandse systeem. Zie je nadelen?
'Subsidies als de WIK en via fondsen zijn cruciaal voor kunstenaars. Het gevaar aan het Nederlandse systeem is dat ze zomaar afgeschaft kunnen worden, zoals de WIK. Dat betekent dat talent zich veel moeilijker kan ontwikkelen.'

downloads

loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-treelist

het fonds

subsidies

actueel

DigitaleCultuur8juni.jpg
Op woensdag 8 juni organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een publieke bijeenkomst rondom digitale cultuur in Het Huis Utrecht. Doel van de bijeenkomst was om samen met het veld voorui... meer >
JannyRodermondfotoHannekeWetzer.jpg
Op maandag 29 augustus organiseert het Stimuleringsfonds de bijeenkomst ‘Cultuur van denken en doen’, ter gelegenheid van het afscheid van directeur-bestuurder Janny Rodermond. Gedurende dertien j... meer >
loader
loader
loader